Hotărârea nr. 611/2011

privind angajamentul de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, elaborarea schiţelor de proiect şi a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor Acordului Cadru şi a documentelor subsecvente) - pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind angajamentul de a susține parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, elaborarea schițelor de proiect și a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor Acordului Cadru și a documentelor subsecvente) - pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 219959 din 19.09.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune să se aprobe angajamentul de a susține parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, elaborarea schițelor de proiect și a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor Acordului Cadru și a documentelor subsecvente) -pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.(2) lit. e), alin.(7) lit. a) și ale art.45, alin.(2) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se angajează Consiliul Local pentru a susține parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elvețiano - Român.

Art.2. Se aprobă dezvoltarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED), document strategic care urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului Candidatului pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român.

Art.3. Se aprobă elaborarea schițelor de proiect și a propunerilor finale de proiect pentru proiectele care urmează a fi finanțate prin Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român.

Art.4. Se aprobă implementarea proiectelor care urmează a fi finanțate prin Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român în conformitate cu prevederile Acordului Cadru și a documentelor subsecvente acestuia.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea;

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe pagina web www.oradea.ro;

  Oradea, 20 septembrie 2011

  Nr. 611


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila