Hotărârea nr. 667/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal

pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 221980 din 21.09.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ;

Având în vedere prevederile art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției actualizată,

Ținând seama de anexa nr. 1 - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" Cap. I, lit. A și cap. II, lit. A și D din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Ținând cont de:

  • - nota interna nr.221939 din 21.09.2011 privind reorganizarea Instituției Arhitectului Șef;

  • - nota de fundamentare nr. 221978 din 21.09.2011 privind reorganizarea Direcției Juridice;

  • - referatul de fundamentare nr. 221971 din 21.09.2011 privind reorganizarea Direcției Economice,

Având în vedere avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 909175/29.09.2011, pentru funcțiile publice din cadrul instituției,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •  Biroul Resurse Umane

  • •   Direcția Juridică

  • •   Direcția Economică

  • •   Instituția Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 667 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

STAT DE FUNCȚII


Anexa H.C.L.667/2011 ____

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUN. ORADEA

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; Legea 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional/ salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar municipiu

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

4

4

Director executiv adjunct

5

5

Șef serviciu

17

6

Șef birou

7

Total functii publice de conducere

35

Funcții pu

blice de execuție

7

Consilier

I

superior

103

8

Consilier

I

principal

58

9

Consilier

I

asistent

39

10

Consilier

I

debutant

8

11

Consilier juridic

I

superior

4

12

Consilier juridic

I

principal

7

13

Consilier juridic

I

asistent

8

14

Auditor

I

principal

1

15

Referent de specialitate

II

superior

3

16

Referent

III

superior

22

17

Referent

III

principal

3

18

Referent

III

asistent

1

19

Referent

III

debutant

1

Total funcții publice de execuție

258

Total funcții publice

293

Primar Sef Birou Ilie Bolojan                               Rodica Funar

_____________________________________________MUNICIPIUL ORADEA_________________________ _______APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Legendă:           |  | Personal contractual


ANEXA IDemnitari:3

Aparat propriu:

T

c

E

323

35

288

din care funcționari publici:

293 |   35   |   258


4         CABINETUL PRIMARULUI


SCLEP:

T

C

E

32

2

30

din care

funcții publice:

32

2

30


Direcția Juridică:

T

C

E

36

3

33

din care funcții publice:

36

3

33


Direcția Economică:

T

C

E

114

11

103

din care funcții

publice:

90

11

79


Direcția Tehnică:

T

C

E

37

6

31

din care funcții publice:

37

6

31


Comp.Manag.Spitale:

T

C

E

3

0

3

din care funcții publice:

3

0

3


Arhitect Șef:

T

C

E

29

4

25

din care funcții publice:

29

4

25


Dir.Mana

g.Proiecte:

T

C

E

22

3

19

din care funcții publice:

22     |   3   | 19 |


T

C

E

49

5

44

din care funcții publice:

43

5

38


Primar, Ilie Bolojan


Șef birou, Rodica Funar