Hotărârea nr. 646/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1960 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, Str. Transilvaniei colţ cu Str. Moldovei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 1960 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, Str. Transilvaniei colț cu Str. Moldovei.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56993 din data de 28.09..2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 1960 mp și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, Str. Transilvaniei colț cu Str. Moldovei aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de dl. topograf Balint Iosif, terenul cu construcții, se compune din suprafața de 1960 mp teren,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru :

  • -    suprafața de 525 mp. teren identificat cu nr. topo 4971/9, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 59489/23.09.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

  • -     suprafața de 524 mp. teren identificat cu nr. topo 4971/30, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 59489/23.09.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

  • -    suprafața de 616 mp. teren identificat cu nr. topo 4971/38, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 59489/23.09.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1960 mp.

astfel:

XNr- Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4971/9

Adeverința

525

205

4971/30

524

230

nr.59489/23.09.2011

4971/38

616

92

4971/11

158199 Oradea

299

299

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

4971/12

158147 Oradea

299

299

4971/13

158298 Oradea

298

297

4971/22

158217 Oradea

299

299

4971/23

158206 Oradea

299

239

Total

1960

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului cu suprafața de 1960 mp identificat la art. 2 din prezenta hotărâre reprezentând teren, situat în Oradea, Str. Transilvaniei colț cu Str. Moldovei - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și P.M.O - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -     Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -    Primarul Municipiului Oradea

  • -    Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune

  • -    Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Serviciul Terenuri,

-    Serviciul Financiar - Contabil

-    OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 646


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila