Hotărârea nr. 657/2011

privind aprobarea modificării H.C.L. 969/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării H.C.L. 969/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 225644 din data de 27.09.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul intitulat Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial eurobusiness Oradea - etapa a - II a”, care a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, Domeniul major de intervenție Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a de intervenție afacerilor de importanță regională și locală,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.14, precum și art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I. Se aprobă modificarea art.2 și art.3 a Hotărârii Consiliului Local Nr. 969 din 30 noiembrie 2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 -„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală” care vor avea următorul conținut:

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiției realizate prin proiectul Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial eurobusiness Oradea - etapa a - II a”, cu următoarele valori:

Valoarea totală a proiectului este de 19.759.419,28 RON (4.704.623,64 EUR) inclusiv TVA.

Durata de realizare                 31 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 19.759.419,28 RON (4.646.323,34 EUR) la cursul 1 EUR=4,2527LEI din data de 05.08.2010

  • - din care C+M= 13.229.825,00 (fără TVA) și 16.404.983,00 RON (cu TVA)

Cheltuieli eligibile: 15.173.693,00 RON (3.568.013,97 EUR)

  • -   fonduri structurale: 50% din totalul costuriloreligibilealeproiectuluiînvaloarede7.586.846,50RON (1.784.006,98 EUR);

  • -   fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din costurile eligibile în valoare de 7.586.846,50 RON (1.784.006,98 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 3.779.059,28 RON (888.625,88 EUR),

Alte cheltuieli neeligibile în valoare de 806.667,00 fără TVA (189.683,50 EUR)

Art.3. Se aprobă valorile contribuției beneficiarului la proiectul Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial eurobusiness Oradea - etapa a - II aconform Anexei nr. 1, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea, după cum urmează:

  • -   contribuție la cheltuielile eligibile în sumă de 7.586.846,50 lei, reprezentând 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile de 15.173.693,00 lei;

  • -   cheltuieli neeligibile în sumă de 806.667,00 lei;

  • -   cheltuieli cu TVA în sumă de : 3.779.059,28 lei;

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -  Direcția economică;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 657


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila