Hotărârea nr. 63/2011

privind aprobarea actualizării chiriilor, redevenţelor şi a altor categorii de creanţe ce urmează a se stabili/percepe de către Administraţia Imobiliară Oradea în cursul anului 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea actualizării chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Administrația Imobiliară Oradea în cursul anului 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.40055 din 04.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea actualizării chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Administrația Imobiliară Oradea în cursul anului 2011,

În conformitate cu dispozițiile Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 939/22.12.2005 „ Sumele datorate de titularii contractelor de închiriere și concesiune se indexează, de drept, anual, cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică - cu excepția redevenței stabilite în baza H.G. nr. 884/2004 - datorată de titularii de contracte de concesiune având ca obiect spațiile cu destinația de cabinete medicale.”

Având în vedere evoluția prețurilor de consum la nivelul anului 2010, respectiv atingerea unui indice al inflației

de7,96%ladatade31.12.2010,

Luând în considerare proiecția principalilor indicatori macroeconomici comunicată de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2011, respectiv atingerea unui indice al inflației de 3,2 % la data de 31.12.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Întemeiulart.36alin.(2),lit.c,b,d,alin.(4)lit.c,alin.5lit.a,lit.b,alin.6lit.apct.17siart.45alin.(2)lit.cdinLegea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Administrația Imobiliară Oradea în cursul anului 2011, după cum urmează:

se indexează cu 3,2 % reprezentând indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Prognoză la nivelul anului 2011, urmând a se regulariza în prima lună a anului 2012, cu diferența dintre indicele de inflație prognozat și indicele de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2011:

  • 1.  tarifele pentru închirierea spațiilor comerciale/prestări servicii și a spațiilor cu destinația de cabinete medicale;

  • 2.  tarifele practicate pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe, cu excepția celor practicate pentru închirierea „locuințelor fond de stat” și a „locuințelor ANL”;

  • 3.  tarifele practicate pentru închirierea/concesionarea terenurilor aflate în proprietatea Statului Român/ Municipiului Oradea;

  • 4.  redevențele minime prevăzute în cadrul contractelor de asociere în participațiune încheiate de Consiliul Local al municipiului Oradea cu diverși beneficiari - dacă prin contractele de asociere nu se prevede altfel;

  • 5.   ratele pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în vederea executării reparațiilor la imobile proprietate mixtă,

Art.2. Prezentele măsuri se comunică cu:

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Birou Venituri, Executare Silită;

  • -   Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 63


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abținere”.