Hotărârea nr. 644/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 706 mp teren şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Oradea str. Caporal Ghe. Muşat nr. 27/D în suprafaţă de 606 mp identificat cu nr. topo 7675/7, înscris în CF 32028 Oradea în favoarea fam. Filimon Simion şi soţia Filimon Daniela.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 706 mp teren și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Oradea str. Caporal Ghe. Mușat nr. 27/D în suprafață de 606 mp identificat cu nr. topo 7675/7, înscris în CF 32028 Oradea în favoarea fam. Filimon Simion și soția Filimon Daniela.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56995 din data de 28.09.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate a terenului în suprafață de 706 mp și obținerea acordului de principiu a Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru vânzarea prin negociere directă a terenului provenit din nr. topo 7675/7 înscris în CF 32028 Oradea, situat în Oradea, în suprafață de 606 mp. situat pe str. Caporal Ghe. Mușat nr. 27/D,

În conformitate cu coala funciară nr. 32028 Oradea, pe terenul intravilan, identificat cu nr.topo.7675/7, în suprafață de 27114 mp. care aparține Statului Român, sunt edificate 17 case și anexe, dintre care la poziția 50; 51 și 66, sunt înscrise construcțiile ce constituie proprietatea fam .Filimon Simion și Filimon Daniela, care constau în casă cu suprafața construită de 87 mp și anexă cu suprafața construită de 65 mp. obținute prin cumpărare, precum și cota de 100/27114 mp teren care a fost obținută conform art.36 din L.18/1991, în baza sentinței civile 717/2006,

Conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit de către d-l topograf Balint Iosif, imobilul situat pe Str. Cap. Musat, nr. 27/D, se compune din casă de locuit și anexă cu suprafața totală construită la sol de 229 mp. și cota de 100/27114 mp teren proprietatea familiei menționate și cota de 606/27114 mp. teren care constituie proprietatea Statului Român,

Pentru suprafața de 606 mp teren numiții Filimon Simion și Filimon Daniela, achită taxă utilizare teren,

Potrivit Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului aprobat prin HCL 758/2005, modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, suprafața maximă care se poate vinde către persoane fizice este de 700 mp.,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (2) din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.( 2 ) lit. c), alin. (5) lit. b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobi

ului în suprafață de 706 mp, astfel :

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Mențiuni

7675/7

32028 Oradea

27114

606

Municipiul Oradea asupra cotei de 606/ 27114 mp teren și Filimon Simion și Daniela asupra cotei de 100/27114 mp teren și construcții

100

TOTAL

706

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren cu construcții deținute în cota de 100/27114 părți teren și 1/1 construcții proprietatea numiților Filimon Simion și Filimon Daniela și cota de 606/27114 mp. teren proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Oradea, str. Caporal Gh. Mușat în suprafață de 606 mp din nr. topo 7675/7 înscris în CF 32028 Oradea constituit într-un nou nr. cadastral conform art. 1 din prezenta hotărâre , în favoarea fam. Filimon Simion si Filimon Daniela, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.3, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art..5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art..6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Serviciul evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

- Serviciul Financiar - Contabil;

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • - Fam.Filimon Simion și Daniela prin grija Serviciului terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 644

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.