Hotărârea nr. 6/2011

privind modificarea Poziţiei nr.2 din Anexa H.C.L nr. 723/31.08.2009 privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G 68/2008

ROMANA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Poziției nr.2 din Anexa H.C.L nr. 723/31.08.2009 privind completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G 68/2008

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 40370/2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Poziției nr.2 din Anexa H.C.L nr. 723/31.08.2009 privind completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G 68/2008,

În vederea derulării în bune condiții a activității comisiei pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008, actualizată,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.723/2009, privind completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.600/2008, prin introducerea a două spații cu destinația de cabinet medical în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare în baza OUG 68/2008 - conform anexei la HCL nr.723 astfel: un spațiu liber situat în Oradea, P-ta Devei nr.1-6 și un spațiu deținut în chirie de către SC Pascom SRL, situat în Oradea, Str. Armatei Romane nr.22

Ținând cont de Sentința nr.680/CA/2010, pronunțată de Tribunalul Bihor, prin care s-a dispus: anularea măsurii vânzării la licitație publică a spațiului situat în Oradea, Str. Armatei Romane nr.22 și a rezoluției motivate nr.61337/2511.2009 emisa de pârât, și obligarea pârâtei (Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliară Oradea -Comisia pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a Statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale) să procedeze la vânzarea spațiului din Oradea, str. Armatei Romane nr. 22 prin negociere directă, către reclamanta (SC PASCOM SRL), la o valoare reală stabilită printr-o nouă evaluare sub sancțiunea unor daune cominatorii de 100 de lei/zi întârziere începând cu data rămânerii irevocabile a hotărârii,

Luând în considerare Decizia nr.830/CA/2010 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în ședința publică din data de 27.08.2010, în dosarul nr.7868/111/2008 privind imobilul situat în Oradea, str. Armatei Romane nr.22, în contradictoriu cu S.C. PASCOM S.R.L, rămasă irevocabilă,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit. c) lit. d); alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a); pct. 3; art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se modifică poziția nr.2 din Anexa la H.C.L. nr. 723/31.08.2009 privind completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G 68/2008, după cum urmează:

NR.

CABINET MEDICAL

ADRESA

SUPRAFAȚA

VÂNZARE

2.

S.C. PASCOM S.R.L

Str. Armatei Romane

nr.22

82,60 mp

NEGOCIERE DIRECTA

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin

țează Administrației Imo

biliare Oradea - Comisia


pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

  • •   Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale

  • •   S.C PASCOM S.R.L, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor; și pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr.6

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.