Hotărârea nr. 610/2011

pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executării lucrărilor de cadastru şi topografie aferente magistralei de termoficare M2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executării lucrărilor de cadastru și topografie aferente

magistralei de termoficare M2

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 220567 din 20.09.2011 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea caietului de sarcini necesar pentru executarea lucrărilor de topografie și cadastru aferente magistralei de termoficare M2 în vederea elaborării documentațiilor necesare accesării fondurilor structurale alocate suplimentar prin intermediul POS Mediu Axa 3 “Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare”,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.(2) lit.b), lit.d); alin.(4) lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 și art.45 alin.(2) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini necesar pentru executarea lucrărilor de topografie și cadastru aferente magistralei de termoficare M2 necesare pentru elaborarea documentațiilor pentru accesarea fondurilor structurale alocate suplimentar prin intermediul POS Mediu Axa 3 “Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   SC Electrocentrale Oradea SA

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 20 septembrie 2011

Nr. 610


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.