Hotărârea nr. 603/2011

privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei Teatrul Oradea în Teatrul ,,Regina Maria”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea schimbării denumirii Instituției Teatrul Oradea în

Teatrul ,,Regina Maria”

Analizând raportul de specialitate nr. 205267 din data de 29.08.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea avizarea schimbării denumirii Instituției Teatrul Oradea în Teatrul ,,Regina Maria”,

Având în vedere adresa Consiliului Județean nr. 8564/22.07.2011 înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 178698/25.07.2011 prin care se solicită avizul Consiliului Local al municipiului Oradea cu privire la schimbarea denumirii Teatrului Oradea în Teatrul „Regina Maria",

In conformitate cu prevederile art.2 lit.c), art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.4 privind aprobarea Regulamentului de reorganizare al instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului Județean Bihor,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 114 /31.05.2001 privind înființarea Teatrului Oradea, instituție publică de cultură, subordonată Consiliului Județean Bihor, cu personalitate juridică proprie, prin reorganizarea Teatrului de Stat Oradea, a Teatrului de Stat pentru Copii și Tineret „Arcadia” și a Filarmonicii de Stat Oradea.,

Ținând cont de avizul favorabil nr. 4 din data de 19.08.2011 al Comisiei Județene pentru atribuire de denumiri,

Ținând seama de adresa nr. 7678/28.06.2011 prin care Casa Regală a României și-a exprimat acceptul privind atribuirea denumirii de „Regina Maria” unei instituții publice de cultură din județul Bihor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit.d, e, alin.6 lit.a, pct.4, alin.7 lit.c, alin. 9, art.44 alin.1și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează schimbarea denumirii Instituției Teatrul Oradea în Teatrul ,,Regina Maria”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Consiliul Județean Bihor

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Direcția Juridică

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 603


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.