Hotărârea nr. 638/2011

privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 36 mp teren, înscris în CF 164273 Oradea, cu nr. cadastral 164273, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl. P60, ap.21, în favoarea d-lui Igna Ioan

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 36 mp teren, înscris în CF 164273 Oradea, cu nr. cadastral 164273, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl. P60, ap.21, în favoarea d-lui Igna Ioan

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 223518/23.09.2011, prin care se propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 36 mp, înscris în CF 164273 Oradea, cu nr. cadastral 164273, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, ap.21 în favoarea d-lui Igna Ioan,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 si HCLMO nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 3.708 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 103 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 223469/23.09.2011, pentru terenul situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, ap.21, în favoarea d-lui Igna Ioan.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •  Serviciul Terenuri,

  • •   Biroul Achiziții Publice,

  • •   d-l Igna Ioan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 638


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila