Hotărârea nr. 653/2011

privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie, pentru anul 2012, în baza Legii 34/1998

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită subvenție, pentru anul 2012, în baza Legii 34/1998

Analizând Raportul de specialitate nr. 222224/13.09.2010 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită subvenție, pentru anul 2012, în baza Legii 34/1998,

Având în vedere art. 72din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea și completarea H. G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998 privind acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență socială punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliu local,

Conform art. 6, alin. 1 din H.G. nr.1153/2001 cu privire la criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor,

Ținând seama de art. 2 din Hotărârea nr. 1217 din 1 octombrie 2008 privind modificarea art. 2 din HG nr. 1153/2001, care stabilește nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată începând cu data de 1 ianuarie 2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.(d), alin. 6 lit. (a), pct.2 și art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, pe anul 2012, după cum urmează:

1.

Centre rezidențiale

2.

Centre de zi

3.

Cantine sociale sau alte servicii de acordare a hranei

4.

Unități de îngrijire la domiciliu

Art.2. Se aprobă punctajul care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare după cum

urmează:

Nr.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Pentru justificarea unității de asistență socială pentru care se solicita subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

maximum 10 puncte

2.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate:

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori cuprinse între 0% - 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75%

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100%

20 puncte

- pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

3.

Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială

maximum 30 puncte

4.

Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere in unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori 1-4

5 puncte

- pentru intervalul de valori 4,1-7

15 puncte

- pentru intervalul de valori peste 7

20 puncte

5.

Pentru experiența asociației sau fundației în domeniul serviciilor de asistență socială

maximum 20 puncte

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 653


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.