Hotărârea nr. 621/2011

privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.10.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.10.2011

Analizând raportul de specialitate nr.225430 din data de 27.09.2011, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.10.2011,

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, consiliul local aprobă nivelul prețului local al energiei termice furnizate către utilizatorii de energie termică, precum și prețul local de facturare pentru populație,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.(2), lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă practicarea începând cu data de 01.10.2011 de către SC Electrocentrale Oradea SA pentru agenții economici racordați la rețeaua primară a prețului total reglementat al energiei termice.

Art.2. Diferența dintre prețul total reglementat al energiei termice și prețul aferent serviciului furnizat agenților economici racordați la rețeaua primară se constituie drept sursă pentru realizarea de investiții în reabilitarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică și se va vira de către operator în contul municipiului Oradea deschis la Trezoreria Oradea nr. RO19TREZ07621360250XXXXX.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 621


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila