Hotărârea nr. 640/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 8.853 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului, reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 8.853 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului, reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57003 din data de 28.09.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 8.853 mp. și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall,

Conform Planului de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, pentru înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilului mai sus menționat, nr. cadastral cu suprafața de 8.853 mp., se constituie din nr. topo 1438 înscris în C.F. 2639 Sântandrei,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă constituirea Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.853 mp. astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața măsurată ce se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1438

2639 Sântandrei

8.853

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

Total           8.853

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a

imobilului cu suprafața de 8.853 mp., identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - domeniu public, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 640


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila