Hotărârea nr. 612/2011

privind angajamentul Consiliului Local de a aloca resurse financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele de finanţare ce urmează a fi depuse în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind angajamentul Consiliului Local de a aloca resurse financiare pentru consultanți și pentru proiectele de finanțare ce urmează a fi depuse în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 220665 din 20.09.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune să se aprobe angajamentul Consiliului Local de a aloca resurse financiare pentru consultanți și pentru proiectele de finanțare ce urmează a fi depuse în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.(2) lit. b) alin. (4) lit. a) și ale art.45, alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se angajează Consiliul Local al Municipiului Oradea să aloce resursele financiare pentru achitarea onorariului consultanților precum și pentru proiectele pentru care se va solicita finanțare în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-român, după cum urmează:

- Furnizarea de energie

Valorificarea apei geotermale prin schimbătoare de căldură și pompe de căldură pentru producerea de energie termică destinată locuitorilor din zona Calea Aradului - municipiul Oradea - 6.000.000 E

- Reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice

Reabilitarea termică a clădirii Spitalului Județean Oradea și a clădirii Spitalului Municipal Oradea și îmbunătățirea performanțelor energetice a clădirlor spitalelor mai sus menționate - 2.000.000 E

Reabilitarea termică și îmbunătățirea performanței energetice a clădirii Liceului Onisifor Ghibu -1.000.000 E

- Reabilitarea rețelei de distribuție

Reabilitarea rețelei de distribuție care deservește Punctele Termice din cartierul Nufărul I -2.500.000 E

Reabilitarea rețelei de distribuție care deservește Punctele Termice din Cartierul Nufărul II -2.500.000 E.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.3. prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

 • -  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului

Oradea;

 • -  Direcția Economică;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe pagina web www.oradea.ro;

  Oradea, 20 septembrie 2011

  Nr. 612


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila