Hotărârea nr. 607/2011

privind acceptarea sponsorizării încasate de la Societatea Comercială Vandana Com SRL în sumă totală de 32.000 lei şi direcţionarea acesteia pentru dotarea cu mobilier a Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu şi dotarea cu aparatură birotică a Şcolii cu clasele I-VIII nr.11 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea sponsorizării încasate de la Societatea Comercială Vandana Com SRL în sumă totală de 32.000 lei și direcționarea acesteia pentru dotarea cu mobilier a Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu și dotarea cu aparatură birotică a Școlii cu clasele I-VIII nr.11 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 220.044 din 19.09.2011 prin care Direcția Economică propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a sponsorizării încasate de la Societatea Comercială Vandana Com SRL în sumă totală de 32.000 lei și direcționarea acesteia pentru dotarea cu mobilier a Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu și dotarea cu aparatură birotică a Școlii cu clasele I-VIII nr.11 Oradea,

Luând în considerare adresa nr.150/08.09.2011a Școlii cu clasele I-VIII nr.11, Oradea,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 și art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit.a) pct.1 și pct.3 și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă sponsorizarea încasată de la Societatea Comercială Vandana Com SRL în sumă totală de 32.000 lei și direcționarea acesteia pentru dotarea cu mobilier a Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu și dotarea cu aparatură birotică a Școlii cu clasele I-VIII nr.11 Oradea.

Suma de 32.000 lei se va aloca astfel:

- suma de 29.500 lei se va aloca Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

- suma de 2.500 lei se va aloca Școlii cu clasele I-VIII nr.11 Oradea.

Art.2. Cu sumele menționate în articolul 1 din prezenta hotărâre se rectifică bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Direcției Economice

 • •   Școala cu clasele I-VIII nr.11 Oradea prin grija Direcției Economice

  Oradea, 20 septembrie 2011

  Nr. 607


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa la H.C.L.607/2011

mii lei

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

44.50

76.50

32.00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

Functionare

44.50

76.50

32.00

II

CHELTUIELI

85.00

117.00

32.00

Cap.65.02 Invatamant

85.00

117.00

32.00

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala cu clasele I-VIII nr.11

5.00

7.50

2.50

Alte obiecte de inventar (sistem PC)

20.05.30

Functionare

5.00

7.50

2.50

Cap.66.02.01 Spitale Generale PMO

80.00

109.50

29.50

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Functionare

80.00

109.50

29.50

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Dr.Gavril Curteanu                                                                             mii lei

Nr.c rt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I. Venituri

-

29.50

29.50

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Functionare

29.50

29.50

II. Cheltuieli

412.00

441.50

29.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

412.00

441.50

29.50