Hotărârea nr. 643/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 460 mp teren, situat în Oradea strada Corneliu Coposu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului și înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafață de 460 mp teren, situat în Oradea strada Corneliu Coposu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56999 din 28.09.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O. solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului , teren cu suprafața de 460 mp, situat în Oradea, Str. Corneliu Coposu și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de domnul topograf Balint Iosif, imobilul în suprafață de 460 mp teren, se constituie din nr. topo. 4894/2 și nr. topo. 4895, înscrise în CF 15078 Oradea reprezentând spațiu verde proprietatea publică a Municipiului Oradea, teren situat pe str. Corneliu Coposu la intrarea în Policlinica de copii,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se probă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de

460 mp.

x"Nr!Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații

4894/2

91

91

Teren proprietatea

4895

15078 Oradea

894

369

publică a Municipiului Oradea

Total

460

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului


identificat la Art.1, din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 460 mp, aflat în proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația de teren public.

Art.3. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeței de 525 mp identificat cu nr. topo 4895 înscris în CF nr. 15078 Oradea, rămasă după constituirea nr. cadastral de la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea capitolul spații verzi cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune - Primăria Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■    Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune - Primăria Municipiului Oradea;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea ;

 • ■   Serviciul Terenuri ;

 • ■   Serviciul Financiar Contabil;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  Oradea, 29 septembrie 2011

  Nr. 643


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.