Hotărârea nr. 60/2011

rivind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2010

Analizând Raportul de specialitate nr.11.594/26.01.2011, prin care Direcția Economică a Municipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2010,

Ținând cont de prevederile art.58 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În baza art.36, alin.(2) lit.b), alin. (4) lit.a) și ale art. 45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2010 în sumă de 11.621.600 lei, cu destinația finanțării obiectivelor de investiții conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor,

  • - Primarul municipiului Oradea,

  • - Direcția Economică,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 60


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa


Aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2010

mii lei

Nr.crt

Explicație / obiectiv

Cod

Propuneri

A

Venituri

11.621,60

1

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

11.621,60

B

Cheltuieli

11.621,60

Cap 65.02

2.830,25

Cap.65.02.03.01 Invatamant prescolar PMO

40,20

1

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

40,20

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior PMO

1.696,58

1

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea

56.01.02

1.696,58

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO

843,47

1

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

21,60

2

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

21,60

3

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

69,96

4

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

69,96

5

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul TehnicTraian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

69,96

6

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea”

56.01.02

590,39

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO

250,00

1

Construire Campus Scolar

71.01.01

50,00

2

COL NAT E GOJDU fațadă+coridoare

71.03

100,00

3

Reabilitare Liceul Sportiv Bihorul

71.01.30

100,00

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale PMO

79,88

1

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

79,88

Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

500,00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei-AIO

500,00

1

Grup statuar "Holnaposok"

71.01.30

500,00

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

5.862,18

1

Realizare SF și PT proiect Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I

56.01.02

5.862,18

Cap 83.02. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare PMO

15,69

Cap 83.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

15,69

1

Aport la patrimoniul initial al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Metropolitan Oradea

72.01.01

15,69

Cap. 84.02.03.03 - Strazi

2.333,60

1

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1

56.01.02

2.333,60