Hotărârea nr. 66/2011

privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton aferente Staţiei de Hidrofor nr. 112 din zona str. B.Shaw si respectiv Staţiei de Hidrofor nr.845 din zona str. Constantin Noica

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton aferente Stației de Hidrofor nr. 112 din zona str. B.Shaw si respectiv Stației de Hidrofor nr.845 din zona str. Constantin Noica

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 41211 din 24.01.2011, prin care se propune aprobarea demolării rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr. 112 din zona str. B.Shaw si respectiv Stației de Hidrofor nr.845 din zona str. Constantin Noica

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.390/31.05.2007 privind aprobarea luării unor măsuri administrative pentru rezervoarele de beton din patrimoniul municipiului Oradea, preluate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1056/2004 din patrimonial RA Apă - Canal Oradea, prin care s-a aprobat inchirierea/concesionarea rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr.112 situat în Oradea, str. B.Shaw, în favoarea Asociației de Proprietari „Magnolia”, pentru amenajarea unui sediu pentru asociație, condiționat de suportarea integrală a cheltuielilor pentru obținerea avizelor și a lucrărilor de reabilitare și amenajare a spațiului, din fondurile proprii ale Asociației de Proprietari „Magnolia”.

Ținând cont de faptul ca Asociația de Proprietari „Magnolia”, pana in prezent nu a procedat la efectuarea lucrărilor de reabilitare si reamenajare a rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr.112.

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.679/30.08.2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/2007 privind aprobarea luării unor măsuri administrative pentru rezervoarele de beton din patrimoniul municipiului Oradea, preluate în baza Hotărârea Consiliului Local nr. 1056/2004 din patrimoniul RA Apă - Canal Oradea, prin care s-a aprobat inchirierea/concesionarea rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr.845 si respectiv 863, situat în Oradea, str. Constantin Noica, către S.C. Apollo Com S.R.L, pentru amenajarea unui sediu de prestări servicii.

Luând în considerare solicitarea d-lui Cuc Gheorghe, reprezentantul legal al SC Apollo Com SRL, cu sediul in Oradea , str. Nufărului nr. 63, pentru rezilierea contractului de concesiune nr. 59309/15.10.2009, începând cu data de 01.01.2010, pentru rezervorul de beton dezafectat, aferent Stației de Hidrofor nr. 845, întru-cât nu a obținut avizul CMUAT pentru proiectul de construcție,

Ținând seama de procesul verbal nr. 42141/10.02.2010 încheiat cu ocazia predarii-preluarii spațiului situat in Oradea str. Constantin Noica - rezervorul de beton aferent Sației de Hidrofor nr. 845

Văzând starea avansata de degradare a rezervoarelor de beton aferente Stației de Hidrofor nr. 112 din zona str. B.Shaw si respectiv Stației de Hidrofor nr.845 din zona str. Constantin Noica, construcții insalubre, cu infiltrații de apă, fisuri, tencuiala căzuta.

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in construcții, administratorul are obligația sa urmărească comportarea in timp a construcțiilor si sa ia masuri pentru punerea in siguranța a acestora sau sa propună desființarea lor.

În considerarea proiectului de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, b si art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se abrogă Art.1, pct.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.679/2007 si respectiv Art.1, pct.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.390/2007.

Art.II. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Oradea in domeniul privat al municipiului Oradea a rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr.112, amplasat in zona str. B.Shaw, având numărul de inventar 102390 și o valoare de inventar de 15449.91 lei si respectiv a rezervorului din beton aferent Stației de Hidrofor nr.845, amplasat in zona str. C.Noica, având numărul de inventar 102416 și o valoare de inventar de 21986.39 lei.

Art.III Se aprobă demolarea rezervorului din beton aferent Stației de Hidrofor nr.112, amplasat in zona str. B.Shaw, si respectiv a rezervorului din beton aferent Stației de Hidrofor nr.845, amplasat in zona str. C.Noica, identificate potrivit art.II, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

Art.IV. Se aprobă scoaterea din inventarul municipiului Oradea după efectuarea demersurilor cu privire la demolarea rezervoarelor din beton aferente Stațiilor de Hidrofor nr.112 si respectiv 845.

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Tehnic - Compartiment construcții.

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Directia Economică - Serviciul Evidenta Patrimoniu delegări de gestiune

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate, Serviciul Tehnic-Compartiment construcții.

  • •   S.C. Apollo Com S.R.L, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Asociația de Proprietari „Magnolia”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 66

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.