Hotărârea nr. 668/2011

Privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al municipiului Oradea” domnului Marius Sala

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Oradea”

domnului Marius Sala

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 226085/26.09.2011, prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea titlului de „Cetățean de onoare” domnului Marius Sala,

Acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului Marius Sala reprezintă o recunoaștere a întregii sale activități de cercetare lingvistică, obiectivul fundamental al tuturor lucrărilor în ceea ce privește istoria limbii române, este acela de a pune în evidență locul pe care-l are limba română între limbile romanice,

Luând în considerare activitatea științifică a domnului Marius Sala, personalitate emblematică a culturii

cu merite deosebite,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza prevederilor art.36 alin.8 și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului Marius Sala.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Primarul Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Juridică

  • •   D-l Marius Sala

  • •   Se publică Monitorul Oficial al județului Bihor pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 668


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”