Hotărârea nr. 620/2011

privind unele măsuri pentru încetarea contractului de asociere în participaţiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA şi preluarea activităţii de distribuţie energie termică prin PT 512, 513, 514 – Ioşia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator şi distribuitor al energiei termice în sistem centralizat din Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA și preluarea activității de distribuție energie termică prin PT 512, 513, 514 - Ioșia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator și distribuitor al energiei termice în sistem centralizat

din Municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.225372/27.09.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea unele măsuri pentru încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA și preluarea activității de distribuție energie termică prin PT 512, 513, 514 -Ioșia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator și distribuitor al energiei termice în sistem centralizat din Municipiul Oradea,

Ținând cont de prevederile Art. 65 lit. c) și Art. 68 din contractul de asociere nr. 87487/02.03.2003,

În conformitate cu prevederile Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

Luând în considerare adresele ANRSC nr.4904107/29.05.2009 și nr. 4904111/20.05.2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), lit.d), alin. (5) lit.a) alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.I. Se aprobă încetarea contractului de asociere nr. 87487/02.03.2003 încheiat cu SC Transgex SA, în conformitate cu prevederile art. 65 lit. c) din contract, ca urmare a nedeținerii de către acesta a licenței de distribuție a energiei termice în Municipiul Oradea în contextul legislației în vigoare privind serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Art.II. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune încheiat cu SC Electrocentrale Oradea SA aprobat prin HCL 877/30.11.2006, având ca obiect preluarea punctelor termice 512, 513 și 514 în vederea prestării activității de distribuție energie termică în sistem centralizat către populația arondată acestora.

Art.III. Se aprobă preluarea în termen de 30 de zile de la data prezentei de către SC Electrocentrale Oradea SA de la SC Transgex SA - Geoterm a punctelor termice nr. 512,513 și 514, cu următoarele măsuri:

 • 1. Încheierea între Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea și SC Transgex SA- Geoterm a unui protocol de predare -primire a punctelor termice, rețelelor de distribuție aferente și a contoarelor;

 • 2. Încheierea de procese verbale separat pentru fiecare contor de energie termică care să includă citirea de către cei doi operatori a contoarelor de energie termică ale consumatorilor arondați la punctele termice nr. 512, 513 și 514;

 • 3. Facturarea de către SC Transgex SA - Geoterm a energiei termice până la data citirii contoarelor, urmând ca SC Electrocentrale Oradea SA să factureze energia termică după această dată;

 • 4. Notificarea clienților de către SC Transgex SA - Geoterm despre încetarea/rezilierea/denunțarea contractelor de furnizare a energiei termice și încheierea de către SC Electrocentrale Oradea SA a noilor contracte de furnizare.

Art.IV. În cazul în care SC Electrocentrale Oradea SA va înregistra plăți restante către SC Transgex SA pentru energia termică produsă din apă geotermală, din subvenția acordată din bugetul local se vor asigura cu prioritate sume pentru stingerea acestor datorii.

Art.V. Se aprobă instituirea prețului unic de facturare pentru energia termică distribuită populației prin punctele termice 512, 513 și 514 , cu aplicare progresivă, după cum urmează:

 • - 193,02 lei/gcal de la data intrării în vigoare a proceselor verbale de predare-primire a contoarelor

 • -  prețul de facturare a energiei termice în sistem centralizat aplicat populației Municipiului Oradea așa cum va fi el aprobat după stabilirea noilor prețuri ale energiei termice de către autoritățile de reglementare competente și valabil la 01.03.2012

Art.VI. Diferența dintre prețul de facturare al energiei termice și prețul reglementat aferent se constituie drept sursă pentru realizarea de investiții în reabilitarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică și se va vira de către operator în contul Municipiului Oradea nr. RO19TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea.

Art.VII. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Juridică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.VIII. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -    Direcția Juridică

 • -    Direcția Tehnică

 • -   SC Electrocentrale Oradea SA

- SC Transgex SA prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 620 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru” și 6 voturi “împotrivă”.