Hotărârea nr. 622/2011

privind darea acordului de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic Municipiul Oradea, având ca obiect de activitate transportul şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu acționar unic Municipiul Oradea, având ca obiect de activitate transportul și distribuția energiei termice în sistem centralizat

Analizând raportul de specialitate nr. 225352/27.09.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, darea acordului de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu acționar unic Municipiul Oradea, care va avea obiect de activitate transportul și distribuția energiei termice în sistem centralizat, precum și atribuirea directă a serviciului de transport și distribuție de energie termică în sistem centralizat în Municipiul Oradea societății nou înființate, prin gestiune delegată, aceasta devenind unicul operator al acestui serviciu pe raza Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 31.1, din L 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

Luând în considerare prevederile art. 17 din L 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 17, art. 36, alin (2), lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin (1), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. (1) Se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, cu acționar unic, Municipiul Oradea care va avea obiect de activitate transportul și distribuția energiei termice în sistem centralizat.

(2) Societatea pe acțiuni nou înființată va prelua de la operatorul SC Electrocentrale Oradea SA activitatea și infrastructura de transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Oradea.

Art.II. Se aprobă atribuirea directă a serviciului de transport și distribuție de energie termică în sistem centralizat în Municipiul Oradea societății nou înființate, prin gestiune delegată, aceasta devenind unicul operator al acestui serviciu pe raza Municipiului Oradea

Art.III. Se mandatează dl. Țigan Daniel, cetățean român, domiciliat în Oradea, str. Coriolan, nr. 19, posesor al CI seria XH, nr. 725467, CNP 1690331050051 pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale, necesare înființării societății comerciale pe acțiuni.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, SC Electrocentrale Oradea SA și dl. Țigan Daniel.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •   Direcția Tehnică

  • •  SC Electrocentrale Oradea SA

  • •   Dl. Țigan Daniel prin grija SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 622


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila