Hotărârea nr. 660/2011

privind darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr.106, către Curtea de Apel Oradea

ROMANA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr.106, către Curtea de Apel

Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 56826 din 26.09.2011, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr.106, către Curtea de Apel Oradea,

Ținând cont de adresa Tribunalului Bihor nr.2593/38/A/2011, înregistrată la noi sub nr.52387/2011, prin care datorită faptului că Palatul de Justiție Oradea în care funcționează cele trei instanțe: Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor și Judecătoria Oradea, va intra într-un proces de renovare, ne solicită sprijinul pentru identificarea unor imobile în vederea funcționării celor trei instanțe, până la finalizarea lucrărilor de reparații de la Palatul de Justiție,

Având în vedere faptul că Imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr.106, în care și-a desfășurat activitatea Școala cu clasele I - VIII „Alexandru Roman” Oradea, se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliară Oradea,

Luând în considerare faptul că în urma comasării prin absorbție a Școlii cu clasele I - VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupului Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea, începând cu data de 01.09.2011, imobilul situat în Oradea, Str. Clujului nr.106, este gol, grupele de copii din clasele I-VIII, desfășurându-și activitatea în prezent în imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr.66,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită începând cu data de 01.10.2011 a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr.106, către Curtea de Apel Oradea, până la finalizarea lucrărilor de reparații de la Palatul de Justiție.

Art.2. Curtea de Apel Oradea va suporta toate cheltuielile generate de folosința spațiului, referitoare la întreținere, energie electrică și termică, apă-canal, abonament telefon, salubrizare, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința spațiului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate.

  • •   Curtea de Apel Oradea prin grija Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate.

  • •   Inspectoratul Școlar Județean Bihor prin grija Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate.

  • •   Direcția Economică

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 660


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”