Hotărârea nr. 616/2011

privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011

Analizând raportul de specialitate nr.223478/23.09.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011,

Având în vedere adresa nr. 8266/13.09.2011 înregistrată sub nr. 215898/13.09.2011 prin care S.C. Electrocentrale Oradea SA a înaintat spre aprobare modificarea listei de investiții pe anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), b), d), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.14, art. 45 alin. (2) lit.a) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă lista cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Electrocentrale Oradea SA și Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  S.C. Electrocentrale Oradea SA

  • -  Direcția Economică

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Management proiecte cu finanțare nerambursabilă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 septembrie 2011

Nr. 616


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

SC Electrocentrale Oradea SA

Birou investiții

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 LA SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Propus la: 13.09.2011

Nr crt.

Specificație -Tip cheltuiala

HCL aprobare indic, tehnico ec.

Prevederi 2011 mii lei

Prevederi din buget local mii lei

Prevederi surse proprii mii lei

Observații

TOTAL

10.930

5.465

5.465

Ca

p.81.02 Combustibili si energie

A

Investiții in continuare

555

0

555

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea -PT 308, 612, 610,

HCL

716/2005

30

0

30

Pentru reabilitare rețele af. PT 308,612,610 (51 puncte termice, din care s-au reabilitat 14 buc.)

2

Modernizare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea -PT 105

HCL 116/ 2010

10

0

10

Pentru continuarea lucrărilor la rețelele aferente PT 105

3

Extindere PT 316 si realizare rețele de termoficare pt. ansamblul de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea

HCL

401/2007

415

-

415

PMO-DT

4

Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 prin montarea de arzatoare cu NOX redus

HCL

999/2008

100

100

Continuare din 2010

B

Investiții noi

7.902

4.162

3.740

1

Modernizare rețea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 - execuție

810/

30.11.2010

1.382

1.152

230

Reabilitare drumuri

2

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Unirii -exetu'ue

847/

U. 122Q1.Q

1.310

1.300

10

Reabilitare infrastructura

3

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Regele Ferdinand - execuție

846/

14.12.2010

10

0

10

Reabilitare infrastructura

4

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Unirii -execuție

845/

14.12.2010

510

500

10

Reabilitare infrastructura

5

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Regele Ferdinand - execuție

808/

30.11.2010

10

0

10

Reabilitare infrastructura

6

Suprainaltarea depozitului de zgura si cenușa Santaul Mic, etapa a lll-a cota 114 - 117 m, compartiment 1

HOL

251/2011

2.500

-

2.500

Pentru asigurare capacitate de depozitare 2011 -2013.

7

Extindere rețea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersecția cu str. Feleacului (PT+executie)

HCL

250/2011

20

10

10

Plan investiții drumuri PMO-DT

8

Reabilitare rețea secundara de termoficare str. Ep. Mihai Pavel -execuție

HCL

411/2010

910

-

910

bonciiare termoficare-scoaterea rețelelor na rlnmaniii mihlir

9

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti PT 509

(DALI+PT+executie)

HCL

260/2011

410

400

10

Modernizare drumuri

10

Realizare rețea primara de alimentare cu energie termica a parcului industrial Eurobussines (SF+PT+executie)

HCL

322/2011

810

800

10

Solicitare PMO -

720 m / Dn 400

11

Extinderea rețelei secundare de termoficare str. Gen. Traian Mosoiu (SF+PT+executie)

HCL

353/2011

30

0

30

Solicitare termoficare

Solicitare locatari,

C

Alte cheltuieli de investiții

2.473

1.303

1.170

1

Reabilitare rețele primare de termoficare pe str. Oituz (DAU+PT+executie)

10

0

10

Modernizare drumuri

2

închiderea depozitelor de zgura si cenușa Episcopia Bihor si balastiera CFR

0

0

0

Solicitare PMO -DT

3

Extinderea rețelei primare de termoficare pe str. Mioriței (SF)

-

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare locatari

4

Extinderea rețelei primare de termoficare primare pe str. Panait Cerna (SF)

30

30

Cons. de administrație, Solicitare locatari

5

Reabilitare rețele secundare de termoficare de la PT 713 ( DALI+ PT)

30

30

Cons. de Administr. Solicitare termoficare

6

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Sucevei si M. Kogalniceanu - PT 902 (DALI+PT)

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

7

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. A. Saguna si Parcul Traian - PT 411 (Dali+PT)

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

8

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Pitagora si Parcul Traian - PT 409 (DALI +PT)

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

9

Extindere rețea secundara de termoficare pe str. Calimanesti

10

0

10

Exista SF, Solicitare locatari

10

Extindere rețea secundara de termoficare str. Clujului 2-4, de la PT 818

10

0

10

Exista SF, Solicitare locatari

11

Contoare de energie termica -200 buc.

-

50

-

50

12

Autoturism cu 5 locuri - 2 buc.

-

100

-

100

13

Statii de lucru-calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare

-

125

-

125

14

Softuri licențiate

-

125

-

125

15

Sistem avansat de cântărire, recepție, gestiune combustibil solid si lichid

0

-

0

16

Buldoexcavator pe pneuri, cu cap picon -1 buc.

250

250

Solicitare Termoficare

17

Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5

40

0

40

Solicitare FET

18

Reabilitarea racordurilor primare de termoficare de alimentare PT 826 și PT 862

50

50

0

Solicitare PMO-DT

19

Reabilitarea rețelelor secundare

de termoficare din zona PT 826

și PT 862

50

50

0

Solicitare PMO-DT

20

Aport la capital Spin Off-Laborator de optimizare a producției de energie termica

HCL

367 /2011

365

365

0

21

Achiziție si leasing utilaje-

1. Autoutilitara 3,5 t -3 buc. 2. Furgoneta 1 t -1 buc.

  • 3. Autoutilitara cu 2 loc-1 buc

  • 4. Buldoexcavator pe pneuri -1

buc.                 5.Ciocan

demolator acționat electric - 4 buc.       6.Generator trifazic

pentru sudare - 2 buc.

7.Construire suprastructura specializata basculabila, montata pe autosasiu existent DAF FT CF 75.310 cu cabina simpla - 2 buc.

HCL 395/

26.05.2011

HCL 367/

26.05.2011

500

500

0

Solicitare

Termoficare

Solicitare FET

22

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare in zona PT 913

35

0

35

23

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare in zona PT 522

35

0

35

24

Modernizarea punctului termic 100 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

15

15

0

25

Modernizarea punctului termic 103 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

29

29

0

26

Modernizarea punctului termic 108 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

10

10

0

27

Modernizarea punctului termic 115 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

30

30

0

28

Modernizarea punctului termic 117 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

24

24

0

29

Modernizarea punctului termic 119 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

19

19

0

30

Modernizarea punctului termic 121 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic"

22

22

0

31

Modernizarea punctului termic 124 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

20

20

0

32

Modernizarea punctului termic 126 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

22

22

0

33

Modernizarea punctului termic 127 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

24

24

0

34

Modernizarea punctului termic 128 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic"

25

25

0

35

Modernizarea punctului termic 130 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

20

20

0

36

Modernizarea punctului termic 136 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

35

35

0

37

Modernizarea punctului termic 200 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

10

10

0

38

Modernizarea punctului termic 221 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

10

10

0

39

Modernizarea punctului termic 612 din municipiul Oradea si a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic”

23

23

0

40

Realizarea sistemelor de măsurare a energiei termice la punctele de delimitare intre activitatea de producție si activitatea de transport (proiectare, execuție)

200

0

200

Director Eco


ec. Rus Marc

Sef Birou investiții ing. Bauman Vilhelm