Hotărârea nr. 656/2011

privind aprobarea modificării HCL300/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiului (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii şi suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D şi E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare şi refuncţionalizare şi a introducerii în circuitul turistic al C

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea modificării HCL300/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiului (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico-economici, a contribuției proprii și suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului "Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D și E din CETATEA ORADEA în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare și refuncționalizare și a introducerii în circuitul turistic al CETĂȚII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II”, în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 225905 din data de 27.09.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 300/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiului (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico-economici, a contribuției proprii și suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului "Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D și E din CETATEA ORADEA în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare și refuncționalizare și a introducerii în circuitul turistic al CETĂȚII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN -ETAPA II", în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană,

Ținând cont de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.10, precum și art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local Nr. 300 din 10 mai 2010 "Privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiului (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico-economici, a contribuției proprii și suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului "Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D și E din CETATEA ORADEA în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare și refuncționalizare și a introducerii în circuitul turistic al CETĂȚII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II”, în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, care vor avea următorul conținut:

„Art.2. Se aprobă valorile ale contribuției beneficiarului la proiectul intitulat „Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D ȘI E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare și refuncționalizare și introducerii în circuitul turistic al CETĂȚII ORADEACETATEAORADEA,CENTRUMULTICULTURALSIMULTICONFESIONALEUROPEAN-

ETAPA II”, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea, după cum urmează:

- contribuție la cheltuielile eligibile în sumă de 2.432.800,44 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile de 40.546.674,00 lei;

- cheltuieli neeligibile în sumă de 804.000,00 lei;

- cheltuieli cu TVA în sumă de 9.730.141,36 lei;

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiției realizate prin proiectul „Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D ȘI E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare și refuncționalizare și introducerii în circuitul turistic al CETĂȚII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONALEUROPEAN-ETAPAII”,cu următoarele valori:

Valoarea totală a proiectului este de 51.080.815,36 RON (11.909.170,79 EUR) inclusiv TVA.

Durata de realizare          48luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 51.080.815,36 RON (11.909.170,79 EUR) la cursul 1 EUR=4,2892 LEI din data de 15.12.2010

 • - din care C+M= 32.594.602,00 (fără TVA) și 40.417.307,00 RON (cu TVA)

Cheltuieli eligibile: 40.546.674,00 RON (9.453.202,00 EUR)

- fonduri nerambursabile solicitate: 94% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 38.113.873,56 RON (8.886.009,88 EUR);

- fonduri din bugetul local (contribuția municipiului Oradea): 6% din costurile eligibile în valoare de 2.432.800,44 RON (567.192,12 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

-  Cheltuieli cu privire la T.V.A: 9.730.141,36 RON (2.268.521,25 EUR),

- Alte cheltuieli neeligibile în valoare de 804.000,00 fără TVA (187.447,54 EUR)”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția economică;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 29 septembrie 2011

  Nr. 656


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Nr.crt

Denumirea capitolelor și

subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achizi

"ia și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

J

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

0

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13.359.427,00

13.359.427,00

3.206.262,48

TOTAL CAPITOL 2

13.359.427,00

13.359.427,00

3.206.262,48

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

40.960,00

40.960,00

7.782,40

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

40.000,00

0

40.000,00

7.600,00

3.3

Proiectare și inginerie

734.000,00

1.774.040,00

2.508.040,00

513.652,40

3.4

Consultanță

>

30.000,00

0

30.000,00

7.200,00

3.5

Asistență tehnică

>

210.000,00

210.000,00

50.400,00

TOTAL CAPITOL 3

804.000,00

2.025.000,00

2.829.000,00

586.634,80

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

20.484.985,00

20.484.985,00

4.916.396,40

4.2

Dotări de specialitate

0

1.717.810,00

1.717.810,00

412.274,40

TOTAL CAPITOL 4

22.202.795,00

22.202.795,00

5.328.670,80

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0

146.237,00

146.237,00

35.096,88

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0

97.491,00

97.491,00

23.397,84

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de

șantier

0

48.746,00

48.746,00

11.699,04

5.2

Cote legale

0

423.730,00

423.730,00

0

TOTAL CAPITOL 5

569.967,00

569.967,00

35.096,88

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0

1.778.111,00

1.778.111,00

426.746,64

TOTAL CAPITOL 6

0

1.778.111,00

1.778.111,00

426.746,64

7Cap.7 - Cheltuieli pentru audit,

informare și publicitate

7.1

Audit

0

407.583,00

407.583,00

97.819,92

7.2

Informare și publicitate

0

203.791,00

203.791,00

48.909,84

TOTAL CAPITOL 7

0

611.374,00

611.374,00

146.729,76

Pagina 1 din 2

8Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0

0

0

TOTAL CAPITOL 8

0

0

0

0

[TOTAL GENERAL             \804.000,00   40.546.674,0041.350.674,009.730.141,36

Notă : Pentru capitolele 3.1 Studii de teren (40.960 lei) 3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații(40.000) și 3.3 Proiectare și inginerie (1.765.544 lei) TVA-ul este de 19% : 7.782,40 lei + 7.600,00 lei + 335.453,36 lei = 350.835,76 lei).

Pentru toate celelalte capitole și diferența în cazul cap. 3.3 TVA-ul este calculat cu 24% (Total - TVA 0 - TVA 19% = [41.350.674 - 423.730 - (40.960 + 40.000+ 1.765.544)] * 24% = 9.730.141,36 lei).

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Nr. crt.

Surse de finanțare

Valoare

(RON)

1.

Valoarea totală a proiectului, din

căra:

51.080.851,08

I.a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

804.000,00

I.b>.

Valoarea eligibilă a proiectului

40.546.674,00

I.c.

TVT

9.730.141,36

II.

Contribuția proprie în proiect, din

care:

3.236.800,42

Il.a.

Contribuția solicitantului la rheltuielile eligibile (6%)

2.432.800,44

II.Ij.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

804.000,00

III.

TVT

9.730.141,36

VI.

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

38.113.873,56

Notă : Pentru capitolele 3.1 Studii de teren (40.960 lei) 3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații(40.000) și 3.3 Proiectare și inginerie (1.765.544 lei) TVA-ul este de 19% : 7.782,40 lei + 7.600,00 lei + 335.453,36 lei = 350.835,76 lei). Pentru toate celelalte capitole și diferența în cazul cap. 3.3 TVA-ul este calculat cu 24% (Total - TVA 0 - TVA 19% = [41.350.674 - 423.730 - (40.960 + 40.000 + 1.765.544)] * 24% = 9.730.141,36 lei).

Pagina 2 din 2