Hotărârea nr. 633/2011

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 14 aprilie 2011 privind lotizarea terenului identificat cu nr. cadastrale 13112 şi 13113, respectiv vânzarea prin negociere directă a loturilor situate în continuarea imobilelor din str. H. Ibsen nr. 82 ÷ 120 şi concesionarea prin licitaţie publică a loturilor ce au accesul asigurat din str. Bajor Andor în vederea realizării de locuinţe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 14 aprilie 2011 privind lotizarea terenului identificat cu nr. cadastrale 13112 și 13113, respectiv vânzarea prin negociere directă a loturilor situate în continuarea imobilelor din str. H. Ibsen nr. 82 120 și concesionarea prin licitație publică a loturilor ce au accesul asigurat din str. Bajor Andor în vederea realizării de locuințe

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56963 din data de 27.09.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 14 aprilie 2011 privind lotizarea terenului identificat cu nr. cadastrale 13112 și 13113, respectiv vânzarea prin negociere directă a loturilor situate în continuarea imobilelor din str. H. Ibsen nr. 82 + 120 și concesionarea prin licitație publică a loturilor ce au accesul asigurat din str. Bajor Andor în vederea realizării de locuințe,

Prin hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 14 aprilie 2011 s-a aprobat dezmembrarea nr. cadastrale 13112 și 13113 Oradea conform documentelor de proprietate deținute la momentul întocmirii raportului de specialitate și a schițelor cadastrale. Ulterior proprietarul imobilului din Str. H. Ibsen nr. 110 a prezentat documente de proprietate prin care se dovedește suprapunerea limitei nr. cadastral 13112 cu proprietatea dumnealor. Ca urmare s-a reavizat la OCPI Bihor Planul de amplasament pentru nr. cadastral 13112 cu diminuarea suprafeței acestuia de la 7.530 mp la 7210 mp,

În vederea adaptării dezmembrării la situația juridică, compartimentul topografi din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, propune dezmembrarea terenul identificat cu nr. cadastral 13112 și 13113 în 20 de loturi, pentru uniformizarea capătului proprietăților de pe str. H. Ibsen de la nr. 92-120, loturi propuse spre vânzare prin negociere directă și 17 parcele cu front la str. Bajor Andor, care sunt propuse spre concesionare în vederea realizării de locuințe,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată și prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a, lit.b), art.45 alin.(3) și ale art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 1, 3, 7 și 8 din hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 14 aprilie 2011 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeței de 7530 mp teren, identificat cu nr. cadastral 13112 și a suprafeței de 1923 mp teren identificat cu nr. cadastral 13113 și vânzarea prin negociere directă a loturilor nr.1-17, constituite din nr. cadastral 13112 și a loturilor nr.1-4 constituite din nr. cadastral 13113, precum și concesionarea prin licitație publică a loturilor nr.18-31 constituite din nr. cadstral 13112 și a loturilor nr. 5,7 și 8 constituite din nr. cadastral 13113, în vederea realizării de locuințe, care vor avea următorul conținut:

„Art.1. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 13112 Oradea astfel:

Nr. cadastral care se dezmembrează

Suprafața nr. cadastral care se dezmembrează -mp-

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr. cadastral nou format

-mp-

Categoria de folosință

Observații

13112

7.210

LOT1

78

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 2

20

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 3

66

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 4

99

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 5

68

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 6

32

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 7

30

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 8

265

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 9

208

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 10

386

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 11

112

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 12

114

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 13

86

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 14

113

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 15

166

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 16

111

Curți-constructii

Municipiul Oradea

LOT 17

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 18

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 19

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 20

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 21

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 22

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 23

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 24

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 25

382

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 26

390

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 27

357

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 28

357

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 29

357

Curți-construcții

Municipiul Oradea

LOT 30

357

Curți-construcții

Municipiul Oradea

TOTAL                                           7210

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară, prin deschiderea de 30 noi coli de Carte funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1-30 constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, astfel :

- LOT nr. 1-30 - teren cu destinația curți-construcții, proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.7. Se dă acordul pentru vânzarea prin negociere directă, în favoarea proprietarilor imobilelor ce au frontul la str. H. Ibsen a terenului aflat în continuarea proprietății identificate prin loturile nr.1-16 constituite din nr. cadastral 13112 și a loturile 1-4, teren constituite din nr. cadastral 13113.

Art.8. Se dă acordul pentru concesionarea prin licitație publică a terenului aferent loturilor 17-30, constituite din nr. cadastral 13112 și a terenului aferent loturilor 5,7 și 8, constituite din nr. cadastral 13113.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•   Instituția Prefectului - Județul Bihor ;

•   Primarul Municipiului Oradea;

•  Direcția Tehnică;

•   Arhitectul Șef;

•  Administrația Imobiliară Oradea;

•  Compartiment Cadastru -AIO;

•  Serviciul Financiar Contabil - AIO;

•   Serviciul Terenuri;

•  O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 633


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.