Hotărârea nr. 650/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spaţiu de depozitare P şi împrejmuire, str. Coriolan Hora, nr.2C - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spațiu de depozitare P și împrejmuire,

str. Coriolan Hora, nr.2C - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 219207/16.09.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spațiu de depozitare P și împrejmuire, str. Coriolan Hora, nr. 2 C - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Indries Romeo și Veronica, în baza certificatului de urbanism nr. 1636/17.06.2011, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a construcțiilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul în suprafață totală de 1554 mp, identificat cu nr. cad.171158 înscris în CF nr.171158 -Oradea și nr. cad. 171157 înscris în CF nr. 171157 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor Indries Romeo si Indries Viorica,

Parcela de teren care face obiectul prezentului PUD, este situată în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest a localității, în imediata vecinătate a drumului de centură (str. Ovidiu Densuseanu),

Regulamentul de zonare funcțională al municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de tip C8 - servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite,

Circulația principală în zonă se desfășoară pe strada Ovidiu Densuseanu și str. Coriolan Hora,

In prezent, terenul studiat este liber de construcții,

Zona este deservită de rețele de alimentare cu energie electrică dar, nu dispune de rețele de apă și canalizare,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spațiu de depozitare P și împrejmuire, str. Coriolan Hora, nr.2C - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune amplasarea unui imobil cu destinația spațiu de depozitare regim de înălțime P, împrejmuire teren și organizarea incintei (platforme betonate, alei de circulație auto și pietonală, locuri de parcare, spatii verzi);

- POT maxim propus = 30,0%; POT rezultat = 11,0%

- CUT maxim reglementat prin PUG = 5; CUT rezultat = 0,11;

  • -   Regim de înălțime P (Hcoama = 6,46m)

Amplasarea construcției, amenajarea incintei (platforme betonate, alei carosabile, parcări și zone verzi), se vor realiza conform prevederilor din planșa 3/U aferentă proiectului nr. 57/2011 întocmit de către SC DePopa Invest SRL - arh. Delia Popa, cu respectarea avizului nr. 30/II.1 de la SNCFR SA - Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații Cluj ( Prealabil obținerii autorizației de construire beneficiarul va solicita Autorizația M.T.I. de la Ministerul Transportului și Infrastructurii, iar începerea lucrărilor de execuție este condiționată de obținerea Autorizației de execuție CFR emisă de Centru Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații Cluj):

  • -   retrageri laterale: minim 3,5 m față de mejdia stângă, respectiv minim 14,51 m față de mejdia dreaptă;

-   retragere spate: minim 1,0 m;

Împrejmuirea se va realiza pe conturul proprietății rezultat în urma cedării suprafeței de teren necesară lărgirii str. Coriolan Hora. (minim 15,0 m față de axul liniei cf secundare nr. 334 Oradea Vest - Cheresig, respectiv minim 21,0 m față de linia cf principală nr. 328 Oradea -Arad)

- Accesul în incintă se realizează din str. Coriolan Hora .

- Se propune lărgirea str. Coriolan Hora la profil transversal de 12,0 m (6,00 m pe partea beneficiarilor), conform propunerilor prezentate în planșa 4/U și a ofertei de donație autentificată notarial nr. 1320/13.09.2011;

Str. Coriolan Hora se va constitui din:

  • -   str. Coriolan Hora existentă;

-   nr.cad.171157 înscris în CF nr.171157 - Oradea;

Terenul destinat lărgirii drumului se va ceda domeniului public și se va înregistra la Cartea Funciară (având destinația de

drum public) în proprietatea municipiului Oradea;

  • - Asigurarea utilităților. Se va realiza prin racord la rețelele de energie electrică, apă și canalizare existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu.

  • -    Instituția prefectului

-   Primarul municipiului Oradea

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -    Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Indries Romeo și Veronica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 650


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.