Hotărârea nr. 674/2011

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale ,, Zilele culturii slovace’’

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acțiunii culturale ,, Zilele culturii slovace''

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 244.266 din 25.10.2011 prin care

Direcția Economică propune aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acțiunii culturale ,, Zilele culturii slovace'',

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin (2) lit.(b), lit.(d), lit. e) alin. (4) lit. a) alin (6) lit. (a) pct.4., alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încheierea unui Parteneriat între Municipiul Oradea și Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acțiunii culturale ,,Zilele culturii slovace'', conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se alocă din bugetul local suma de 10.000 lei pentru acțiunea menționată la art.1. din prezenta hotărâre. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de manifestare, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

 • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -  Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 674 SECRETAR

Ionel Vila

ROMÂNIA

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa la H.C.L. 674/2011

PROTOCOL DE PARTENERIAT

ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL ORADEA ȘI UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA

PENTRU ORGANIZAREA ÎN ORADEA A ACȚIUNII CULTURALE ,, ZILELE CULTURII SLOVACE''

Cadrul General

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România a fost înființată în baza Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, în ianuarie 1990 și are ca scop primordial menținerea și dezvoltarea activității slovacilor și cehilor din România.

Chiar dacă pe 31 decembrie 1992 Cehoslovacia s-a divizat, uniunea a contiunat să existe ca atare, având autonomie zonală atât pentru minoritatea slovacă cât și pentru minoritatea cehă. Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România se definește ca fiind, în primul rând, o organizație cultural-socială.

Uniunea e organizată în patru filiale zonale (zona slovacă a Bihorului care cuprinde județul Bihor, Sălaj, Satu Mare, Zona Aradului care cuprinde județul Arad și localități necuprinse în celelalte zone, Zona Banatului care cuprinde județul Timiș, Zona Cehă a Banatului de Sud care cuprinde județul Caraș-Severin și Mehedinți) cu peste 60 de organizații locale, sediul central al acesteia fiind la Nădlac, județul Arad. Cele mai mari comunități de slovaci se întâlnesc în județul Bihor-în comuna Șinteu și județul Arad - în orașul Nădlac, unde alcătuiesc 1,22 %, respectiv 1,25% din totalul populației.

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România organizează în fiecare an activități culturale menite să promoveze obiceiurile și tradițiile culturale ale minorității slovace din județul Bihor.

Pe plan național, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România organizează “Festivalul folcloric slovac” în fiecare an, în localitățile locuite de aceste minorități. Uniunea organizează sau participă la diferite acțiuni cum ar fi “Ziua slovacilor” din diferite localități (în 2008: Aleșd, Vâlcelele, Foglaș, Aștileu, Zalău, Oradea, Sacalasău Nou, din Banat), “Ziua școlii”, “Ziua copiilor”, “Ziua femeii”, “Ziua mamei” în anumite localități.

În acest an din data de 19.11.2011, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România organizează în municipiul Oradea acțiunea culturală ,,Zilele culturii slovace'', eveniment la care și-a manifestat dorința de implicare și municipalitatea orădeană prin alocarea sumei de 10.000 lei pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

-cheltuieli pentru servirea mesei de către participanți : 8.000 lei (200 participanți a câte 40 lei/zi)

-cheltuieli pentru materiale promoționale: afișe, bannere , etc. : 6.000 lei

-cheltuieli de transport pentru formațiile participante: 4.000 lei

-alte cheltuieli: 2.000 lei.

Sumele menționate mai sus reprezintă totalul cheltuielilor estimate a fi finanțate în cadrul acestei acțiuni, din care 10.000 lei vor fi alocați din bugetul local, diferența de până la 20.000 lei fiind acoperită de uniune.

Având în vedere faptul că, pe lângă cunoașterea culturii slovace scopul organizării acestei maniferstări este de a întări conviețuirea dintre cetățenii acestui județ precum și atragerea de vizitatori și turiști în vederea promovării județului Bihor,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 215 / 2001- Legea administrației publice locale (actualizată) care stipulează, la art. 36 alin. (6) lit. (a) , pct.4 și alin. (7) lit. a), că ,,(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a)asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1.cultura;

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; ''

s-a procedat la incheierea prezentului

PROTOCOL DE PARTENERIAT

Art. 1 Partile protocolului de parteneriat:

1.Municipiul Oradea, cu sediul în localitatea Oradea, str. Piata Unirii nr. 1 tel/fax 0259/437000, reprezentat de: primar Ilie Bolojan în calitatea de ordonator principal de credite și Eduard Florea în calitate de director executiv în cadrul Direcției Economice

 • 2.Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, cu sediul în Județul Arad, Orașul Nădlac, str.Independenței nr.36, cod fiscal 3218132 tel. / fax. 0257-473006 / 0257206446 reprezentată prin Merka Adrian Miroslav, în calitate de președinte.

Art.2 Obiectul protocolului

Obiectul protocolului îl constituie organizarea în luna noiembrie, anul curent a acțiunii culturale ,, Zilele culturii slovace'', în cadrul căreia va avea loc deschiderea unei expoziții de poze și cărți cu obiective turistice, culturale și religioase din zonele bihorene locuite de slovaci, precum și prezentarea unui program artistic cu dansuri și cântece slovace de pe teritoriul județului nostru.

Organizarea acestei acțiuni se va realiza prin susținerea financiară de către Municipiul Oradea a cheltuielilor ce se vor realiza cu ocazia acestei manifestări. Suma pe care municipalitatea o va aloca din bugetul propriu este de 10.000 lei și va acoperii următoarele cheltuieli:

 • -   cheltuieli pentru servirea mesei de către participanți,

 • -   cheltuieli pentru materiale promoționale: afișe, bannere , etc.,

 • -   cheltuieli de transport pentru formațiile participante,

 • -   alte cheltuieli

Art.3 Principii și modalitatea de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului parteneriat sunt:

 • a)        transparența,

 • b)         inițiativa,

 • c)        implicarea,

 • d)        colaborarea,

 • e)        echitatea,

 • f)        competența

 • g)        responsabilitatea.

Părțile semnatare ale prezentului protocol, se angajează să colaboreze îndeaproape pentru stabilirea unui cadru adecvat propice organizării în bune condiții a evenimentului organizat.

Art.4 Durata parteneriatului

Prezentul protocol intră în vigoare începând cu data de 01.11.2011 până la 30.11.2011, parteneriatul desfășurându-se pe toată durata derulării acțiunii ,, Zilele culturale slovace''.

Art.5 Obligațiile Municipiului Oradea

 • 1. Alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local destinate finanțării cheltuielilor ce se vor realiza cu ocazia organizarea acțiunii,, Zilele culturii slovace''.

 • 2. Finanțarea va fi destinată exclusiv pentru achitarea cheltuielilor menționate la art.2. și nu va depăși suma alocată.

 • 3. Verificarea facturilor emise de Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, cu copiile facturilor emise de furnizori acestuia. Copiile facturilor vor purta mențiunea ,, Conform cu originalul'').

 • 4. Verificarea achitării de către Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România a facturilor emise în cadrul evenimentului, cu copiile ordinelor de plată, extraselor chitanțelor emise de către Uniune, care vor constitui bază de verificare.

Art.6 Modalități de plată

Obligația Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România este de a solicita printr-o adresă, alocarea sumei destinată acoperirii cheltuielilor descrise la art. 2 , solicitare care se va depune la Serviciul Relații cu Publicul și care va fi însoțită de copia facturilor emise pe care se va aplica mențiunea ,, Conform cu originalul''.

Pentru decontarea acestor cheltuieli Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România va emite o factură a cărei sumă va totaliza valoarea facturilor emise de furnizori acestuia în cadrul evenimentului (data facturilor va respecta perioada derulării evenimentului). Copiile facturilor emise de către furnizori, clientului -Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor vor însoți factura emisă de uniune împreună cu copiile ordinelor de plată, extraselor, respectiv chitanțelor care au stat la baza achitării acestor facturi. Copiile facturilor vor purta mențiunea ,, Conform cu originalul'').

Art. 7 Obligațiile Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România

Partenerul - Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România va asigura și răspunde pentru:

 • -  acoperirea sumei minime de 10.000 lei, care-i revine în cadrul parteneriatului, și pe care o va dovedi cu documentele emise în cadrul acestei manifestări de către furnizori/prestatorii de servicii, prin depunerea copiilor aferente acestor documente la Serviciul Relații cu Publicul.

 • -   desfășurarea evenimentului în perioada stabilită,

 • -   deschiderea unei expoziții de poze și cărți cu obiective turistice, culturale și religioase din zonele bihorene locuite de slovaci,

 • -  prezentarea unui program artistic cu dansuri și cântece slovace de pe teritoriul județului nostru.

 • -  promovarea evenimentului în presă pentru atragerea de vizitatori și turiști în vederea promovării județului Bihor

Art.8 Forța majoră

 • 8.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 8.2 - Forța majoră exonerează parțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul, pe toată perioada în care aceasta acționează. Niciuna dintre părțile semnatare ale prezentului protocol nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majora, așa cum este definită de lege.

 • 8.3 - Îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 8.4 - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 8.5 - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

8.6- Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului protocol, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 9 Incetarea protocolului de partenetiat

Prezentul protocol încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

a) expirarea duratei acestuia;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune

 • d) denunțarea unilaterală a protocolului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

Art.10 Rezilierea protocolului

Protocolul se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a celeilalte parti, prin simpla notificare a acesteia și fără intervenția instanței de judecată in cazul:

 • -  nerespectării obligațiilor asumate în cadrul prezentului protocol

 • -  neaprobării, în anii următori, de către Consiliul Local a unor fonduri cu destinația susținerii financiare în baza prezentului protocol

 • -  lipsei avizelor/autorizațiilor necesare funcționării;

 • -   desființării instituției de învățământ sau schimbării titularului dreptului de proprietate;

 • -  cesionării de către una din părți a drepturilor și obligațiilor prevăzute de prezentul protocol fără acordul celeilalte părți;

 • -  încălcării de către una din părți a obligațiilor sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului protocol.

Rezilierea prezentului protocol nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile semnatare a prezentului protocol.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului protocol o va notifica celeilalte parți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea protocolului.

Art. 11 Notificarile între părti

În accepțiunea părților semnatare ale prezentului protocol, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevazut în art.1 din prezentul protocol.

În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 12 Soluționarea litigiilor

12.1 - Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului în caz contrar competența aparține instanțelor judecătorești din România.

Art. 13. Clauza de cesiune a Protocolului

Una dintre părți poate transmite unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce i se cuvin prin acest protocol, numai dacă a obținut acordul scris al celeilalte părți, care trebuie comunicat în 5 zile. Dacă nu se primește niciun răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea protocolului de parteneriat și aceasta nu poate avea loc.

Art. 14 Clauza de continuitate a Protocolului

Prezentul protocol de parteneriat poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceștia au acordul expres al celeilalte parți.

Art.15 Dispoziții finale

Prezentul protocol de parteneriat va fi încheiat și se va semna , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte

Solicitarea de retragere din parteneriat se face în scris și se transmite Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România.

Prezentul protocol reprezintă voința părților și înlătură orice alta întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care părțile iși încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu inseamnă ca ea a renunțat la acest drept al său.

Limba care guvernează protocolul de parteneriat este limba română.

Prezentul protocol va fi interpretat conform legilor din România.

Dispozițiile prezentului protocol de parteneriat se pot modifica prin acte adiționale și se pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare.

Parțile au dreptul, pe durata îndeplinirii protocolului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii protocolului.

Primar

Ilie Bolojan

Președinte U.D.S.C.R

Merka Adrian Miroslav

Director executiv

Eduard Florea

Vizat Serv.Juridic

Eugenia Borbei