Hotărârea nr. 670/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56.712 din 22.09.2011 prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform prevederilor legale,

Având în vedere:

  • •   prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r.2) cu modificările și completările ulterioare;

  • •   prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată;

  • •   prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

  • •   prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

  • •   prevederile Ordinului nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată.

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 56.711 din 22 septembrie 2011 privind reorganizarea instituției publice, de interes local, Administrația Imobiliară Oradea;

Ținând cont de avizul favorabil al Agenției Funcționarilor publici nr. 909254/29.09.2011, pentru funcțiile publice din cadrul instituției,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „a”, alin. 3 lit. „b” și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică potrivit prevederilor legale;

Art..3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • •   Primarul municipiului Oradea,

  • •   Administrația Imobiliara Oradea,

  • •  A.I.O. Compartiment Resurse Umane - Salarizare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 670 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexa nr. 3 H.C.L. 670/2011

STAT DE FUNCȚII


și număr de personal al Administrației Imobiliarea Oradea

Functii cu contract individual de munca

Nr.crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Șef birou, gr. salarizare II

S

3

3

2

Consilier

S

IA

2

2

3

Consilier

S

I

1

1

4

Inspector de specialitate

S

II

4

4

5

Inspector

SSD

IA

1

1

6

Referent

M

IA

1

1

8

Referent

M

II

2

2

9

Administrator I

M

2

2

10

Magaziner

M

1

1

11

Ingrijitor

9

9

12

Portar

13

13

13

Muncitor calificat I

12

12

14

Muncitor calificat II

5

5

15

Muncitor calificat III

4

4

16

Muncitor calificat IV

5

5

17

Muncitor necalificat I

3

3

18

Sofer I

2

2

Total funcții cu contract individual de muncă

70

3

67

Anexa nr. 2 H.C.L. 670/2011

STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliare Oradea

Funcții publice - Legea 188/1999 (r2) modif. si actualizata; L 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad profesional

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general, grad salarizare II

S

1

2

Director general adjunct, grad salarizare II

S

2

3

Șef serviciu, grad salarizare II

S

6

4

Șef birou, grad salarizare II

S

2

Total funcții publice de conducere

11

Funcții publice de execuție

5

Consilier

S

superior

25

6

Consilier

S

principal

15

7

Consilier

S

asistent

19

8

Consilier juridic

S

asistent

5

9

Referent de specialitate

SSD

superior

1

10

Referent de specialitate

SSD

principal

1

11

Referent

M

superior

18

12

Referent

M

principal

1

13

Referent

M

asistent

1

Total funcții publice de execuție

86

Total funcții publice

97

Legendă:           personal contractualT

C

E

167

14

153

din care functii publice

97 |    11    |    86


UJ O 3 tn


tn

<


> ai UJ oai ZI


UJ

> z o ai


UJ I-< I— UJ o


UJ

Ș

I— tt < 0-z o o.

CM

CM


O

Z3 Dt

I-</)

Z O o

Q.' z o o.

r*


ai O _j a: Z H tz o

0-o

< _l < o

u_

<£>


o o £ o

u

^r


UJ z a m

(5

^r


o _J

E

O O

_i

D -I

UJ

V)

g

o

o


UJ _i <

DU UJ H

<

<


UJ Q

>

UJ

CL

E o y_


> l-

2

I-w z z

Q

<

0.' z o o


CM
0. o o I—

0.

0 o 0 <

□ UI

0.

o u o w

>

F

U

< _o

CM


|C.SANATATE SI SECURIT.IN MUNCA |

COMP. RELAȚII CU PUBLICUL

22

CM


CM

CM

T

C

E

56

4

52

din care funcții publice

13

2

11


T

C

E

81

6

75

din care funcții publice

54 |    5   |   49


T

C

E

29

3

26

din care funcții publice

29 |   3   | 26


PRIMAR


DIRECTOR GENERAL


ILIE BOLOJAN


CRISTIAN BELTECHI