Hotărârea nr. 661/2011

privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru locuinţele din fondul municipal, situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, et. IV, ap. 65, ap. 66, ap. 67 şi ap. 68, între Administraţia Imobiliară Oradea şi Club Sportiv Municipal OradeaOradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru locuințele din fondul municipal, situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, et. IV, ap. 65, ap. 66, ap. 67 și ap. 68, între Administrația Imobiliară Oradea și Club Sportiv Municipal OradeaOradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56.799 din 23.09.2009, întocmit de catre Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru locuințele din fondul municipal, între Administrația Imobiliară Oradea și Club Sportiv Municipal Oradea, situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, ap. 65 - 68, între Administrația Imobiliară Oradea și Club Sportiv Municipal Oradea situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, et. IV, ap. 65, ap. 66, ap. 67 și ap. 68,

Avand in vedere necesitatea unor măsuri administrative de organizare și administrare a veniturilor din bani publici,

Ținând cont de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare,

În baza HG nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele,

Luând în considerare art. 6, din Regulamentul privind administrarea și închirierea fondului de locuințe proprietate municipală, aprobat prin HCL:270/13.12.1999,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei despecialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (5), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 6 și ale art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă încheierea unor contracte de închiriere pentru locuințele din fondul municipal, între Administrația Imobiliară Oradea și Club Sportiv Municipal Oradea, situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, et. IV, ap. 65, ap. 66, ap. 67 și ap. 68, în următoarele condiții:

- durata de închiriere a contractului este de 1 (unu) an, de la data încheierii acestuia, cu posibilitate de prelungire după expirarea termenului, după analiza prealabilă în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea;

  • - plata chiriei și a utilităților vor fi suportate de catre Club Sportiv Municipal Oradea;

  • - locuințele se vor preda cu dotarea minimală a apartamentelor: aragaz, frigider, mobilier pentru două persoane.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Birou Venituri - Executare Silită

  • •  Club Sportiv Municipal Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 661 SECRETAR

Ionel Vila