Hotărârea nr. 673/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 244.623 din 26.10.2011, prin care Direcția Economică solicită aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 69/15.04.2011cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a cotei de 20% corespunzătoare sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (21%) precum și a sumelor rezultate din gradul de necolectare, pe anul 2011,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.194 privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 100.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În baza art. 7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36, alin.(2), lit.b),d) alin. (4)lit. a) alin.(6) lit.a) pct. 10 și ale art.45, alin.(2) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se rectifică bugetul Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011, conform activităților prezentate în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 673


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la H.C.L. 673/2011

Municipiul Oradea

Bugetul Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2011

Lei

Nr.crt

Activitate

Total

general sume alocate

Total sume propuse din

care:

Propunere alocare sume BL

Suma alocata din cote def. din TVA cf. HCJ 69/2011

Suma alocata din cote IVG cf.HCJ69/2001

Diferente

1.

Proiect educațional de mediatizare a

Monumentelor Istorice

20.000

20.000

10.000

10.000

-

2.

Întocmire de documentații tehnice pentru două clădiri

78.000

62.000

48.000

14.000

- 16.000

3.

Proiect arhitectura vernaculară

20.000

20.000

-

20.000

-

4.

Salarii personal cu contract de muncă

38.990

48.392

30.500

17.892

9.402

5.

Contracte civile personal-activități

15.000

6.248

6.248

-   8.752

6.

Servicii de administrare-management activități

14.000

8.000

8.000

-

- 6.000

7.

Cheltuieli administrative sediu

3.500

3.500

3.500

-

-

8.

Placa comemorativa -Biserica Reformata Olosig

20.000

20.000

20.000

9.

Editare pliante centru istoric 2 ore RO/HU/2000 bucx3

7.390

7.390

7.390

10.

Editare pliante porti si feerstre RO/HU

1.500

1.500

1.500

11.

Plata partiala promovare turn Ideart si Linos Design

2.800

2.800

2.800

12.

Promovare monumente istorice-editare pliante circuite istorice

9.660

9.660

9.660

TOTAL

189.490

209.490

120.000

59.490

30.000

20.000