Hotărârea nr. 61/2011

pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr.276/2010;

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr.276/2010;

Analizând Raportul de Specialitate nr. 200713 din data de 12.01.2011 întocmit de către

Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea pentru anul 2011;

Având in vedere prevederile art. 6 alin (7) și (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr.276/2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d, alin. (6) lit. a), pct.2, pct.14, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea pentru anul 2011, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Directia Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • - Directia Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 61


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa

la H.C.L. nr. 61/2011

Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr.276/2010

Nr, crt

Obiectiv

Acțiuni si masuri intreprinse

Termen de realizare

Resurse

Responsabil

Parcurgerea suprafețelor de spatii verzi,strângerea cu mana sau grebla si colectarea in saci a diferitelor materiale ca ;hartie,peturi,crengi, si alte deșeuri existente.

1

Salubrizare mal stâng Grisul

Repede

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan Valeanu Cristian

Ț

Salubrizare mal drept Grisul Repede

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

-t

Salubrizare intrări ieșiri Oradea -

Osorhei

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan Valeanu Cristian

4

Salubrizare intrări ieșiri Oradea ■ Sanmartin

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

5

Salubrizare intrări ieșiri Oradea ■ Nojorid

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

6

Salubrizare intrări ieșiri Oradea-Bors

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

7

Salubrizare intrări ieșiri Oradea str.Suisului

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan Valeanu Cristian

Salubrizare intrări ieșiri Oradea-

Paleu

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

9

Salubrizare Calea Aradului-

Pădurice

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

10

Salubrizare Calea Clujului ■ Pădurice

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan Valeanu Cristian

11

Salubrizare dealul Ciuperca

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

12

Salubrizare mal Adona

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan i

Valeanu Cristian

13

Salubrizare mal Peta

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan Valeanu Cristian

14

Salubrizare mal Grisul Mic

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan

Valeanu Cristian

15

Salubrizare Parau! Sălbatic

Lunar

Beneficiari Legi

416/2001

Vancea Dan Valeanu Cristian