Hotărârea nr. 652/2011

privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea salubrităţii stradale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea salubrității stradale privitoare la parcări în municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr. 4278 din 01.08.2011 prin care Poliția Locală Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului pentru asigurarea salubrității stradale privitoare la parcări în municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Luând în considerare prevederile Legii 155/2010 a Poliției Locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind asigurarea salubrității stradale privitoare la parcări în municipiul Oradea, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Poliția Locală Oradea și Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Parcări.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica cu:

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică a Primăriei municipiului Oradea

o Administrația Imobiliară Oradea

o Direcția Economică a Primăriei municipiului Oradea

o Direcția Juridică a Primăriei municipiului Oradea

o Poliția Locală Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 652


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-408 839

Fax. +40 0259-408 839

E-mail: politia.locala@oradea.ro

Cod operator: 11747

ANEXA nr. 2 la HCL 652/2011

Nr. crt.

Parcări aferente străzilor

MARȚI

ORELE 18-21

JOI

ORELE 18-21

D

S

D

S

1.

Traian Moșoiu

x

x

2.

Independenței(Piața 1 Decembrie-Piața Unirii)

x

3.

B-dul Dacia

x

x

4.

Transilvaniei(Ștefan Cel Mare -C. Coposu)

x

x

5.

Parcul 1 Decembrie(exterior)

x

x

6.

Calea Clujului(Poliția Rutieră-Seleușului)

x

x

7.

Calea Aradului(Aviatorilor- Pod Peța)

x

x

8.

Primăriei

x

x

9.

Armatei Române

x

x

10.

Dunării

x

x

11.

Lăpușului

x

x

12.

Parcul Traian

x

x

13.

Magheru(George Enescu-Louis Pasteur)

x

x

14.

Meșteșugarilor(Lăpușului-

Densușianu)

x

x

15.

losif Vulcan

x

x

16.

Decebal(Menumorut -Dacia)

x

x

17.

Universității(Pod Făgărașului-

Cimitir Municipal)

x

x

Notă: Operațiunile de salubrizare(măturat mecanic, măturat manual și spălat mecanic) se vor efectua conform prezentului grafic care cuprinde un număr de 17 străzi unde:

D - reprezintă partea dreaptă a carosabilului în sensul din exterior spre centru

S - reprezintă partea stângă a carosabilului în sensul din exterior spre centru

X - zilele în care se efectuează salubrizarea străzilor

Orele 18-21 - reprezintă intervalul orar când are loc salubrizarea străzilor.


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-408 839

Fax. +40 0259-408 839

E-mail: politia.locala@oradea.ro

Cod operator: 11747

Anexa nr.1 la H.C.L. 652/2011

REGULAMENT

Privind asigurarea salubrității stradale privitoare la parcări în municipiul Oradea

Art.(1) Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în bune condiții a operațiunilor de salubritate stradală cum sunt: măturat mecanic, măturat manual, spălat mecanic de către operatorul local de salubritate;

Art.(2) Consiliul Local al municipiului Oradea și Primarul municipiului Oradea prin structurile aflate în subordinea lor inițiază reglementări și exercită controlul privind respectarea normelor cu privire la asigurarea salubrității stradale în municipiul Oradea;

Art.(3) Proprietarii de autovehicule și conducătorii de autovehicule au obligația de a nu parca/staționa/opri în parcările publice, identificate prin anexa nr. 2, în zilele de MARȚI și JOI, între orele 18-21și semnalizate conform semnului identificat prin anexa 3;

Art.(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 150 lei și sancțiune complementară de blocare/ridicare a autovehiculului, parcarea/staționarea/oprirea în parcările publice, identificate prin anexa 2, în zilele de MARȚI și JOI, între orele 18-21, conform semnului identificat prin anexa 3;

Art.(5) Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectuează după ce se face dovada achitării amenzii contravenționale și a taxei speciale stabilite de consiliul local, potrivit legii, precum și a cheltuielilor reprezentând contravaloarea operațiunilor efectuate;

Art.(6) Fapta prevăzută la art. 3 este constatată și sancționată de către agenții constatatori din cadrul Poliției Locale Oradea;

Art.(7) Prin derogare de la dispozițiile HCL nr. 640/2006, abonamentele și tichetele de parcare nu permit parcarea/staționarea/oprirea în parcările publice identificate în anexa 2 a prezentului act normativ, în zilele de MARȚI și JOI, între orele 18-21, conform semnului identificat prin anexa 3.