Hotărârea nr. 629/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Petrica Ionuţ Silviu şi soţia Petrica Dana Maria, reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 167281 înscris în C.F. 167281 Oradea situat în Oradea în zona str. Strugurilor cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Petrica lonuț Silviu și soția Petrica Dana Maria, reprezentând suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 167281 înscris în C.F. 167281 Oradea situat în Oradea în zona str. Strugurilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56910 din data de 27.09.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 167281 înscris în C.F.167281 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1816/26.08.2011 domnul Petrica lonuț Silviu și soția Petrica Dana Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 167281 înscris în C.F. 167281 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. a), art. 45 alin (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Petrica Ionuț Silviu și soția Petrica Dana Maria reprezentând suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 167281 înscris în C.F.167281 Oradea conditionat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •  Direcția Tehnică - P.M.O;

  • •  Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • •   Domnul Petrica Ionuț Silviu și soția Petrica Dana Maria prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 629 SECRETAR Ionel Vila