Hotărârea nr. 665/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Staţie de pompare apă pluvială pe str. Gutenberg, Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“Stație de pompare apă pluvială pe str. Gutenberg, Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 224897/27.09.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ “Stație de pompare apă pluvială pe str. Gutenberg, Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, lit.d, art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Stație de pompare apă pluvială pe str.

Gutenberg, Oradea” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...........................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.....................................................................................SC Compania de Apă Oradea SA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1 euro = 4,27 lei la data de 14.07.2011

Valoarea totală a investiției :       715109,00 lei / 167473 euro inclusiv TVA

dincareC+M:                  521172,00 lei / 122054,00 euro inclusiv TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                                      715109,00 lei / 521172,00 lei inclusiv TVA

167473,00 euro/ 122054,00 euro inclusiv TVA

Capacități :

 • - stație de pompare apă pluvială Q = 50 l/s

 • - conductă refulare, PVC Dn 280mm

 • - system monitorizare SCADA

 • - alimentare cu energie electrică Durata de realizare a investiției : FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială s


1 buc.

L = 620 m

1 buc.

P = 2x15 KW

6 luni

local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, u integrală de la buget.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :


 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 665


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L. 665/2011

S.C. MENS PROIECT S.R.L.

410151 - Oradea, str. Berzei nr.4, Jud.Bihor

Telefon/fax: 0259-446.170

Nr.reg.comert: J/05/1981/1994

Cod fiscal: R.570.7321

Banca ROMEXTERRA - Filiala Oradea

Cont curent: RO62 GRDZ 020A 0021 8047 6001

Cont garantie:RO71 CRDZ 020A 0021 8058 7001

Cont trez.: RO65 TREZ 0675 069X XX00 1793

Societate de proiectare Constructii Civile Industriale si Agricole , instalatii in constructii

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

STATIE DE POMPARE APA PLUVIALA PE STR. GUTENBERG, ORADEA

Beneficiar:

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Întocmitor:

S.C. MENS PROIECT S.R.L. ORADEA

Contract :

230/2.011

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

Director:

ing. Corneliu Sime

Sef proiect:

ing. Corneliu Sime

S.C. MENS PROIECT S.R.L. ORADEA

J05/1.891/1994


Contract nr. 230/2.011

Beneficiar:S.C. Compania de Apa Oradea S.A Lucrare: Statie de pompare apa pluviala pe str. Gutemberg

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Studiu de fezabilitate Breviar de calcul Evaluarea lucrărilor

B. PIESE DESENATE

1. Plan situatie sc. 1: 1.500

2. Statie de pompare apa pluviala - dispoziție generala

Intocmit ing. C. Sime

S.C. MENS PROIECT S.R.L. ORADEA

J05/1.891/1994


Contract nr. 230/2.011


Beneficiar:S.C. Compania de Apa Oradea S.A Lucrare: Statie de pompare apa pluviala pe str. Gutemberg


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

STUDIU DE FEZABILITATE

1.1.Denumirea investiției: STATIE DE POMPARE APA PLUVIALA PE STR. GUTENBERG, ORADEA

1.2. Elaborator:


S.C. MENS PROIECT S.R.L. ORADEA

1.3. Ordonator principal de credite: directorul S.C. COMPANIA DE APA

S.A. ORADEA

 • 1.4. Autoritatea contractanta: S.C. COMPANIA DE APA S.A. ORADEA

1.5. Amplasamentul investiției:

Lucrările prevazute in prezentul studiu de fezabilitate, in vederea realizarii unei statii de pompare a apei pluviale, sint situate in partea sud - est a Municipiului Oradea, in cartierul Eminescu, pe malul sting al riului Crișul Repede.

1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Municipiul Oradea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, constituit din cinci zone de captare a apei din surse subterane si de suprafata, statii de tratare a apei, rezervoare de inmagazinare, statii de pompare, retele de distributie a apei, magistrale si de serviciu, retele de canalizare, statie de epurare.

Deoarece sistemele centralizate de alimentere cu apa si canalizare au fost realizate in municipiul Oradea începind cu prima jumatate a secolului trecut, multe dintre rețele de distribuție a apei și de canalizare, au durata normată de serviciu cu mult depășită, fiind intr-o avansată stare de uzura. Cum multe dintre străzile municipului urmeaza a fi modernizate, cu această ocazie se impune si realizarea retelelor tehnico edilitare pe aceste strazi. In aceasta situatie se afla si retelele de canalizare pluviala in zona strazii Gutemberg.

La ora actuala, in zona in care sint prevăzute lucrările proiectate exista urmatoarele retele tehnico-edilitare:

- retele distributie apa, din teava de polietilena (PEID) cu diametrul de 110 mm pe strazile Delfinului, Arabilor, Gutemberg.

- retele canalizare menajera din tuburi PVC cu diametrul de 315 mm pe strazile Delfinului, Arabilor, Gutenberg.

- retele canalizare pluviala (proiectate), din tuburi PVC cu diametrul de 315 mm pe strazile Delfinului, Arabilor, Gutemberg.

1.7. Descrierea funcționala si tehnologica

Prezentul studiu trateaza lucrarile necesare pentru realizare unei statii de pompare a apei pluviale care se colecteaza in zona cea mai joasa a cartierului susamintit.

Datorita faptului ca apele pluviale colectate de pe strazile Dimbovitei, Toscanini, I. Busitia, I. Mincu, Gh. Bota, Delfinului, Arabilor, Thomas Mann nu pot fi evacuate gravitational, este necesara o statie de pompare, care va fi amplasata la intersectia str. Delfinului cu str. Thomas Mann si str. I. Busitia, in incinta gradinitei, care este punctul cel mai jos al zonei.

Statia de pompare va fi de tip cheson prefabricat, cu adincimea de 5,0 m si diametrul de 2,86 m. Suprateran, cladirea statiei de pompare va avea o cabina din zidărie de caramida portanta, planseu din beton armat la cota + 0,00. Acoperișul cabinei statiei va fi de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla. In planseul cladirii se va monta o grinda din profil I 16, pentru montare palanului necesar ridicarii pompelor din cheson. Partea superioara a profilului I se va ingloba in planseu, iar lateral acesta se va sprijini pe o lungime de 0,1 m pe peretele cladirii.

Statia de pompare va fi echipata, conform temei de proiectare, cu 1+1 electropompe submersibile cu rmatoarele caracteristici:

Q = 180 mc/h

H = 15 mca P= 15kw

Caracteristicile de mai sus ale electropompelor au fost stabilite avindu-se in vedere suprafata bazinului de colectare a apelor pluviale, a debitului acestora, calculat conform STAS 1.846, a diferentei de nivel dintre amplasamentul statiei de pompare si punctul de deversare in caminul retelei de canalizare din str. Coralilor. Electropompele vor fi dotate cu convertizor de frecventa si cu tablou electric si de automatizare in functie de nivelul apei din chesonul statiei de pompare.

Instalatiile hidraulice ale statiei de pompare se vor realiza din teava de otel Dn 150 mm, protejata anticoroziv. Pe conductele de refulare ale pompelor se vor monta cite un robinet cu sertar pana cauciucata si cite o clapeta de retinere, ambele Dn 150 mm.

Racordul de la canalul pluvial de pe str. Delfinului in statia de pompare, se va realiza printr-un canal din tuburi PVC Dn 315 mm, in lungime de 8 m si panta i = 0,005. Intrarea conductei in statia de pompare se va realiza la cota - 3,40 = 126,70, sub nivelul podestului din interiorul acesteia.

Pentru monitorizarea parametrilor de functionare ai statiei de pompare, conform temei de proiectare, aceasta va fi integrata in sistemul SCADA existent la statia de epurare a municipiului Oradea.

Transmisia datelor se va face prin conectare la reteaua de fibra optica a S.C. R.C.S. & R.D.S, existenta in zona, prin contract incheiat intre aceasta si S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Transportul apei spre punctul de deversare in reteaua de canalizare existenta pe str. Coralilor va fi asigurat de o conducta de refulare care se va realiza din tuburi PVC Dn 280 mm, pentru PN 6. Diametrul propus al conductei de refulare ofera posibilitatea transportarii debitului furnizat de functionarea concomitenta a ambelor electropompe, in situatia unor ploi cu intensitate mai mare decit cea de calcul. Racordul conductei de refulare PVC Dn 280 care se va monta in exteriorul statiei de pompare cu conducta de refulare OL Dn 150 mm se va realiza in exteriorul statiei de pompare, prin piese de legatura adecvate imbinate cu flanse.

Pentru a proteja conducta de refulare de deteriorari datorate fragmentelor de roca ascutite, aceasta se va monta pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm. Acoperirea conductei, pina la 10 cm peste generatoarea superioara se va realiza, de asemenea, cu nisip. Umplutura peste conducta se va realiza cu balast, compactat in straturi de 30 cm, cu grad de compactare min. 95 %. Pamintul rezultat din sapatura va fi evacuat in totalitate, fiind transportat intr-o zona stabilita de Primaria municipiului Oradea. La treminrea lucrarilor, sistemul rutier va fi adus in starea initiala.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1. Suprafața si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care urmeaza a se realiza constructiile prevazute in proiect este proprietate de stat.

Suprafata de teren ocupata temporar, pe durata executiei retelei de canalizare pluviala va fi de 1.800 mp.

Suprafata de teren ocupata definitiv de lucrarile de constructii (statia de pompare) va fi de 25 mp.

2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere geologic, zona este situata in partea centrala a Cimpiei de Vest, bazin tectonic aparut ca urmare a prabusirii fundamentului cristalin (Autohtonul de Bihor) de-a lungul unor sisteme de falii cristaline adinci, active inca din perioada paleoalpina (permian), care in perioada mezo- alpina (senonian-paleogen) au fost reactivate, jucând un rol major in scufundarile pliocene.

Pe aria subsidenta Oradea, care a functionat in tot cursul mezozoicului ca o zona cu rata avansata de scufundare, cu falii active de eocretacic, care reprezinta partea de nord-vest a santului alpin Bihor-Codru, peste fundamentul cristalin au fost depuse - transgresiv si discordant - depozitele sedimentare triasice, jurasice si neocretacice (senonian), urmate dupa o scurta exondare, de cele neogene (sarmatian si panonian) si cuaternare.

Interpretarea sintetica a informatiilor geologice, geofizice si de foraj privind ansamblul structural al depresiunii Oradea-Alesd-Borod, releva rolul hotaritor al dislocatiilor dis junctive in formarea, evolutia si definitivarea acestei unitati sedimentare, inclusiv a subunitatilor morfologice ale acesteia.

Apa subterana este cantonata in orizonturile nisipoase si are mai multe niveluri, cuprinse intre 2,40 - 2,80 m. Conform STAS 790-61, apa subterana nu prezinta agresivitate pentru mortare si betoane.

Straturile intilnite pe adincimea terenului de fundare sint urmatoarele:

- praf nisipos negru pina la adincimea de 0,80 - 1,70 m;

- nisip fin, prafos, cafeniu, cenusiu pina la adincimea de 1,40 - 1,50 m;

- nisip fin prafos foarte umed pina la adincimea de 2,50 - 2,60 m;

- mâl prafos, nisipos, plastic moale, cenusiu vinetiu saturat pina la adincimea de 3,50 - 4,90 m;

- nisip fin, prafos, cenusiu umed, cu indesare medie, sub aceste adincimi.

Zona seismica este "E" având Ks = 0,08 , Tc= 0,7

 • 2.3. Caracteristicile principale ale construcțiilor

2.3.1. Pentru rețele

Transportul apei spre punctul de deversare in reteaua de canalizare existenta pe str. Coralilor va fi asigurat de o conducta de refulare care se va realiza din teava de tuburi PVC, Dn 280 mm. Diametrul propus al conductei de refulare ofera posibilitatea transportarii debitului furnizat de functionarea concomitenta a ambelor electropompe, in situatia unor ploi cu intensitate mai mare decit cea de calcul. Racordul conductei de refulare PVC Dn 280 care se va monta in exteriorul statiei de pompare cu conducta de refulare OL Dn 150 mm se va realiza in exteriorul statiei de pompare, prin piese de legatura adecvate imbinate cu flanse.

Pentru a proteja conducta de refulare de deteriorari datorate fragmentelor de roca ascutite, aceasta se va monta pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm. Acoperirea conductei, pina la 10 cm peste generatoarea superioara se va realiza, de asemenea, cu nisip. Umplutura peste conducta se va realiza cu balast, compactat in straturi de 30 cm, cu grad de compactare min. 95 %. Pamintul rezultat din sapatura va fi evacuat in totalitate, fiind transportat intr-o zona stabilita de Primaria municipiului Oradea. La treminrea lucrarilor, sistemul rutier va fi adus in starea initiala.

2.2. Structura constructiva

Caracteristicile de mai sus ale electropompelor au fost stabilite avindu-se in vedere suprafata bazinului de colectare a apelor pluviale, a debitului acestora, calculat conform STAS 1.846, a diferentei de nivel dintre amplasamentul statiei de pompare si punctul de deversare in caminul retelei de canalizare din str. Coralilor. Electropompele vor fi dotate cu convertizor de frecventa si cu tablou electric si de automatizare in functie de nivelul apei din chesonul statiei de pompare.

Datorita faptului ca apele pluviale colectate de pe strazile Dimbovitei, Toscanini, I. Busitia, I. Mincu, Gh. Bota, Delfinului, Arabilor, Thomas Mann nu pot fi evacuate gravitational, este necesara o statie de pompare, care va fi amplasata in zona intersectiei strazilor Delfinului, Thomas Mann si I. Busitia, in incinta gradinitei, la limita acesteia, care este punctul cel mai jos al zonei. Suprafata afectata statiei de pompare de 25 mp va fi imprejmuita cu gard din panouri din plasa de sirma zincata montate pe stilpi metalici. Pentru accesul in incinta statiei de pompare, va fi demontata o parte din actuala imprejmuire a gradinitei, pe o lungime de 5 m.

Canalul pluvial existent pe str. Delfinului (cuprins in proiectul de modernizare a drumului), va fi prelungit cu 40 m, pina la amplasamentul susamintit al statiei de pompare. Canalul se va realiza din tub PVC Dn 315 mm. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine din PVC sau PP cu diametrul de 600 mm.

Statia de pompare va fi de tip cheson prefabricat, cu adincimea de 4,0 m si diametrul exterior de 2,86 m. Suprateran, cladirea statiei de pompare va avea o cabina din zidarie de caramida portanta, zidita pe conturul piesei prefabricate . Acoperisul cabinei statiei va fi de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla. In planseul cabinei se va monta o grinda din profil I 16, pentru montarea palanului necesar ridicarii pompelor din cheson. Partea superioara a profilului I se va ingloba in planseu, iar lateral acesta se va sprijini pe o lungime de 0,1 m pe peretele cladirii.

Statia de pompare va fi echipata, conform temei de proiectare, cu 1+1 electropompe submersibile cu rmatoarele caracteristici:

Q = 180 mc/h

H = 15 mca

P= 15kw

Caracteristicile de mai sus ale electropompelor au fost stabilite avindu-se in vedere suprafata bazinului de colectare a apelor pluviale, a debitului acestora, calculat conform STAS 1.846, a diferentei de nivel dintre amplasamentul statiei de pompare si punctul de deversare in caminul retelei de canalizare din str. Coralilor. Electropompele vor fi dotate cu tablou electric si de automatizare in functie de nivelul apei din chesonul statiei de pompare.

Instalatiile hidraulice ale statiei de pompare se vor realiza din teava de otel protejata anticoroziv. Pe conductele de refulare ale pompelor se vor monta cite un robinet cu sertar pana cauciucata si cite o clapeta de retinere, ambele Dn 150 mm.

Inainte de racordarea canalului pluvial in statia de pompare, se va realiza un camin de vizitare cu radierul mai caborit cu cca 0,5 m decit cel al conductei de canalizare, pentru a se crea un volum pentru decantarea suspensiilor transportate de apa pluviala. Suspensiile colectate vor fi evacuate dupa fiecare ploaie torentiala.

Pentru monitorizarea parametrilor de functionare ai statiei de pompare, conform temei de proiectare, aceasta va fi integrata in sistemul SCADA existent la statia de epurare a municipiului Oradea.

Transmisia datelor se va face prin conectare la reteaua de fibra optica a S.C. R.C.S. & R.D.S, existenta in zona, prin contract incheiat intre aceasta si S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Transportul apei spre punctul de deversare in reteaua de canalizare existenta pe str. Coralilor va fi asigurat de o conducta de refulare care se va realiza din tuburi PVC Dn 280 mm, pentru PN 6. Diametrul propus al conductei de refulare ofera posibilitatea transportarii debitului furnizat de functionarea concomitenta a ambelor electropompe, in situatia unor ploi cu intensitate mai mare decit cea de calcul. Racordul conductei de refulare PVC Dn 280 care se va monta in exteriorul statiei de pompare cu conducta de refulare OL Dn 150 mm se va realiza in exteriorul statiei de pompare, prin piese de legatura adecvate imbinate cu flanse.

Pentru a proteja conducta de refulare de deteriorari datorate fragmentelor de roca ascutite, aceasta se va monta pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm. Acoperirea conductei, pina la 10 cm peste generatoarea superioara se va realiza, de

asemenea, cu nisip. Umplutura peste conducta se va realiza cu balast, compactat in straturi de 30 cm, cu grad de compactare min. 95 %. Pamintul rezultat din sapatura va fi evacuat in totalitate, fiind transportat intr-o zona stabilita de Primaria municipiului Oradea. La terminarea lucrarilor, sistemul rutier va fi adus in starea initiala.

2.5. Principalele utilaje din dotarea construcțiilor

Lucrarile prevazute in prezentul studiu nu necesita dotarea cu utilaje

2.6. Instalații aferente construcțiilor

Lucrarile prevazute in prezentul studiu nu necesita dotarea cu instalatii

3. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

3.1. Total personal

-

pers.

din care:

- personal de executie:

-

pers.

3.2. Locuri de munca nou create

-

pers

Lucrarile prevazute in prezentul studiu nu necesita personal suplimentar pentru exploatare sau intretinere.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investitii “Statie de pompare apa pluviala pe str. Gutemberg Oradea”

4,27 lei/EU 14.07.11

in lei/euro la cursul

4,27

LEI la cursu

din data de 14.07.2011

Nr. Crt

DENUMIREA CAPI TOLE LOR SI SUBCAPITOLE -LOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajă.pt. protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

-

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construire de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

1.700

-

-

-

-

3.1

Studii de teren

398

408

2.108

494

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.200

281

288

1.488

348

3.2.1

Controlul calitatii prin I. S.C

3.362

787

807

4.169

976

3.3

Proiectare si inginerie

20.500

4.801

4.920

25.420

5.953

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

1.000

234

240

1.240

290

3.5

Consultanță

-

-

-

-

-

3.6

Asistenta tehnica

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 3

27.762

6.501

6.663

34.425

8.061

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Conducta de refulare

164.300

38.478

39.432

203.732

47.712

4.2

Statie pompare apa pluviala

221.000

51.756

53.040

274.040

64.178

4.3

Alimentare cu energie electrica

35.000

8.197

8.400

43.400

10.164

4.3

Utilaje fara montaj si echi-pamente       de

transport

74.000

17.330

17.760

91.760

21.489

4.4

Dotări

-

-

-

-

-

4.5

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

494.300

115.761

118.632

612.932

143.543

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrari de constructii

8.406

1.969

2.017

10.423

2.441

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

-

-

-

-

-

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

4.203

984

1.009

5.212

1.221

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

42.030

9.843

10.087

52.117

12.205

TOTAL CAPITOL 5

54.639

12.796

13.113

67.752

15.867

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

576.701

135.059

138.408

715.109

167.473

DIN CARE C+M

420.300

98.431

100.872

521.172

122.054

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

5.1. Valoarea totala

576.701 lei

- T.V.A. 24% Total proiect din care :

138,408 lei

715.109 lei

-constructii montaj ( fara T.V.A.)

420.300 lei

5.2. Esalonarea investitiei ( C+M )

- Anul I T.V.A. 24 %

576.701 lei

138,408 lei

715.109 lei

5.3. Durata de realizare a investitiei:

6 luni

5.4 Capacitati

 • - statie de pompare apa pluviala Q = 50 l/s

 • - conducta refulare, PVC Dn 280 mm

buc 1 L = 620 m

- sistem monitorizare SCADA

- alimentare cu energie electrica

buc 1

P= 2 x15kw


S.C. MENS PROIECT S.R.L. ORADEA

J05/1.891/1994


Contract nr. 230/2.011


Beneficiar:S.C. Compania de Apa Oradea S.A Lucrare: Statie de pompare apa pluviala pe str. Gutemberg


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


EVALUAREA LUCRARILOR

Curs      1 EU = 4,27 lei


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului

Subtotal cap. 1                                     -

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, supraveghere șantier

3.1. - Studii de teren

- Studii topo                                       700 lei

- Studii geo                                      1.000 lei

3.2. - Cheltuieli pentru avize si acorduri

- Taxa certificat de urbanism                            -

- Taxa avize                                        1.200 lei


3.2.1. - Controlul calitatii prin Inspectia de Stat in Constructii


420.300 lei x 0,08


3.362 lei


3.3. - Cheltuieli de proiectare:


20.500 lei


3.4. - Cheltuieli cu organizarea licitatiei:


1.000 lei


3.5. - Consultanta si asistenta tehnica


RECAPITULATIE SUBCAPITOL 3 (fara TVA)


3.1. - Studii topo

3.2. - Studii geo

3.2. - Avize si acorduri

3.2.1. - Controlul calitatii prin ISC


700 lei

1.000 lei

1.200 lei

3.362 lei


3.3. - Proiectare

3.4. - Chelt. cu org. Licitatiei

3.5. - Consultanta si asist.tehn.

Subtotal cap. 3


20.500 lei

1.000 lei


27.762 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza


Obiect nr.1: conducta de refulare

- conducta refulare PVC, Dn 280 mm L = 480 m 480 m x 337 lei/m                   =

- canal pluvial PVC, Dn 315 mm L = 10 m

10 m x 260 lei/m =

161.700 lei

2.600 lei

164.300 lei

TVA 24 %

Total ob. Nr.1

39.432 lei

203.732 lei


Obiect nr. 2: Statie de pompare apa pluviala

- constructii

- arhitectura

- automatizare sistem SCADA

- instalatii hidraulice

- instalatii electrice

TotalC+M

Utilaj

Total

93.500 lei

15.500 lei

65.500 lei

36.500 lei

10.000 lei

221.000 lei

74.000 lei

295.000 lei

TVA 24 %

Total ob. Nr. 2

70.800 lei

365.800 lei


Obiect nr. 3: Alimentare cu energie electrica

- alimentare cu energie electrica

35.000 lei

TVA 24 %

Total ob. Nr. 3

8.400 lei

43.400 lei


Subtotal cap. 4


fara TVA

TVA 24 %

Total


494.300 lei

118.632 lei

612.932 lei


Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1. - Organizare de santier (fara TVA)

420.300 x 2 % = 8.406 lei = 1.969 EU


 • 5.2. - Comision, taxe

5.2.1.- Taxa autorizare

 • 420.300 x1% = 4.203 lei =984EU

 • 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevazute

 • 420.300 x10 % = 42.030 lei = 9.843 EU

Subtotal cap.5 54.639 lei = 12.796 EU

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

 • 6.1. - Pregatirea personalului de exploatare

 • 6.2. - Probe tehnologice, incercari, rodaje,

expertize la receptie

TOTAL VALOARE FARA T.V.A. 576.701 lei = 135 059 EU

T.V.A. 24 %               138.408 lei = 32.414 EU

TOTAL VALOARE PROIECT 715.109 lei = 167.473 EU

Din care   C+M fara TVA

C+M cu TVA

 • 420.300 lei = 98.431 EU

521.172 lei = 122.054 EU

Intocmit

Ing. C. Sime