Hotărârea nr. 639/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 238.426 mp teren şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a construcţiilor şi terenului în suprafaţă de 8.674 mp, situat în Oradea str. Umbrei nr. 4, zona fostului Tancodrom

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 238.426 mp teren și înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a construcțiilor și terenului în suprafață de 8.674 mp, situat în Oradea str. Umbrei nr. 4, zona fostului Tancodrom

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57004 din data de .09.2011, prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 238426 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. Topograf Balint Iosif, imobilul reprezintă teren proprietatea publică a Municipiului Oradea în suprafață de 238426 mp,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru :

-     suprafața de 1.572 mp. teren identificat cu nr. topo 4633/1, conform Adeverinței 42081/06.07.2011 din teritoriul cadastral Oradea, teren proprietatea Statului Român,

O.C.P.I.

Bihor

nr.

O.C.P.I.

Bihor

nr.

O.C.P.I.

Bihor

nr.


  • -     suprafața de 1.036 mp. teren  identificat cu  nr. topo 4641/2,  conform Adeverinței

42081/06.07.2011 din teritoriul cadastral Oradea, teren proprietatea Statului Român,

  • -     suprafața de 1.561 mp. teren  identificat cu  nr. topo 4645/2,  conform Adeverinței

42081/06.07.2011 din teritoriul cadastral Oradea, teren proprietatea Statului Român,

  • -     suprafața de 939 mp. teren identificat cu nr. topo 4649, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 42081/06.07.2011 din teritoriul cadastral Oradea, teren proprietatea Statului Român,

Art.2. Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 8.674mp, identificat cu nr. cadastral 17443 înscris în cartea funciară 89333 Oradea, din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral nou format în suprafață de 238.426


mp:

^Nr Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4633/1

1572

642

4641/2

Adeverința

1036

1036

4645/2

nr.42081/06.07.2011

1561

1000

4649

939

620

Teren și construcții -proprietatea publică a municipiului

4632

212060

54394

4634

213001

46470

4642

10380 Oradea

148642

59782

Oradea

4646

96160

50884

4650

30791

23598

Total

238.426

Art..4. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.3, din prezenta hotărâre având suprafața măsurată de 238.426 mp teren și construcții - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art..6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •   Instituția Arhitectului Șef,

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea,

•   Serviciul Financiar Contabil

•   Serviciul Terenuri;

•   Biroul Cadastru;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 639


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.