Hotărârea nr. 649/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.849 mp. şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum de acces, cu suprafaţa de 2.849 mp., situat în Oradea, zona Parcul Industrial – sos. Borşului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp. și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum de acces, cu suprafața de 2.849 mp., situat în Oradea, zona Parcul Industrial - sos. Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57104 din data de 29.09.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp.,

Prin Planul de amplasament mai sus menționat, se reglementează situația juridică a terenului reprezentând o porțiune din drumul de acces existent, din sos. Borșului la fosta fermă ”Dosu”, alăturat Parcului Industrial situat pe sos. Borșului,

Pentru înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a nr. cadastral cu suprafața de 2.849 mp., și completarea Anexei nr. 2 la inventarul domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002, este necesar aprobarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 2.849 mp,

Luând în considerare prevederile art. 26 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp. astfel:

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo.

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4162

2091 Episcopia Bihor

2.849

Teren cu destinația de drum - proprietatea publică a Municipiului Oradea

TOTAL

2.849

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a imobilului cu suprafața de 2.849 mp., identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând - drum de acces, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în Oradea, zona Parcul Industrial - sos. Borșului.


Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public aparținând municipiului Oradea atestat prin H.G. 970/05.09.2002, cu o nouă poziție, în conformitate cu Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria

Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Direcția Tehnică - P.M.O.

 • ■   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri,

 • ■   Serviciul Financiar- Contabil

 • ■   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  Oradea, 29 septembrie 2011

  Nr. 649


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.