Hotărârea nr. 617/2011

privind aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Oradea a infrastructurii de reţele de apă, canalizare menajeră şi pluvială realizată de SC Impact Developer & Contractorîn Cartier Europa

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Oradea a infrastructurii de rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială realizată de SC Impact Developer & Contractor în Cartier Europa

Analizând raportul de specialitate nr. 223836 / 26.09.2011 întocmit de catre Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de Gestiune din cadrul Directiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Oradea a infrastructurii de rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială în Cartier Europa,

Având în vedere adresa SC Impact Developer & Contractor SA nr. 6932/11.08.2011 înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 194.990/12.08.2011, respectiv adresa SC Compania de Apă Oradea SA nr. 22541/18.07.2011,

In conformitate cu prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul

juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), lit.d) alin. (5) lit. a), alin.(6) lit.a) pct.14, art.121 alin.3, precum și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Oradea a infrastructurii publice de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială în Cartier Europa, investiție realizată de SC Impact Developer & Contractor SA, în valoare de 2.938.865,58 lei, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare a infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială realizată în Cartier Europa Oradea, operatorului SC Compania de Apă Oradea SA, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 2173/28.01.2010, înregistrat la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 263.571/19.10.2010 și aprobat prin HCL 696/2010.

Art.3. Preluarea efectivă a infrastructurii de la SC Impact Developer & Contractor SA va fi realizată de comisia numită prin Dispoziția Primarului nr. 1019/19.03.2010.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia numită prin Dispoziția Primarului nr. 1019/2010, Direcția Economică, SC Compania de Apa Oradea SA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -  Direcția Economică PMO

 • -  Direcția Tehnică PMO

 • -  SC Impact Developer & Contractor SA prin grija Direcției Economice

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO

 • -  comisia numită prin Dispoziția Primarului nr. 1019/19.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 617 SECRETAR

Ionel Vila

CARTIER EUROPA

ORADEA, JUD. BIHOR

STR. ȘTEFAN ODOBLEJA

REȚELE

 • • APA POTABILA

 • • MENAJERĂ

 • • PLUVIALA

OPIS

REȚEA ALIMENTARE CU APA

Strada Ștefan ODOBLEJA

 • 1. Rețea alimentare cu apa

  156007.43 RON

  112054.76 RON


 • 2. Branșament rețea apa

Compartiment

Centralizator imobilizări

In vestitil-Urmarire Achiziții

Care necesita montaj si probe tehnologice

Publice

Nr si data R.T.L.-DD 157 |

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(ml-)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Rețea alimentare cu apa

Țeava

PEHD

125mm

977

Cămine branșament (Cb)pt 2case-7 buc

Cb pt 3 case -1 buc

Cb pt 4 case -11 buc

Cb pt 5 case -1 buc

Cb pt 6 case -8 buc Vane de secționare 125mm-12 buc

H idranti supraterani -2buc

Str. Ștefan Odobleja

186

24

156007.43

întocmit:Beneficiar:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Nrsi data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-partî componente

Adresa

Cod clasificar e

Durata

(ani)

Valoare țron)

Branșament rețea apa

Țeava PEHD

63 mm

14

CB1 (EC1-H5) cămine pt.6 case

Str: Ștefan Odobleja nr: 2.4.6.8.10.12

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB2(EB8(R77) cămine pt. 4 case

1.3.5.7

186

24

4385.63

PEHD

63 mm

14

CB 3 (EC7^12) cămine pt 6 case

14.16.18.20.2

2.24

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 4(EB71+76) cămine pt 6 case

19.17.15.13.1

1.9

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB 5(EC13-5-18) cămine pt 6 case

26.28.30.32.3

4.36

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 6(EB67-^70) cămine pt4 case

27.25.23.21

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 25(EB63^-66) cămine pt 4 case

35.33.31.29

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 38(EB58^62) cămine pt 5 case

45.43.41.39

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

25

CB 37(EB4O43) cămine pt 4 case

38.40.42.44

186

24

4385.63

PEHD

63 mm

25

CB 36(EB44+47) cămine pt 4 case

46.48.50.52

186

24

4385.63

PEHD

63 mm

5

CB 35(ED42+45) cămine pt 4 case

47.49.51.53

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 45(ED46+49) cămine pt 4 case

55,57.59.61

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

14

CB 44(ED11-H6) cămine pt 6 case

64.62.60.58.5

6.54

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 50(EA68+71) cămine pt 4 case

63.65.67.69

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 49(EA72-5-75) cămine pt 4 case

71.73.75.77

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

14

CB 61 (EA51-^54) cămine pt 4 case

161.163.165.

167

186

24

3707.15

PEHD

63 mm

5

CB 60(EA76-5-77) cămine pt 2 case

77.79

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 62(EA17-5-22) cămine pt 6 case

84.82.80.78.7

6.74

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 63(EA78-5-79) cămine pt 2 case

81.83

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

5

CB 64(EA80-5-81) cămine pt 2 case

85.87

186

24

2495.09

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(ml)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificar e

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Branșament rețea apa

Țeava

PEHD

63 mm

14

CB65(EA15-M 6) cămine pt 6 case

Str: Ștefan

Odobleja 88.86

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

14

CB 66(EA13-M4) cămine pt 2 case

92.90

186

24

3050.21

PEHD

63 mm

5

CB 67(EA82-^87) cămine pt 6 case

89.91.93.95.9

7.99

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB 68(EA7*12) cămine pt 6 case

104.102.

100.98.96

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

14

CB 72(EAH6) =camine pt 6 case

116.114.112.

110.108.106

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

14

CB 70(EA88+89) cămine pt 2 case

101.103

186

24

3050.21

PEHD

63 mm

5

CB 71(ED17,18,19) = 3 case

63.63A.63B

186

24

2823.53

PEHD

63 mm

5

CB 69(ED20,21,22,23)camine pt 4 case

63C.63D.63E

.63F

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 73(ED24^29) cămine pt 6 case

105.107.109.

111.113.115

186

24

4465.85

I

TOTAL:

270

112054.76 |

întocmit:Beneficiar

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

2Page 2 of 2


v-ut i i^cii

Investitii-Urmarîre Achiziții

Publice


Care necesita montaj si probe tehnologice


. mreg.


Data:


OPIS

REȚEA CANALIZARE MENAJERA

Strada Ștefan ODOBLEJA

 • 1. Rețea canalizare menajera

 • 2. Racord canalizare menajera

377383.4 RON

231751.2 RON

Compartiment

In vestitii-Urmarire Achiziții Publice

Centralizator imobilizări '

Care necesita montaj si probe tehnologice


Nr. inreg.

Data:Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție


Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod Clasific.

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Rețea canalizare menajera

Dn 200

509.31

CM52-CM51-CM50-CM49

CM17-CM16-CM15-CM14-

CM13-CM12-CM11-CM10

CM21-CM22-CM19

CM31-CM30-CM29-CM28

CM39-CM38-CM37

CMa-CMb-CMc-CM12 CMg-CMf-Cme CMt-CMs-CMn

CMr-CMp-Cmo-CMn CMIV-CMV-CMVI-CMVII-CMVIII-CMIX-CMX

Str:

Odobleja

187

32

70584.38

59448.88

Dn 250

667,64

CM10-CM8-CM9-CM26-

CM27-CM28-CM36-CM37-

CM40-CM41-CM42-CM43-CM44 CMd"CMj-CMm’-CMm,,-CMn-

CMx-CMy-CMz-CM29

CMx-CMxix-CMxxi-CMxxii-

CMxxiii-CMxxiv-CMxxv-CMvi-CMxxvii-CMxxviii-CMxxix-CMxxx-CMxxxi-CMxxxii-CMxxxiii-CMLXII

189075.8

58274.36

TOTAL:

1176.95

81 buc

377383.4

întocmit:

(nume prenume si semnătură) SC IMPACT SA i ing.Trofin Eugete


BENEFICIAR:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL


Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMx

Str: Ștefan Odobleja Nr.63(ED17)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja

Nr.63/A(ED18)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja

Nr.63/B(ED19)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMy

Str: Ștefan Odobleja Nr.103(EA89)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.63/C(ED20)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja

Nr.63/D(ED21)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMz

Str: Ștefan Odobleja Nr.101(EA88)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.101(EA88)

187

32

1899.6


Compartiment

Centralizator imobilizări

InvestitiKUrmarire Achiziții

Care necesita montaj si probe tehnologice

Publice

Nr. inreg.

Data:


Nrsi data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/

Sectorul


Apa Producție


Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(ml)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod ciasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMz

Str: Ștefan Odobleja Nr.63/E(ED22)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.63/F(ED23)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMs

Str; Ștefan Odobleja Nr.65(EA68)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.67(EA69)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMt

Str: Ștefan Odobleja Nr.69(EA70)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja

Nr.71(EA71)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMv

Str: Ștefan Odobleja Nr,73(EA72)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.75(EA73)

187

32

1899,6

PVC - KG

110

14

CMV

Str: Ștefan Odobleja Nr.77(EA74)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMV!

Str: Ștefan Odobleja Nr.79(EA75)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.I.)

Accesorii-parti componente

Adresa*

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMVII

Str: Ștefan Odobleja Nr.167(EA54)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMVIII

Str: Ștefan Odobleja Nr.165(EA53)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.163(EA52)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMIX

Str: Ștefan Odobleja Nr.161(EA51)

187

32

1899,6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.81(EA76)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMX

Str: Ștefan Odobleja Nr.83(EA77)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXI

Str: Ștefan Odobleja Nr.74(EA22)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXX

Str: Ștefan Odobleja Nr.76(EA21)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.78(EA20)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.80țEA19)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMXXI

Str: Ștefan Odobleja Nr.85(EA78)

187

32

1899.6

PVC ~ KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.87(EA79)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja

Nr.82(EA18)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXII

Str: Ștefan Odobleja Nr.89(EA80)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.84(EA17)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXIII

Str: Ștefan Odobleja Nr.91(EA81)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.86țEA16)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.88(EA15)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXIV

Str: Ștefan Odobleja Nr.90(EA14)

187

32

1899.6

L

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.92(EA13)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMXXV

Str: Ștefan Odobleja Nr.94(EA1-2)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja

Nr.93(EA82)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.95(EA83)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXVI

Str: Ștefan Odobleja Nr.96(EA11)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.98(EA10)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.97(EA84)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.99(EA85)

187

32

1899.6

PVC-KG

110

14

CMXXVII

Str: Ștefan Odobleja Nr.100(EA09)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.102(EA08)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.101(EA86)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMXXVIII

Str: Ștefan Odobleja Nr.104(EA07)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.103(EA87)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXIX

Str: Ștefan Odobleja Nr.106(EA06)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXX

Str: Ștefan Odobleja Nr.105(ED24)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.108(EAQ5)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXXI

Str: Ștefan Odobleja Nr.107(ED25)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr,110(EA04)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.112(EA03)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXXil

Str: Ștefan Odobleja Nr.109(ED26)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.111(ED27)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMXXXIi

Str: Ștefan Odobleja Nr.114(EA02)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.116(EA01)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXXIll

Str: Ștefan Odobleja Nr.113(ED28)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.115(ED29)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CML

Str: Ștefan Odobleja Nr.2(EC01)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.4(EC02)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMU

Str: Ștefan Odobleja Nr.6(EC03)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.8(EC04)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMLII

Str: Ștefan Odobleja Nr.10(EC05)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.12(EC06)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMLII

Str: Ștefan Odobleja Nr.1(EB80)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXVII

Str: Ștefan Odobleja Nr.14(EC7)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.3(EB79)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.5(EB78)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXVI

Str: Ștefan Odobleja Nr,16(EC08)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.7(EB77)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXV

Str: Ștefan Odobleja Nr.18țEC09)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.20(EC10)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.9(EB76)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.11(EB75)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr,22(EC11)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXIV

Str: Ștefan Odobleja Nr.24(EC12)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.13(EB74)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.15(EB73)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.26(EC13)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXIll

Str: Ștefan Odobleja Nr.28(EC14)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.17(EB72)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.19(EB71)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXII

Str: Ștefan Odobleja Nr.30(EC15)

187

32

1899,6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.32(EC16)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMXI

Str: Ștefan Odobleja Nr.34(EC17)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.36(EC18)

187

32

1899.6

PVC - KG

110.

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.21(EB70)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMX

Str: Ștefan Odobleja Nr.23(EB69)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.25(EB68)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXIX

Str: Ștefan Odobleja Nr.27(EB67)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXVI

Str: Ștefan

Odobleja Nr.29(EB66)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan

Odobleja Nr.31(EB65)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXVII

Str: Ștefan Odobleja Nr.33(EB64)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.25(EB63)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMXXXVI

Str: Ștefan Odobleja Nr.37(EB62)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.39(EB61)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXXVI I

Str: Ștefan Odobleja Nr,41(EB60)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr,43(EB59)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.45(EB58)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXXVIII

Str: Ștefan Odobleja Nr.38(EB40)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.40(EB41)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMXXXIX

Str: Ștefan Odobleja Nr.42(EB42)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr,44(EB43)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(ml)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMa

Str: Ștefan Odobleja Nr.46(EB44)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.48(EB45)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMb

Str: Ștefan Odobleja Nr.50(EB46)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.52(EB47)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMc

Str: Ștefan Odobleja Nr.47(ED42)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMc’

Str: Ștefan Odobleja Nr.49(ED43)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.51(ED44)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMd

Str: Ștefan Odobleja Nr.53(ED45)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMI

Str: Ștefan Odobleja Nr.55(ED46)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobleja Nr.57(ED47)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

CMm

Str: Ștefan Odobîeja Nr,59(ED48)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobîeja Nr,61(ED49)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMm’

Str: Ștefan Odobîeja Nr.60(ED13)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Ștefan Odobîeja Nr.62(ED12)

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

CMm”

Str: Ștefan

Odobîeja

Nr.64(ED11)

187

32

1899.6

TOTAL:

122x

1708

231751.2,

întocmit:

(nume, prenume si .seiȚinatuta) SC IMPACTM; ':  ■

Ing. Eugeni^ Wfin       hBeneficiar:

(nume, prenume si semnatuta)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

OPIS

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

Strada Ștefan ODOBLEJA

1. Rețea canalizare pluviala

545726.7 RON


Compartiment

Investitii-Urmarire Achiziții

Publice

Centralizator imobilizări

Care necesita montaj si probe tehnologice


Nr. inreg. Data:


Nr si data R.T.L.-DD 157


Patrimoniu


Public


Secția/ Sectorul


Apa Producție


Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Rețea canalizare pluviala

PVC KG

300 mm

215.45

29 buc guri scurgere CP21, CP20, CP5, CP7, CP8,

Str, Odobleja

187

32

483497.8

 • 19534.4

 • 42694.5

400 mm

182,55

CP9, CP10, CP11, CP 12,

500 mm

207.85

CP13, CP14, CP14', CP14”,

600 mm

90.35

CP36, CP35, CP 34, CP29,

800 mm

14.6

CP28, CP27, CP26, CP25,

TOTAL

710.8

CP24, CP23, CPb, CPa

545726.7

întocmit: ■.

(nume prenume si serhnatura) < ■ SC IMPACT) SA;

Ing. EuqeniaTrofin .

Beneficiar:

(nume prenume si semnătură)

primăria municipiului oradea

CONSILIUL LOCAL


CARTIER EUROPA

ORADEA, JUD. BIHOR

STR» GEORGE EMIL BALADE

REȚELE

 • • APA POTABILA

 • • MENAJERĂ

 • • PLUVIALA

OPIS

REȚEA ALIMENTARE CU APA

Strada Emil PALADE

 • 1. Rețea alimentare cu apa

  300816.78 RON

  152520.53 RON


 • 2. Branșament rețea apa

Compartiment

Investitii-Urmarire Achiziții

Publice


Centralizator imobilizări

Nr. inreg.

Care necesita montaj si probe tehnologice

Data:Nrsi data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Materia!

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Rețea alimentare cu apa

Țeava PEHD

125mm

1237

Cămine branșament (Cb)pt 2case-20 buc Cb pt 3 case -3 buc Cb pt 4 case -9 buc Cb pt 5 case -2 buc Cb pt6case -13 buc Vane de secționare 125mm-17 buc

Hidranti supraterani -3buc

Str. Emil Palade

186

24

300816.78

Întocmit:

(nume prenume si semnătură)

SC IMPACT SA --------

y-'z./' Vi ing. Eugenia Țrofin>


Beneficiar:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL


Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensi une

Cantitate (m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod Clasific.

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Branșament rețea apa

Țeava

PEHD

63 mm

5

CB7(EC19^-24) cămine pt 6 case

Str: E.Palade

nr:(2.4.6.8.10.12

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB8(EB11-M5) cămine pt 5 case

1,3,5,7,9

186

24

3940.05

PEHD

63 mm

5

CB9(EC25^-28) cămine pt 4 case

14.16.18.20

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 10(EC29*30) cămine pt 2 case

22.24

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

5

CB11(EC31*32) cămine pt 2 case

26.28

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 12(EC33^34) cămine pt 2 case

30.32

186

24

3050.21

PEHD

63 mm

5

CB13(EC35^-36) cămine pt 2 case

34.36

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

5

CB 15(EC37+42) cămine pt 6 case

38.40.42.44.46.

48

186

24

4357.88

PEHD

63 mm

14

CB 14(EBW) cămine pt 4 case

11.13.15.17

186

24

3707.15

PEHD

63 mm

5

CB 16(EC43*44) cămine pt 2 case

50.52

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 17(EB5*10) cămine pt 6 case

19.21.23.25.27.

29

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

14

CB 18(EB16*19) cămine pt4case

31.33.35.37

186

24

3707.15

PEHD

63 mm

5

CB 19{EB2(R22) cămine pt 3 case

39.41.43

186

24

2823.53

PEHD

63 mm

5

CB 20(EC45^-50) cămine pt 6 case

54.56.58.60.62.

64

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB 21 (EB23^-28) cămine pt 6 case

45.47.49.51.53.

55

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 22(EC51-56) cămine pt 6

case

66.68.70.72.74.

76

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB 23(EB2EH-31) cămine pt 3 case

57.59.61

186

24

3378.65

PEHD

63 mm

5

CB 24(EB32+35) cămine pt 4 case

63.65.67.69

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

14

CB 26(EB36+37) cămine 2 case

71.73

186

24

3050.21

une

r IV WOMI tf

componente

,Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Branșament rețea apa

Țeava

PEHD

63 mm

5

CB27(EC57+58) cămine pt 2 case

Str: Emil

Palade nr:

78.80

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB28(EB38+ 39) cămine pt 2 case

75.76

186

24

3050.21

PEHD

63 mm

5

CB29(EC59+64) cămine pt 6 case

82.84.86.88.9

0.92

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB 30(EB48^-49) cămine pt 2 case

79:81

186

24

3050.21

PEHD

63 mm

5

CB31 (EC65+70) cămine pt 6 case

96.98.100.10

2.104

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

14

CB 32(EB50+51) cămine pt 2 case

83.85

186

24

3050.21

PEHD

63 mm

5

CB 33(ED7+8) cămine pt 2 case

97.95

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 34(EB52+55) cămine pt4 case

87.89.91.93

186

24

3707.15

PEHD

63 mm

5

CB 39(EC71+72) cămine pt 2 case

106.108

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 40(ED1 +6) cămine pt 6 case

109.107.105.

103.101.99

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 41 (EC73+78) cămine pt 6 case

110.112.114.

116.118.120

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

5

CB 42(ED 9+10) cămine pt 2 case

111.113

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 43 (EA64+67) cămine pt 4 case

121.119.117.

115

186

24

3707.15

PEHD

63 mm

14

CB 46(EA58+63) cămine pt 6 case

133.131.129.

127.125.123

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB47(EC79+84) cămine pt 6 case

122.124.126.

128.130.132

186

24

4465.85

PEHD

63 mm

5

CB 48(EA55+57) cămine pt 3 case

139.137.135

186

24

2823.53

PEHD

63 mm

5

CB 51 (EA39+40) cămine pt 2 case

136:134

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 52(EA41+46) cămine pt 6 case

141.143.145.

147.149.151

186

24

5020.97

PEHD

63 mm

5

CB 53(EA35+38) cămine pt 4 case

144.142.140.

138

186

24

3152.03

PEHD

63 mm

5

CB 54(EA33+34) cămine pt 2 case

148.146

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

5

CB 63(EA31 +32) cămine pt 2 case

152.150

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

5

CB 56(EA29+30) cămine pt 2 case

156.154

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

5

CB 57{EA27+28) cămine pt 2 case

160,158

186

24

2495.09

PEHD

63 mm

14

CB 58(EA47+50) cămine pt 4 case

153.155.157.

159

186

24

3707.15

denumirea mijlocului fix

Material

Dimens'-'p-

Cantita te

(m.l.)

Accesorii-parti componente

kuresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Branșament rețea apa

Țeava

PEHD

63 mm

5

CB59(EA23-^26) cămine pt 4

case

Str: Emil Paîade nr:168.166.16 4.162

186

24

3152.03

TOTAL

373

152520.53

investitiWrmarire Achiziții Publice


wnuanzaior imobilizări .

Care necesita montaj si probe teh. Jce


Nr. inreg.

Data:


întocmit:

(nume prenume si semnătură)

SC IMPACT SA

Ing. Eugenia Ti'pfin Q:...

Beneficiar.

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL


OPIS

REȚEA CANALIZARE MENAJERA

Strada Emil PALADE

 • 1. Rețea canalizare menajera

 • 2. Racord canalizare menajera

206534.46 RON

309634.8 RON

Compartiment

Investitii-Urmarire Achiziții

Publice

Centralizator imobilizări

Care necesita montaj si probe tehnologice

Nr. inreg,

Data:

Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod Clasific.

Durata (ani)

Valoare

(ron)

Rețea canalizare menajera

Dn 200

200.65

CM1-CM2-CM3-CM6-CM6’-CM7-CM9-CM10 CM4’~CM5’-CM6'

CMXVIIIa-CMXVIII-CMXVII-

CMXVIIIb

Str:

G.E.Pala de

187

32

27807.72

20737.98

Dn 250

622.45

CML4-CMO-CMZ-CMY-CMX-

CMV-CMU-CMC”18-CMT-

CMS-CMR-CMC”16-CMP-CMO-CMN-CMM-CML-CMK-CMJ-CMG2-CMI-CMH-CMG-

CMF3-CMF-CME-CMD-

CME2-CMC-CMD-CMA-

CMD4-CM16-CM15-CM13-

CM12-CM11-CM10

105452.52

52536.24

TOTAL:

823.1

53 buc

206534.46

întocmit:

(nume prenume si semnătură)^’’.   x

SC IMPACT SA • ;          '

ing.Trofin Eugeriia/'':

-


Compartiment

Centralizator imobilizări

in vestitii-Urmarire Achiziții

Care necesita montaj si probe tehnologice

Publice

Nr. inreg.

Data:

Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMX

Str: G.Emil Paîade Nr.168(EA23)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXI

Str: G.Emil Palade, Nr.166(EA24)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXII

Str: G.Emil Palade Nr.164(EA25)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Paîade Nr.159(EA50)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXIII

Str: G.Emil Paîade Nr.162(EA26)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.157(EA49)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXIV

Str: G.Emil Palade Nr.160(EA27)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (ml.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMXIV

Str: G.Emil Palade Nr.155(EA48)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.153(EA47)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXV

Str: G.Emil Palade Nr.158(EA28)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXVII

Str: G.Emil Palade Nr.156(EA29)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXVIIb

Str: G.Emil Palade Nr.146țEA34)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.148(EA33)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXVIIIa

Str; G.Emil Palade Nr.150(EA32)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.152(EA31)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMXVIII

Str: G.Emil Palade Nr.154(EA30)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMD4

Str: G.Emil

Paîade

Nr.144(EA35)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.142(EA36)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMA

Str; G.Emil Palade Nr.140(EA37)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.138(EA38)

187

32

1899,6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.151țEA46)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

■ 14

Str: G.Emil Palade Nr.149(EA45)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMB

Str: G.Emil Palade Nr.136(EA39)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.147(EA44)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.145(EA43)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMC

Str: G.Emil Palade Nr.134(EA40)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.143(EA42)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.141(EA41)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CME2

Str: G.Emil Palade-Nr.130(EC83)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.132(EC84)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.135(EA57)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.137(EA56)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.139(EA55)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMD

Str: G.Emil Palade Nr.133(EA58)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMD

Str: G .Emil Palade Nr.131(EA59)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil

Palade

Nr.128(EC82)

187

32

1899.6

PVC-KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.126(EC81)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CME

Str: G.Emil Palade Nr.129(EA60)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.127(EA61)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.124(EC80)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.122(EC79)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMF

Str: G.Emil Palade' Nr.125(EA62)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.123(EA63)

187

32

1899,6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMF

Str: G.Emil Palade Nr.120(EC78)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMF3

Str: G.Emil Palade Nr.118(EC77)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.116(EC76)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMo

Str: G.Emil Palade Nr.115(EA67)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMp

Str: G.Emil Palade Nr.117(EA66)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMr

Str: G.Emil Palade Nr.119(EA65)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.121(EA64)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.113(ED10)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.111(ED09)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.I.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMg

Str: G.Emil

Palade

Nr.109(ED01)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.114(EC75)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.112(EC74)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMh

Str: G.Emil Palade Nr.105(ED03)

187

32

1899,6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.110(EC73)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.107(ED02)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMi

Str: G.Emil Palade Nr.101(ED05)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.99(ED06)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.108(EC72)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMi

Str: G.Emil

Palade-

Nr.106(EC71)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.103(ED04)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMg2

Str: G.Emil Palade Nr.104(EC70)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.102țEC69)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMe

Str: G.Emil Palade Nr.93(EB55)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMf

Str: G.Emil Palade Nr.91(EB54)

187

32

'1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.89(EB53)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMg

Str: G.Emil Palade Nr.95(ED08)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.97(ED07)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMg

Str: G.Emil

Palade

Nr.87(EB52)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMj

Str: G.Emil Palade Nr.85(EB51)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.83(EB50)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.100(EC68)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.98(EC67)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMk

Str: G.Emil Palade Nr.157(EA49)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.155(EA48)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.96(EC66)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.94(EC65)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CML

Str: G.Emil Paîade Nr.92(EC64)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Paîade Nr.90(EC63)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMM

Str: G.Emil Paîade Nr.88(EC62)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Paîade Nr.86(EC61)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMN

Str: G.Emil Paîade Nr.84(EC60)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Paîade Nr.82(EC59)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMO

Str: G.Emil Paîade Nr.77(EB39)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Paîade Nr.75(EB38)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Paîade Nr.80(EC58)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Acces ori i-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMO

Str: G.Emil Palade Nr.78(EC57)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMP

Str: G.Emil Palade Nr.73(EB37)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.71(EB36)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.76(EC56)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.74(EC55)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM16

Str: G.Emil Palade Nr.72(EC54)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.70(EC53)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM29

Str: G.Emil Palade Nr.63(EB32)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.65(EB33)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate (m.l.)

Ăccesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CM30

Str: G.Emil Palade Nr.67(EB34)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emi! Palade Nr.61(EB31)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.59(EB30)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM31

Str: G.Emil Palade Nr.69(EB35)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.57(EB29)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMR

Str: G.Emil Palade Nr.55(EB28)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.53(EB27)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr,68(EC52)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.66(EC51)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMS

Str: G.Emil

Palade

Nr.51(EB26)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.49(EB25)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade.

Nr.64(EC50)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMT

Str: G.Emil Palade Nr.47(EB24)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.45(EB23)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.49(EC49)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.60(EC48)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM'18

Str: G.Emil Palade Nr.58(EC47)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM20

Str: G.Emil Palade Nr.39(EB20)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CM20

Str: G.Emil Palade' Nr.37(EB19)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.35(EB18)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM21

Str: G.Emil Palade Nr.41(EB21)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.43(EB22)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.33(EB217)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.31(EB216)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMU

Str: G.Emil Palade Nr.54(EC45)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.29(EB10)

187

32

1899,6

PVC-

KG

110

14

CMV

Str: G.Emil Palade Nr.27(EB09)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMV

Str: G.Emil

Palade

Nr.25(EB08)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.52(EC44)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMX

Str: G.Emil Palade Nr.23(EB07)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.21(EB06)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade.

Nr.50(EC43)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMY

Str: G.Emil Palade Nr.19(EB05)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.48(EC42)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.46(EC41)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CMZ

Str: G.Emil Palade Nr.17(EB04)

187

32

1899.6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMZ

Str: G.Emil

Palade

Nr.15(EB03)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.44(EC40)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade' Nr.42țEC39)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM

Str: G.Emil Palade Nr.13(EB02)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.11(EB01)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str; G.Emil Palade Nr.40(EC38)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.38(EC37)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CML4

Str: G.Emil Palade Nr.36țEC36)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.34(EC35)

187

32

1899.6

Q

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CML4

Str: G.Emil Palade Nr.32(EC34)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

CM1

Str: G.Emil Palade Nr.30(EC33)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.28(EC32)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

CM2

Str: G.Emil Palade Nr.26(EC31)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

CM3

Str: G.Emil Palade Nr.24(EC30)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.22(EC29)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

CM6

Str: G.Emil Palade* Nr.20țEC28)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.18(EC27)

187

32

1583

PVC-

KG

110

14

CMS

Str: G.Emil Palade Nr.16(EC26)

187

32

1583

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(ml)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CMS

Str: G.Emil Palade Nr.14(EC25)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM6

Str: G.Emil Palade Nr.12(EC24)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM7

Str: G.Emil Palade Nr.10(EC23)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade

Nr.3(EB14)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM8

Str: G.Emil Palade

Nr.8(EC22)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade

Nr.6(EC21)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.1(EB15)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM9

Str: G.Emil Palade Nr.4(EC20)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade Nr.2(EC19)

187

32

1899,6

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare (ron)

Racord canalizare menajera

PVC-

KG

110

14

CM5’

Str: G.Emil Palade

Nr.5(EB13)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

Str: G.Emil Palade

Nr.7(EB12)

187

32

1899.6

PVC-

KG

110

14

CM4’

Str: G.Emil Palade

Nr.9(EB12)

187

32

1899.6

TOTAL:

163x

2282

309634.8

întocmit:

(nume prenume si semnătură)

SC IMPACT SA _

Ing.EugeniaTrofin^"^? .


Beneficiar:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCALOPIS

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

Strada Emil PALADE

1. Rețea canalizare pluviala                    281977.62 RON

Compartiment

Centralizator imobilizări

Nr. inreg.                             1

Investitii-Urmarire Achiziții

Care necesita montaj si probe tehnologice

Data:                              |

Publice

__ J

Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata (ani)

Valoare (ron)

Rețea canalizare pluviala

PVC KG

200 mm

26.8

23 buc guri scurgere CP5, CP3, CP2, CPa, CPb, CPc. CPd, CP14”, CPe, CPb CPg, CPh, CP32, CP31, CP30, CP29, CP ieșire din cartier

Str. Emil

Palade

187

32

56478.8

300 mm

150.1

22778.3

400 mm

153

119716.8

500 mm

78.6

38478.66

600 mm

280

15492.8

800 mm

67.4

29032.26

TOTAL

755.9

281977.62

întocmit:

(nume prenume si semnătură) SC IMPACTSÂ !

Ing. Eugenia T'rofin

Beneficiar:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL


CARTIER EUROPA

ORADEA, JUD. BIHOR

STR. GABOR JOSEF

REȚELE

 • • APA POTABILA

 • • MENAJERĂ

 • • PLUVIALA

OPIS

REȚEA ALIMENTARE CU APA

Strada GABOR Jozsef

 • 1. Rețea alimentare cu apa

  59864.51 RON

  7509.91 RON


 • 2. Branșament rețea apa

Centralizator imobilizări

Care necesita montaj si probe tehnologice

Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Valoare țron)

Rețea alimentare cu apa

PEHD

Dn 200

35.8

Cămin principal cu 2 vane DN 200

Str;

Gabor Jozsef

186

24

7516.68

PEHD

Dn 125

346.61

Vana îngropata DN 125(Car1)

Str:

Gabor

Jozsef

186

24

52347.83

3 vane îngropate DN 125 (Car 16)

TOTAL:

59864.51

întocmit:

(nume prenume si semnătură)

SC IMPACT SA ing.Trofin Eugenia,


BENEFICIAR:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL


Centralizator imobilizări

Care necesita montaj si probe tehnologice

Nr si data R.T.L.-DD 157


Patrimoniu


Public


Secția/ Sectorul


Apa Producție


Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod Clasific.

Dura ta

(ani)

Valoare

(ron)

Branșament rețea apa

Țeava

PEHD

63 mm

5

Cămin apa pt.4 case Robinet de concesie

DN2”

Str: Gabor Jozsef nr: 2

186

24

3152.03

Str: Gabor Jozsef nr: 4

Str: Gabor Jozsef nr: 6

Str: Gabor Jozsef nr: 8

PEHD

63 mm

5

Cămin pt 6 case robinet de concesie DN 2^-

Str: Gabor Jozsef nr:38

186

24

4357.83

Str: Gabor Jozsef nr: 40

Str: Gabor Jozsef nr: 42

Str: Gabor Jozsef nr: 46

Str: Gabor Jozsef nr: 48

TOTAL:


întocmit:

(nume prenume si serrțrtatlirâ'j’G.; SC IMPACT SĂ Ing.Eugenia'Trofin ■'7509.91


Beneficiar

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

OPIS

REȚEA CANALIZARE MENAJERA

Strada GABOR Jozsef

 • 1. Rețea canalizare menajera

  118982.62 RON

  18996 RON


 • 2. Racord canalizare menajera

Centralizator imobilizări

Care necesita montaj si probe tehnologice

Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/

Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Dura ta

(ani)

Valoare

(ron)

Rețea canalizare menajera

PVC-KG

Dn 200

99.56

Cămin CM49-48-47-46-45

Str:

Gabor Jozsef

187

32

13797.82

6912.66

Dn 250

227.45

Cămin CM 56-57-55-54-53 CM 41-42-43-44

81588.41

16683.74

TOTAL:

1176.95

118982.62

Întocmit:

(nume prenume si semnătură) sc impact SA ;;.:77 ': ■ ing.TrofimfugeniaBENEFICIAR:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL


Compartiment

Investitii-Urmarire Achiziții

Publice


u-—--------— _ ..... -......... ...........


Centralizator imobilizări

Care necesita montaj si probe tehnologiceNr si data R.T.L.-DD157

Patrimoniu

Public

Secția/ Sectorul

Apa Producție

Denumirea mijlocului fix

Material

Dimens, mm

Cantitate

(m.l.)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasific are

Durata (ani)

Valoare

(ron)

Racord canalizare menajera

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.2

187

. 32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.4

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.6

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.8

187

32

1899,6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.38

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.40

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.42

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr,44

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.46

187

32

1899.6

PVC - KG

110

14

Str: Gabor Jozsef nr.48

187

32

1899.6

TOTAL

18996

Beneficiar:

(nume, prenume si semnatuta)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

OPIS

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

Strada GABOR Jozsef

1. Rețea canalizare pluviala                     59104.86 RON

Compartiment

Centralizator imobilizări

Nr. inreg.

Investitii-Urmarire Achiziții

Care necesita montaj si probe tehnologice

Data:

Publice

Nr si data R.T.L.-DD 157

Patrimoniu

Public

Secția/

Sectorul


Apa Producție


Denumirea mijlocului fix

Material

Dimensiune

Cantitate

(ml)

Accesorii-parti componente

Adresa

Cod clasificare

Durata

(ani)

Vaîoare

(ron)

Rețea canalizare pluviala

9 buc guri scurgere CP 20, CP 19, CP 18, CP22,

CP23, CP15, CP16

Str.

Gabor

Jozsef

187

32

41088

PVC KG

300 mm

240

6062.4

11954.46

TOTAL

59104,86

întocmit:

(nume prenume si semnătură) sc hViPACT.SA;;::,, Ing. Eugenia Trofin - ■


Beneficiar:

(nume prenume si semnătură)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL .