Hotărârea nr. 637/2011

privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 72 mp teren, înscris în CF 166617 şi 166618 Oradea, cu nr. cadastrale 166617 şi 166618, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 72 mp teren, înscris în CF 166617 și 166618 Oradea, cu nr. cadastrale 166617 și 166618, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 223542/23.09.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 72 mp teren, înscris în CF 166617 și 166618 Oradea, cu nr. cadastrale 166617 și 166618, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin HCLMO nr. 758/2005 și HCLMO nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 8.352 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 116 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 223468/23.09.201 1, pentru terenul situatîn Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • •   Primarul Municipiului Oradea,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •   Serviciul Terenuri,

  • •   Biroul Achiziții Publice,

  • •   d-l Igna Gheorghe prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 637


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila