Hotărârea nr. 618/2011

privind modificarea organigramei la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea începând cu 01.10.2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea organigramei la SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

începând cu 01.10.2011

Analizând raportul de specialitate nr. 223841 din data de 26.09.2011, întocmit de catre Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegari de Gestiune din cadrul Directiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Organigramei la SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, cu valabilitate de la 01.10.2011,

Luând în considerare adresa SC Administrația Domeniului Public SA Oradea nr. 5836/20.09.2011, înregistrată sub nr. 221.555/21.09.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin. (3) lit. b) și c), art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă Organigrama la SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, cu valabilitate de la 01.10.2011- conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Consiliul de Administrație al SC Administrația Domeniului Public SA Oradea cu aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare conform noii structuri organizatorice.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

  • -  Direcția Economică PMO

  • -   Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 618


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila