Hotărârea nr. 651/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S+P+E(M) cu zona de servicii şi dotări complementare, zona străzilor Macului – Aurel Covaci, nr. cad. 163422 şi 163423- Oradea - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S+P+E(M) cu zona de servicii și dotări complementare, zona străzilor Macului - Aurel Covaci, nr. cad. 163422 și 163423- Oradea - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 222960 din 23.09.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S+P+E(M) cu zona de servicii și dotări complementare, zona străzilor Macului - Aurel Covaci, nr. cad. 163422 și 163423 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Petrus Adrian Gheorghe și Nagy Irina, în baza certificatului de urbanism nr.2232/09.08.2011 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, în zona străzilor Macului - Aurel Covaci, și respectiv reglementarea acceselor la viitoarele parcele, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în partea de nord a municipiului, învecinându-se la nord cu proprietăți particulare, pe toate celelalte laturi fiind delimitat de străzile Macului și Aurel Covaci,

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1b - locuințe izolate unifamiliale, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare. În prezent terenul este liber de construcții,

Zona studiată este legată de municipiu prin străzile Macului și Aurel Covaci, carosabilul având o lățime variabilă de 8,0 - 10,0 m cu acostament și șanțuri pentru scurgerea apelor,

Terenul luat în studiu, în suprafață totală de 11.406 mp, este identificat cu nr.cad.163422 înscris în CF nr.163422 -Oradea, în favoarea beneficiarului Petrus Adrian-Gheorghe, și respectiv nr. cad. 163423 înscris în CF nr. 163423 - Oradea în favoarea beneficiarei Nagy Irina.

Rețele tehnico edilitare: Principalele disfuncționalități ale zonei sunt lipsa unei infrastructuri rutiere și lipsa echipării tehnico-edilitare pe amplasament. În prezent, în zonă, există rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică și se preconizează pe viitor extinderea acestor rețele,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S+P+E(M) cu zona de servicii și dotări complementare, zona străzilor Macului - Aurel Covaci, nr. cad. 163422 si 163423 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune crearea a 20 parcele, din care 18 loturi destinate amplasării de locuințe familiale și alte 2 loturi destinate amplasării de locuințe familiale si/sau servicii și dotări complementare funcțiunii de locuire.

Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale) și respectiv o zonă de servicii și dotări complementare.

Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementari Urbanistice aferenta PUZ.

Reglementările urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Oradea:

 • •   Suprafața minimă lot propus - 450,0mp;

•  POT maxim propus - 35,0%, CUT maxim propus - 0,70;

 • •   Regim maxim de înălțime: S+P+E(M);

 • •   Accesul la parcele se va realiza atât din străzile Macului și Aurel Covaci cât și pe un drum privat nou propus (cu profil transversal de 7,0m), ce va face legătura între drumurile publice existente (str. Macului si str. A. Covaci), conform prevederilor din planșa "4/U- Circulația terenurilor" aferentă PUZ;

 • •   Limita de implantare gard: 6,0m din axul drumurilor publice de acces (str. Macului si str. A. Covaci) și respectiv 3,50m din axul drumului privat nou de acces;

•   Limita de implantare: minim 4,50m de la aliniamentul drumurilor de acces;

•   Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;

•   Retragere spate: cu respectare Cod Civil;

 • •   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • •   Gard transparent spre stradă;

 • •   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului.

 • - Modernizarea circulației

În conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 4/U- Circulația terenurilor se propune crearea unei noi bretele de circulație, de legătură între străzile Macului și Aurel Covaci, străzile mai sus menționate fiind propuse a se lărgi la un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) - conform prevederilor din PUG-ul municipiului Oradea;

Drumul privat nou propus cu profil transversal de 7,0m, care va asigura accesul la parcelele propuse, conform planșei 4/U-Circulația terenurilor,sevaconstituidin:

-cotapartedeterendinterenulidentificatcunr.cad.163422înscrisînCFnr.163422-Oradea,înfavoareabeneficiarului Petrus Adrian-Gheorghe, ca teren intravilan;

 • - străzile publice (Macului si Aurel Covaci) propuse a se lărgi la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), care vor asigura accesul la parcelele propuse, conform planșei 4/U- Circulația terenurilor, se vor constitui din: cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr.cad.163422 înscris în CF nr.163422-Oradea, în favoarea beneficiarului Petrus Adrian-Gheorghe, ca teren intravilan, și respectiv nr.cad.163423 înscris în CF nr.163423-Oradea în favoarea beneficiarei Nagy Irina;

 • - terenurile rezervate extinderii străzilor publice (str. Macului și str. A. Covaci ) se vor ceda domeniului public conform prevederilor din planșa "4/U- Circulația terenurilor" aferentă PUZ și ofertelor de donație autentificate notarial cu nr.1804/26.09.2011 și respectiv nr.1805/26.09.2011;

În urma cedării, terenul necesar lărgirii străzilor se va înregistra la Cartea Funciară (având destinația de drum public)

în proprietatea municipiului Oradea;

- Echiparea tehnico-edilitara

În perspectivă se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare și respectiv a rețelei de distribuție a curentului electric.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •   Beneficiarilor Planului Urbanistic Zonal, Petrus Adrian Gheorghe și Nagy Irina, prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 651


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.