Hotărârea nr. 641/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 21115 mp teren , situat în Oradea strada Toamnei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului și înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafață de 21115 mp teren , situat în Oradea strada Toamnei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57002 din data de 28.09.2011, prin care Serviciului

Terenuri din cadrul A.I.O. solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 21.115 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. Topograf Balint Iosif, imobilul reprezintă teren în suprafață de 21.115 mp, proprietatea publică a Municipiului Oradea, situat în Oradea strada Toamnei,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 8405 mp. teren identificat cu nr. topo 4660, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 53103/25.08.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 21.115 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafata nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

8915/3

3174 Oradea

12919

1997

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

4577

11744

3744

4579

1748

2961

4578

1291

1281

4576

2381

759

4580

4561

40

4575/92

7497 Oradea

32133

10191

4660

Adeverință

nr.53103/25.08.2011

8405

142

Total                                                                                     21.115

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.2, din prezenta hotărâre având suprafața măsurată de 21.115 mp teren -proprietate publică a Municipiului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Direcția Tehnică;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

■   Serviciul Financiar Contabil

■   Serviciul Terenuri;

■   Biroul Cadastru;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 641

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.