Hotărârea nr. 666/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Parcul Traian Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“ Amenajare Parcul Traian Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 227557/28.09.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Amenajare Parcul Traian Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, lit.d, art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare Parcul Traian Oradea „, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.......................................................................................Municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției :

din care C+M :

Capacități :

Suprafața totală a parcului propus

Din care:

 • •   Suprafața pavată cu piatră cubică

 • •   Suprafața pavată cu dale granit

 • •   Suprafața terasei cu dale granit

 • •   Spatii verzi-gard viu

 • •   Alte spatii verzi

 • •   Bănci cu 2 locuri

 • •   Bănci individuale

 • •   Stâlpi de iluminat

 • •   Cos de gunoi

 • •   Fântâna apă potabilă

 • •   Panouri informative


1.076,072 mii lei / 250,249 mii euro (inclusiv TVA)

582,200 m i i lei / 135,395 m i i euro(inclusivTVA) (pret la Sept.2011; 1 euro = 4,30 lei)


4.310 mp

1.371 mp

59 mp

180 mp

250 mp

2.950 mp

25 buc

105 buc

16 buc

10 buc

2 buc

4 buc


Durata de realizare a investiției :                                                     4 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 666


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L. 666/2011 S.C. PRO-ARH S.R.L.

410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012

PR. NR. 505/2011

BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA LUCRAREA : AMENAJARE PARCUL TRAIAN FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

STUDIU DE FEZABILITATE - MEMORIU GENERAL

DEVIZ GENERAL

B. PIESE DESENATE

1/A PLANINCADRARE INZONA

2/A PLANDE SITUATIE EXISTENT SC. 1/200

3/A PLANDE SITUATIE PROPUS SC. 1/200

5/A MOBILIER URBANEXISTENT SI PROPUS

1/DA BANCI

2/DA COS DE GUNOI

3/DA PANOURI INFO

4/DA GRATARE POMI

5/DA FANTANA APA POTABILA

6/DA STALPI DE ILUMINAT

7/DA MODELE CORPURI DE ILUMINAT INCASTRATE

SEF PROIECT

Arh. Carmen Pafka

S.C. PRO-ARH S.R.L.

410058 ORADEA

str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012

PR. NR. 505/2011

BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA LUCRAREA : AMENAJARE PARCUL TRAIAN FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

STUDIU DE FEZABILITATE

AMENAJARE PARCUL TRAIAN ORADEA

I. DATE GENERALE :

1. DENUMIRE OBIECTIVULUI DE INVESTITIE :

AMENAJARE PARCUL TRAIAN

2. AMPLASAMENTUL :

JUDETUL BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA, PARCUL TRAIAN

3. TITULARUL INVESTITIEI :

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

4. BENEFICIARUL INVESTITIEI :

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

5. ELABORATORUL STUDIULUI :

S.C. PRO-ARH S.R.L. ORADEA,

str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012

II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI :

1. NECESITATEA INVESTITIEI

a). Scurta prezentare privind situatia existenta, din care sa rezulte necesitatea investitiei :

Parcul Traian este un parc central al orasului, aflat in imediata vecinatate a strazii pietonale- str. Republicii. In jurul parcului se gasesc o serie de cladiri administrative (Prefectura si Consiliul Judetean Bihor, Tribunalul, Banca Nationala si din pacate cladirea inchisorii), spatii comerciale, birouri si sedii de societati comerciale. In mijlocul parcului se gaseste cladirea Muzeului memorial Ady Endre cu o terasa de alimentatie publica si bustul poetului Ady Endre.

Parcul este amplasat in centrului istoric al orasului zona care are statutul de Monument Istoric si care este inregistrata in Lista Monumentelor Istorice la pozitia 172 cu denumirea de Ansamblul urban “Centrul istoric Oradea“ Cod Bh -II- a - A 01037.

b). Tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii care sa expliciteze situatia existenta si necesitatea investitiei:

Se anexeaza plansa 1/A, 2/A si imagini actuale.

c). Deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare

In prezent, parcul are o serie de disfunctiuni, nereguli, deficiente. In forma sa actuala parcul este strabatut de o serie de trasee pietonale, modificand caracterul parcului si fragmentandu-l in mici spatii verzi situate intre circulatii pietonale ce tranziteaza parcul.

Disfunciunile constatate:

 • -   Lipsa unei tratari unitare a spatiilor verzi, a platformelor si aleilor din parc, a mobilierului urban (banci, corpuri de iluminat, panou informativ, fantana de apa potabila, cos de gunoi).

 • -   Alei pietonale asfaltate ce fragmenteaza parcul, alei fara borduri, fara scurgeri pluviale cu finisaj neadecvat pentru alei: asfalt in stare proasta, fara pante pentru scurgerea apei.

 • -   Spatii verzi neintretinute: gard viu fara continuitate, cu plante lipsa.

 • -   Arbori neingrijiti ; in spatiul circular inconjurat de platani, unii lipsesc pentru a forma un rim, in partea sudica a parcului, spre giratie, nu sunt suficienti pentru a crea o zona de umbra, protejata de zgomot si poluare.

 • -   Mobilier urban neadecvat: panou de afisaj necorespunzator estetic, fantana de apa potabila amplasata prost

 • -   Bustul poetului Ady Endre nu este pus in valoare: inconjurat de un gard de fier forjat fara acces, dublat la o distanta necorespunzatoare de un gard viu.

 • -   Corpuri de iluminat neadecvate atat ca forma cat si ca amplasament, insuficiente ca si numar si lumina.

 • -   Platforme si blocuri de beton parasite.

d). Prognoze pe termen mediu si lung

Aleile ce duc spre carosabil chiar in intersectie pot duce la accidente de circulatie.

Rezolvarea problemelor va crea o ambianta placuta, unitara, in concordanta cu cladirile din jur.

2. OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Deoarece in zona au fost demarate lucrarile de reabilitarea a fatadelor cladirilor din jur (Prefectura, Banca Nationala, Tribunalul, fosta casa Barts) a devenit oportuna si reabilitarea intregului parc.

III. SCENARIILE TEHNICO ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚIE POT FI ATINSE:

1. SCENARII PROPUSE

Au fost studiate mai multe variante de amenajare, cu interventii mai mici sau mai mari. Varianta simpla este cea cu pastrarea configuratiei aleilor si schimbarea doar a imbracamintii asfaltice cu dale din piatra, completarea spatiilor verzi, retusari.

Varianta prezentata este una mai laborioasa care presupune rezarea unui parc urban unitar si reprezinta punctul de vedere al proiectantului. Aceasta solutie este rezultatul analizarii criteriilor functionale, stilistice si economice, fiind solutia optima si recomandata pentru a fi aplicata.

UNITATEA PARCULUI

Parcul va fi amenajat unitar atat in ceea ce priveste spatiile verzi (plantatii inalte, gard viu, gazon) aleile si platformele pietonale (dalaj din piatra naturala cu placi mari de granit si cuburi din porfir), mobilier urban (fantana arteziana dinamica, banci, stalpi de iluminat avand h=2,1 m, corpuri de iluminat incastrate in pavaj in spatiul circular, cosuri de gunoi, panouri informative, fantani de baut) si utilitati (alimentare cu apa si canalizare pluviala).

CIRCULATII

Aleile si platformele pietonale sunt subordonate unei conceptii unitare si au fost structurate in jurul punctelor de interes ale parcului, cu pastrarea in mare parte a aleilor si platformelor existente si inchiderea celor care prezinta disfunctionalitati, rezultand o suprafata mai mica dalata decit cea existenta:

- Accesul in parc se va face in 5 locuri (fata de 8 in prezent). Se renunta la accese care dau in intersectii sau in carosabil.

- Se creaza o circulatie majora intre cladirile Prefecturii si Tribunalului, iar perpendicular pe aceasta si in axul bustului Ady Endre, se propune o alee care inconjoara rondoul din jurul acestuia si doua alei dreapta si stanga cladirii Muzeului memorial Ady Endre. Aceasta zona de circulatie majora este largita inspre terasa muzeului, permitand mobilarea cu banci individuale mobile, astfel incat terasa muzeului sa devina un loc pentru spectacole neconventionale (teatru, cantareti ambulanti, fanfara, manifestari politice tip Hyde Parc).

- In locul rondoului de flori am amenajat o fantana arteziana dinamica circulara marginita de banci si plantatie inalta de platani (platanus orientalis) exisenti si completati cu 2 exemplare noi, pentru a intregi ritmul.

- A fost marita suprafata terasei barului existent, se va inlocui pardoseala nepotrivita, din mocheta cu dale din granit, la cota pavajului aleilor si va fi delimitata cu gard viu din ligustrum.

- Pavajul aleilor pietonale se va realiza din piatra cubica porfir, borduri din dale de granit, cu diverse tehnici de montaj cerut de configuratia aleilor.

- Grilajul din fier forjat (pastrat in proportie de circa 40 %) se va repara si completa.

CIRCULATII, LUCRARI CONEXE

In plansa de propunere au fost marcate solutiile sugerate de noi pentru fluidizarea traficului din zona adiacenta parcului, lucrari necuprinse financiar in documentatia de fata:

- Rezolvarea intersectiei din capatul sud-estic al parcului printr-o giratie.

- Eliminarea parcajelor din intersectii de strazi si iesirile aleilor din parc prin latirea trotuarelor.

- Realizarea a doua trotuare pe cele doua laturi mici ale parcului.

SPATII VERZI

Spatiile verzi au fost ordonate atat in plan cat si in ceea ce priveste felul vegetatiei propriu zise. S-au pastrat toti copacii din parc cu exceptia a doi copaci complet uscati.

Plantatia inalta din parc este predominant formata din platani si artari, si doar cateva exemplare de rasinoase si alte foioase, mult mai tinere, a caror silueta trece neobservata. Prin adaugarea in exclusivitate de platani (platanus orientalis) si artari cu forme globulare (acer platanoides globosum), avand corana la o inaltime de cca 2,0 m, se accentueaza specificul parcului.

Se pastreaza si se completeaza gardul viu din ligustrum (ligustrum ovalifolium) de pe contur si se marcheaza inceputul aleilor care intra in parc. Se renunta la delimitarea aleilor interiare cu gard viu, acesta urmand a fi scos si refolosit la completarile necesare pe contur.

Deasemenea, a fost accentuat spatiul semicircular din jurul bustului luiAdy Endre plantandu-se concentric, buxus sempervirens avand forma globulara.

MOBILIER URBAN

Mobilierul urban - cu excepția a cateva banci - este nepotrivit si neunitar. Din acest motiva am propus reamanajarea unitara a acestuia.

Bancile cu 2 locuri (25 buc), bancile individuale (104 buc), stalpii de iluminat ( 16 buc ), cosurile de gunoi (10 buc) , fantani apa potabila ( 2 buc ) si panourile informative (4 buc ) atat stilistic cat si ca si materiale componente sunt tratati unitar, cu structura din fonta , partea de sezut si spatarul bancilor din lemn natur.

In jurul copacilor situati in alei s-au propus gratare de protectie din fonta (9buc).

Fantana arteziana dinamica de forma circulara, incadrata intr-un rastel din placi de granit, prin jocul de apa (jeturi cu dinamica variabila) si de luminiva fi un element dominant al spatiului din fata terasei. Efectul luminos al fantanii va fi completat de corpuri de iluminat incastrate in pardoseala, care lumineaza de jos coroanele copacilor.

LUCRARI EDILITARE

Aleile parcului vor fi ilminate corespunzator ( la ora actuala exista doar doi stalpi de iluminat in tot parcul).

Simetric, langa aleea majora s-au amplasat doua fantani de baut.

S-au amplasat 4 guri de scurgere a apelor pluviale, racordate la canalizarea pluviala. Pentru stropit s-au prevazut hidranti de gradina racordati la reteaua de apa stradala..

 • 1.1. INDICI DE SUPRAFETE PENTRU REALIZAREA NOILOR FUNCTIUNI:

  • 1.1.1. ZONA STUDIATA

A fost studiata zona parcului din cadrul Parculi Traian ( nu intreg scuarul ), iar pentru circulatia pietonala, carosabila si parcaje , inclusig intersectia principala s-au facut propuneri.

Suprafata totala a parcului existent = 4.310,00 mp

Din care :

-suprafata alei asfaltate = 1.745 mp

- suprafata terasei cu beton = 110 mp

 • - spatii verzi -gard viu = 300 mp

 • - alte spatii verzi = 2.155 mp

Suprafata totala a parcului propust = 4.310,00 mp

Din care :

-suprafata pavata cu piatra cubica = 1.371 mp

-suprafata pavata cu dale granit = 59 mp

 • - suprafata terasei cu dale gani = 180 mp

 • - spatii verzi -gard viu = 250 mp

 • - alte spatii verzi = 2.950 mp

2. SCENARII RECOMANDATE DE CATRE ELABORATOR

Varianta recomandata este cea prezentata . Aceasta variana este rezultatul analizarii criteriilor functionale, stilistice si economice ale lucrarii, fiind solutia optima si recomandata pentru a fi aplicata.

3. AVANTAJUL SCENARIULUI RECOMANDAT

Avantajele acestei solutii sunt :

 • -  Se va realiza un spatiu urban unitar, care sa corespunda exigentelor cetatenilor civilizati ai urbei, loc prielnic pentru odihna, contemplare dar si alte activitati oferite de terasa muzeului cu functiunea de scena, terasa barului, imaginea dinamica a fantanii arteziene.

 • -  Parcul dispare a mai fi un loc de tranzit, isi reprimeste functiunea de parc, loc de odihna, intalniri, loc de petrecere a loysirului zilnic.

 • -  Finisajele alese , mobilierul urban si nu in ultimul rand spatiul verde amenajat ofera o ambianta placuta plimbarii, odihnei.

 • -  Terasa desi amplasata in mijlocul parcului prin separarea ei cu gard viu devine mai intima, linistita, nu este in fluxul trecatorilor

 • -  Iluminatul corespunzator ofera siguranta publicului de a-si petrece timpul liber seara in parc.

 • -  Renuntarea la cele trei accese care conduc pietonul spre intersectii necontrolate asigura siguranta acestora si in special a copiilor.

IV. INFORMATII DESPRE AMPLASAMENT :

1. SITUATIA JURIDICA

Parcul Traian este un parc central al orasului, aflat in imediata vecinatate a strazii pietonale- str. Republicii. Parcul face parte din scoarul ce tine de la str. Tribunalului pana in bulevardul Magheru si care are denmirea de strada Parcul Traian. In jurul parcului se gasesc o serie de cladiri administrative (Prefectura si Consiliul Judetean Bihor, Tribunalul, Banca Nationala si din pacate cladirea inchisorii), spatii comerciale, birouri si sedii de societati comerciale. In mijlocul parcului se gaseste cladirea Muzeului memorial Ady Endre cu o terasa de alimentatie publica si bustul poetului Ady Endre.

2. SUPRAFATA TERENULUI

Suprafata totala a parcului existent = 4.310,00 mp

3. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

Zona seismica de calcul : Municipiul Oradea conform Codului de proiectare seismică-partea 1, Indicativ P100-1/2006 (sept. 2006) se gaseste in zona cu accelerația seismică de proiectare ag = 0,12g și perioada de colț Tc (sec)= 0,7. ( dupa normativul P100/92 = zona seismica de calcul E, Coeficientul de calcul seismic Ks = 0,12; perioada de colt Tc = 0,7 sec. ( grad VII)

- adancimea de inghet -dezghet conform STAS 6054/88 este la 0,80 m.

 • - apa subterana : nivel hidrostatic = - 2,40..3,20 m

 • - adancimea de fundare preconizata este de - 2,30 . - 2,40m

 • - capacitatea portanta a terenului = 230,00 kPa (stratul III.)

La valoarea de baza a presiunii conventionale de calcul pe strat se vor aplica corectiile de latime si adincime conform STAS 3300/2-85

4. STUDII TOPOGRAFICE PRELIMINARE

Pentru realizarea amenajarii am reactualizat o ridicare topografica mai veche, completata cu o inventariere a materialului dendrologic existent in parc.

5. DATE CLIMATICE ALE ZONEI

Clasa de importanta II. - sediu institutie administrativa - constructii de importanta deosebita care adapostesc aglomeratii de persoane -

Categoria de importanta C. - constructii de importanta normala

Zona seismica de calcul E dupa normativul P100/92

Coeficientul de calcul seismic Ks = 0,12; perioada de colt Tc = 0,7 sec.

Incarcari lavant: -presiuneadebaza=0,30KN/mp-zonaA(STAS 10101/20/90)

Incarcari la zapada:- presiunea de baza = 0,90 KN/mp- zona A ( STAS 10101/21/92)

V. COSTUL ESTIMAT AL INVESTITIEI :

1. CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI FAZA STUDIU DE FEZABILITATE

a ) Cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare

4.300 LEI

b ) Cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica Nu e cazul

c ) Cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaboraraii studiului de fezabilitate

Nu e cazul

d ) Cheltuieli pentru elaborarea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare

Nu e cazul

2. VALOAREA TOTALA ESTIMATA A INVESTITIEI

.

-lei-

-euro-

TOTAL GENERAL

867.800

201.813,95

T.V.A.

208.272

48.435,35

TOTAL GENERAL cu T.V.A.

1.076.072

250.249,30

Din care lucrarea de baza :

DEVIZ PE OBIECT NR. 1. HOL GHISEE PUBLIC ( EVALUARE )

în lei și EURO la cursul 4,3lei/euro din septembrie 2011

Nr. Crt.

Denumirea categoriilor de lucrări

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

Lei

EURO

1

2

3

4

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1

Evaluare - Amenajare spatii verzi

90.000

20.930,23

2

Evaluare - Amenajare alei, platforme

470.000

109.302,33

3

Evaluare - Instalații electrice

18.000

4.186,05

4

Evaluare - Instalații apa potabila si fantana

22.000

5.116,27

5

Evaluare - Instalații canalizare

20.000

4.651,16

6

Evaluare - Mobilier urban

120.000

27.906,98

Total (faraTVA)

740.000

172,093,02

S.C. PRO-ARH S.R.L.

410058 ORADEA

str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012

PR. NR. 505/2011

BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

LUCRAREA : AMENAJARE PARCUL TRAIAN

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

DEVIZ GENERAL AMENAJARE PARCUL TRAIAN

în lei și EURO la cursul 4,30lei/euro , septembrie 2011

Nr.cr t.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valori fara TVA

Valoare totala

Valoare totala

Lei

Euro

1.

2.

3.

4.

CAPITOLUL 1.CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI TERENULUI

-

-

11.1.

Sistematizare pe verticala

-

-

CAPITOLUL 2.CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII

22.1.

Retele exterioare

-

-

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

31.600

7.348,84

3.1.

Studii teren, geo

-

-

3.2.

Cheltuieli avize, autorizatii

9.600

2.232,56

3.3.

Proiectare si inginerie

22.000

5.116,28

3.4.

Cheltuieli pentru organizarea licitatiei

-

-

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

740.000

172,093,02

44.1

Amenajare spatii verzi

90.000

20.930,23

44.2

Amenajare alei, platforme, fantana

470.000

109.302,33

44.3

Instalatii electrice

18.000

4.186,05

44.4

Instalații apa potabila si fantana

22.000

5.116,27

44.5

Instalații canalizare

20.000

4.651,16

44.6

Mobilier urban

120.000

27.906,98

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

96.200

22.372,09

5.1.

Organizare de santier      3%

22.200

5162,79

5.3.

Diverse si neprevazute    10%

74.000

17209,30

TOTAL GENERAL

867.800

201.813,95

T.V.A. 24%

208.272

48.435,35

TOTAL GENERAL cu T.V.A.

1.076.072

250.249,30

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 4 LUNI