Hotărârea nr. 605/2011

privind preluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn în grădiniţele cu program normal şi în şcoli şi fructe în şcoli, începând cu anul şcolar 2011-2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind preluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn în grădinițele cu program normal și în școli și fructe în școli, începând cu anul școlar 2011-2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 218.540 din 15.09.2011, prin care Direcția Economică solicită preluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn în grădinițele cu program normal și în școli, și fructe în școli, începând cu anul școlar 2011-2012,

Luând în considerare dispozițiile:

 • -   Hotărârii Consiliului Județean nr.145/30.06.2011 privind descentralizarea programului guvernamental lapte-corn și fructe în școli la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor din județul Bihor,

 • -   Hotărârii Consiliului Local nr.480/20.07.2011 privind nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn și fructe în școli, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, orașe și municipii,

 • -   Hotărârii Consiliului Județean nr.182/31.08.2011 privind menținerea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.145/30.06.2011,

 • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2010 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

 • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat;

 • -   Hotărârii de Guvern nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari;

 • -   Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.85/2010 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în școli,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederile art.36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (6) lit. a) pct.1 și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.480/20.07.2011 privind nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn și fructe în școli, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, orașe și municipii.

Art.2. Se aprobă preluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn în grădinițele cu program normal și în școli și fructe în școli începând cu anul școlar 2011-2012.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   Consiliul Județean Bihor

 • -   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin grija Direcției Economice

  Oradea, 20 septembrie 2011

  Nr. 605


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.