Hotărârea nr. 669/2011

privind aprobarea programului de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „CAMPIONII VIITORULUI”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea programului de premiere și susținere a excelenței în sport „CAMPIONII VIITORULUI”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 226529 din 28.09.2011 prin care Compartimentul Secretariat al Consiliului Local propune aprobarea programului de premiere și susținere a excelenței în sport „CAMPIONII VIITORULUI”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului modificată și completată de Legea nr. 472/2004,

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, sportivi care au realizat performanțe încadrate în grilele stabilite prin actul normativ menționat pot primi premii și din partea autorităților administrației publice locale, din bugetul acesteia, în suma de pana la 50% din valoarea premiului acordat de forul respectiv menționat anterior, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate,

Ținând cont de prevederile art. 28, 29 și 38 Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. b), lit. d), alin.(4) lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 6) și art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă, programul de premiere și susținere a excelenței în sport “CAMPIONII VIITORULUI” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă elaborarea unui regulament privind procedura și criteriile de selecție a sportivilor de performanță.

Art.3. Se numește o comisie care să elaboreze regulamentul menționat la art.2,din prezenta hotărâre formată din 5 membri:

1. Dl Carp Gheorghe - viceprimar al Municipiului Oradea

2. Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local

3. Dl. Caciora Ciprian - consilier local

4. Dl. Mureșan Ionel Ovidiu - consilier local

5. Dl. Dan Matei

- reprezentant al Instituțiilor sportive


Art.4. Se dă acordul de principiu privind constituirea unui fond în valoare de maxim 150.000 RON anual, destinat programului de premiere și susținere a excelenței în sport „Campionii Viitorului”.

Art.5. Se mandatează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile necesare dezvoltării programului de premiere și susținere a excelenței în sport „Campionii Viitorului”.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția Economică

 • -   Membrii comisiei constituite conform art.3

Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 669


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexă la H.C.L. 669/2011


PROIECT

PRIVIND PROGRAMUL DE SUSTINERE A EXCELENTEI IN SPORT „CAMPIONII VIITORULUI”


I. Scopul proiectului


Prezentul proiect are drept recunoasterea si premierea sportivilor care realizeaza performante remarcabile sportive participa, conditii pregatesc competitii constitui premisele necesare obtinerii respectiv a excelentei in domeniul sportului, a acestui proiect fiind bugetul local al Municipiului Oradea.

La originea acestui proiect stau rezultatele extraordinare si din ce in ce mai numeroase obtinute de performanta Oradeni, pe diferite ramuri ale sportului, in competitii de diverse categorii, astfel ca, in cresterii internationale obtine noi principiu, sustinere


nationale, europene si iar in al doilea rand, optime de antrenament in vederea participarii sportive, apreciind ca in


scop, in primul rand din municipiul Oradea in cadrul competitiilor acestia unor se de s-ar


mondiale la care crearea si asigurarea pentru sportivii care la aceste categorii aceasta modalitate unor rezultate deosebite, sursa de finantare


numeroase obtinute de catre sportivii de , pe diferite ramuri ale sportului, respectiv competitii de diverse categorii, astfel ca, in vederea calitative si cantitative a performantelor interne si in vederea stimularii sportivilor in a impune adoptarea unei strategii de sa vizeze atat partea de premiere cat si cea de sportivilor de performanta, prin diverse in conditiile performanta, pe


, precum si rezultate, se care a mijloace.Totodata, in care da rezultate constituie un factor plan local, pentru nationale.Mai Comisiei economice care pot fiind un de alta parte oportunitatea vederea sport, maximizat.


de performanta, trebuie subliniat si faptul ca, da rezultate deosebite, sportul de un factor esential pentru indeplinind si o importanta Oradea, in decat atat, sportul de sprijini motiv suplimentar

, un de a dezvoltarii oportunitate


Municipiul mult Europene,


sportul dezvoltarea sportiva functie reprezentativa cadrul competitiilor sportive conform ultimelor aprecieri ale performanta are reale valente , in speta, economia locala, acesta in aprobarea prezentului proiect.Pe alt aspect care trebuie luat in seama accesa fonduri europene nerambursabile programului de sustinere a a carui efect, apreciem


este in excelentei in ca trebuie


Normele juridice avute in vedere la elaborarea proiectului, norme care, de altfel vizeaza direct sportul, se regasesc in special in cuprinsul Legii sportului nr.69/2000, dar si in Legea adminstratiei publice locale nr.215/2001, acestea impunand respectarea unor principii specifice, precum prevalenta interesului si responsabilitatii autoritatilor publice locale in sprijinirea sportului de performanta si asigurarea conditiilor organizatorice si materiale in acest sens, astfel incat sa aduca


rezultate.Conform acelorasi norme, Consiliul Local are, printre celelalte atributii, si aceea de a asigura cadrul si mijloacele necesare pentru pregatirea spotivilor de performanta, prin acordarea sprijinului material, medical si profesional de care acestia au nevoie.

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus, pentru a se atinge scopul urmarit, este necesara stabilirea in concret a directiilor de urmat, si anume:

Art.1. Formarea unei comisii care va elabora regulamentul privind procedura si criteriile de selectie a sportivilor de performanta care vor beneficia de „programul de premiere si sustinere a excelentei in sport - Campionii viitorului”.

Comisia care va elabora Regulamentul in baza caruia va functiona acest program si care ulterior va gestiona procesul de selectie a sportivilor beneficiari ai programului, va fi alcatuita din 5 membri astfel:

-4 membri reprezentanți ai Consiliul Local al Municipiului

Oradea;

-un membru reprezentant al diferitelor instituții sportive sau persoane desemnate de aceștea

Art.2. Constituirea unui Fond destinat „programului de premiere si sustinere a excelentei in sport-Campionii viitorului”, care va fi în valoare de 150.000 RON, asigurat din veniturile proprii al Primăriei. Sumă fixă la care se pot adăuga eventualele sponzorizări ținând cont de doleanța sponsorului.

Bugetul alocat programului va fi finantat din bugetul local Municipiului Ordaea si va cuprinde doua categorii:

-fondul de premiere care reprezinta 62.000 din bugetul alocat

-fondul de sustinere care reprezinta 88.000 din bugetul alocat

- în cazul în care nu se epuizează fondul de premiere sumele rămase pot fi redistribuite.

Art. 3. Mandatarea Directiei Management Proiecte cu Finanțare Internatională din cadrul Primariei Oradea, in vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile necesare in vederea dezvoltarii „programului de premiere si sustinere a excelentei in sport - Campionii viitorului” sub diferite forme (modernizări, înfințări de   baze   sportive,   achiziționare

echipamente sportive etc).

II.PRIORITATI ce vor fi avute in vedere la elaborarea Regulamentului privind procedura si criteriile de selectie a sportivilor de performanta care vor beneficia de „programul de premiere si sustinere a excelentei in sport - Campionii viitorului”.

Din categoria sportivilor de performanta care vor beneficia de premiere, in limitele bugetului alocat, fac parte sportivii de performanta cu varste cuprinse intre 10-18 ani, elevi intr-una din scolile Municipiului Oradea, care au obtinut, individual, rezultate deosebite in cadrul competitiilor sportive mondiale, europene sau nationale, rezultate materializate in obtinerea unui loc pe podium, in urmatoarea ordine:

 • A)In cadrul competitiilor mondiale

 • a.sportivii care obtin locul I,beneficiaza de un premiu in suma de 7.000 RON

 • b.sportivii care obtin locul II,beneficiaza de un premiu in suma de 5.000 RON

 • c.sportivii care obtin locul III,beneficiaza de un premiu in suma de 3.000 RON

 • B)In cadrul competitiilor europene

 • a.sportivii care obtin locul I,beneficiaza de un premiu in suma de 6.000 RON

 • b.sportivii care obtin locul II,beneficiaza de un premiu in suma de 4.000 RON

 • c.sportivii care obtin locul III,beneficiaza de un premiu in suma de 2.000 RON

 • C)In cadrul competitiilor nationale

 • a.sportivii care obtin locul I, beneficiaza de un premiu in suma de 4.000 RON

 • b.sportivii care obtin locul II, beneficiaza de un premiu in suma de 3.000 RON

 • c.sportivii care obtin locul III, beneficiaza de un premiu in suma de 2.000 RON

d. recunoaștera și aprecierea antrenorului sub diferite forme

Din categoria sportivilor de performanta care vor beneficia de sustinere constanta pe perioada antrenamentului si a competitiilor sportive, fac parte:

a)sportivii de performanta cu varste cuprinse intre 10-21 ani, elevi din scolile municipiului Oradea, care au obtinut, individual și pe echipe, rezultate la una din competitiile nominalizate la art.3, iar cluburile sau asociatiile sportive in cadrul carora activeaza nu pot asigura conditiile necesare pentru cresterea, respectiv mentinerea nivelului performantelor realizate;

b)sportivii de performanta cu varste cuprinse intre 19-21 ani, care urmaresc participarea la Jocurile Olimpice, includerea in loturile nationale sau loturile de seniori, participarea regulata la competitiile internationale in vederea dobandirii experientei de concurs; la selectarea sportivilor aplicanti pentru aceasta categorie, in afara criteriilor de selectie mentionate mai sus, Comisia va avea in vedere in primul rand nivelul performantelor obtinute, vechimea in ramura de sport, categoria de varsta, obiectivele pe termen scurt si in perspectiva;

c. Fondurile vor fi împărțite după cum urmează:

- max. 80 % sporturi olimpice

- min. 20% neolimpice

Sustinerea constanta a sportivilor de performanta selectati pentru aceasta parte din program, este justificata de faptul ca la inceputul perioadei senioratului, in majoritatea ramurilor de sport, sportivii nu sunt intr-atat de calificati incat sa obtina rezultatele cele mai bune in cadrul competitiilor la care participa.Astfel,in vederea realizarii performantelor dorite, stimularea si sustinerea sportivilor se va face prin:

-mijloace de natura financiara in sensul suportarii costurilor aferente participarii la competitii sportive, cantonamente si tabere sportive, precum si cele aferente echipamentelor sportive necesare;

-acordarea de servicii specializate in domeniul medical, terapeutic, psihoterapeutic, nutritionist;

-organizarea competitiilor sportive la nivel local;

Consideram că proiectul prezentat mai sus reprezinta o oportunitate de relansare a sportului local, care constituie de altfel, o realitate sociala, culturala a orasului, si nu in ultimul rand un factor de consolidare a imaginii si relatiilor municipalitatii.

Grupul UDMR Oradea, 26.09.2011