Hotărârea nr. 631/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 731 mp teren public reprezentând un tronson din strada Coriolan Hora – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 731 mp teren public reprezentând un tronson din strada Coriolan Hora - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56962 din data de 27.09.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul

Administrației Imobiliare Oradea, solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 731 mp teren public reprezentând strada Coriolan Hora - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada Coriolan Hora (fosta str. Dosul Gării) împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr. 217 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul Strada Coriolan Hora având suprafața măsurată de 731 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. top. 1647/64,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată, și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 345.502 mp teren identificat cu nr. topo 1647/64, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 55598/07.09.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 731 mp.

''Nr.Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1647/64

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 55598 din 07.09.2011

345.502

731

Drum - teren public Strada Coriolan Hora

Total

731

Art.3..Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1, din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 731 mp teren public cu destinația Strada Coriolan Hora, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Coriolan Hora. Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea . Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -    Direcția Tehnică;

 • -     Instituția Arhitectului Șef;

 • -    Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

 • -    Administrația Imobiliară Oradea;

 • -    Serviciul Financiar Contabil

 • -    Serviciul Terenuri;

 • -   Biroul Cadastru

 • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • -   Compania de Apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 631


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.