Hotărârea nr. 654/2011

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece 2011 – 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece 2011 - 2012

Analizând Raportul de Specialitate nr. 223529 din data de 26.09.2011 întocmit de către Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri în vederea acordării de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2011 - 2012,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece și H.G.

nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (6) lit. a), pct. 2 și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e :

Art.I. Se aprobă următoarele măsuri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2011 -2012, astfel:

 • 1.  Cererea și declarația pe proprie răspundere va fi însoțită de acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia:

 • •   Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reședința trebuie să corespundă cu locul de consum)

 • •   Copie după certificatele de naștere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani

 • •   Copie după hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, atunci când este cazul

 • •   Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă)

 • •   Copon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii

 • •   Cupon indemnizație de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii

 • •   Cupon indemnizație de șomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii

 • •   Cupon indemnizație pentru creșterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie AJPS sau declarație pe proprie răspundere)

 • •   Cupon alocație de stat pt. copii în original sau copie (declarație pe propria răspundere a părinților/copilului)

 • •   Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student și dacă aceștia beneficiază sau nu de burse

 • •   Cupon alocație de susținere a familiei, cupon alocație de plasament, în original sau copie (dacă este cazul)

 • •   Copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiți în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate

 • •   Persoanele care nu realizează venituri vor anexa o declarație pe propria răspundere însoțită de o adeverință eliberată de autoritatea competentă - Direcția Generală a Finanțelor Publice cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

 • 2.  În vederea dovedirii calității de proprietar sau chiriaș, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței va anexa cererii o xerocopie după unul din următoarele documente după caz:

 • •   contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;

 • •   contractul de donație a unui imobil tip locuință;

 • •   contractul de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil tip locuință cu clauza de abitație, uz sau uzufruct viager, situație în care, cumpărătorului îi va fi necesară, pe lângă acest contract și declarația vânzătorului, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea domiciliului acestuia la adresa respectivă;

 • •   contractul de schimb de locuințe;

 • •   contractul (convenția) de partaj voluntar;

 • •   contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;

 • •   contractul de închiriere (locațiune) care are ca obiect un imobil tip locuință, din fondul locativ de stat;

 • •   contractul de comodat (împrumutul de folosință) a unui imobil cu destinația de locuință;

 • •   certificatul de moștenitor;

 • •   hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuință;

 • •   extrasul, certificatul sau copia cărții funciare;

 • •   autorizația de construcție ori contractul de construire, a unui imobil tip locuință, însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;

În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaș, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

Datele înscrise în cererea și declarația pe proprie răspundere referitoare la componența familiei solicitante, precum și numărul de camere branșate aferente locuinței vor fi certificate de către asociațiile de proprietari prin eliberarea unei adeverințe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip de cerere de către asociațiile de proprietari.

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • •   Se publică în presa locală, pe site-ul Primăriei municipiului Oradea și pe site-ul Administrației Sociale Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 654


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.