Hotărârea nr. 599/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Islazului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Islazului

Analizând Raportul de specialitate nr. 204919 din data de 26. 08. 2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Islazului elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.),

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), c) alin. (4) lit.a), lit.d) , alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Islazului

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 1.089.457,08 lei = 255.861,22 EU din care:

- construcții-montaj (C+M): 943.813,60 lei = 221.656,55EU

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M): -anulI:1.089.457,08lei/943.813,60lei.

 • 3. Durata de realizare (luni):2 luni

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice):

  • •   Lungimea totală drumuri                        544m

  • •   Lățime parte carosabilă                              6,0 m

  • •   Lățime trotuare                                     1,00 m

  • •   Podeț tubular                                      1 buc

  • •   Iluminat public                                       0,69 km

  FINANȚAREA INVESTIȚIEI


Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 august 2011

Nr. 599

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă H.C.L.599/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

DIRECTOR:

SEF PROIECT:


ing. Petru Unita ing. Petru Unita


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

Modernizare strada Islazului

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2010

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : Modernizare strada Islazului Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ    Plan de incadrare in zona

sc. 1: 5.000

sc. 1: 500 sc.1 : 1000; 1:100

sc. 1: 50


PS1-PS4 Plan de situatie-drumuri PL1-PL2 Profil longitudinal PT1 Profil transversal TIP

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții; „Modernizare strada Islazului"

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, str.Islazului

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Europa a acestuia, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea strazii str.Islazului pe tronsonul cuprins intre intersectia cu str. Universitatii si zona Real care, prin amplasare și prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din cartier, joacă un rol esențial în fluidizarea circulației, evitarea concentrărilor excesive de trafic, scurtarea distanțelor de parcurs între zonele funcționale ale cartierului, sporirea siguranței circulației și eliminarea blocajelor. Prin modernizarea sa, strada Islazului va asigura scurtarea accesului rutier din zona centrala si din cartierul Nufarul in zona Real si descongestionarea intersectiei de pe drumul de centura.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, strada fiind publica, întreținerea se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Ca în toate orașele istorice din Europa și din lume, infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■       creșterea poluării.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare si adaptate din intersecții a avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație. Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Creșterea traficului cât și sporirea siguranței în circulația rutieră impun eliminarea punctelor periculoase situate pe aceste străzi din intravilanul municipiului Oradea, respectiv din cartierul Europa, prin lucrări de consolidare a sistemului rutier, lucrări pentru asigurarea colectării și evacuării apelor de suprafață, amenajarea trotuarelor etc.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, carosabilul este foarte degradat cu multe gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     reducerea numărului de accidente;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Necesitatea investiției rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a străzii, care nu mai corespund normelor în vigoare, datorită balastării existente degradate, circulația autovehiculelor desfășurându-se foarte greu, atât în anotimpurile mai umede (toamna, iarna, începutul primăverii) datorită apei pluviale care nu are asigurată scurgerea de pe suprafața străzilor, cât și vara, când se produc nori de praf care creează, în plus, disconfort locuitorilor acestei străzi.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier local între str. Universitatii si zona Real din municipiul Oradea prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, se încadrează în categoria III - colectoare - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale si le dirijează spre străzile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren.

Strada Islazului se află în municipiul Oradea, cartier Europa avind lungimea de 544,0 m.

Sistemul rutier pe carosabil este alcătuit dintr-o pietruire, care se prezintă intr-o stare inaintata de degradare, scurgerea apelor se realizează in rigole din pamint.

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea asigurarii unui acces facil in zona Real si eliminarea inconvenientelor amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada respectiv: carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin rigole pereate,iluminat public.

2. Descrierea investiției:

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere si pietonale,în condiții de siguranță și confort , asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice.

 • a) Scenariu tehnico economic

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -  Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -  Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -  Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la adancimea egala cu grosimea structurii proiectate, si sa se realizeze noua structura proiectata.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

o carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic ușor;

o se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se vor proiecta trotuare noi, pe o parte ale strazii, adiacente partii carosabile;

o se vor monta borduri înclinate în intersecții, precum si la accesele auto la proprietati o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

o preluarea apelor de pe suprafata carosabilului se va face prin santuri pereate

Modernizare sistem rutier

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strada cu doua benzi de circulatie.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98, Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

S-a pastrat cu rigurozitate traseul existent al strazii, existand variatii foarte reduse intre axul proiectat si axul actual al strazii.Lungimea strazii este 544,0ml.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50km/h.

 • •      In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor si racordurile cu strazile laterale modernizate, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,02 % si 1,38 %. Elementele de profil longitudinal nu s-au racordat in plan vertical, deoarece diferenta intre declivitatile succesive se situeaza sub pragul de 0,5% ,fapt prin care se respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata este de strada de categoria a III-a, cu doua benzi de circulație, cu latimea partii carosabile de 4,50 m si doua trotuare, cu latimea variabila, 1,20 - 1,50 m.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144 - 3/91 , pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii (a III-a), astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in rigola pereata .

Pe strada complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat baza din piatra sparta

Scarificare,reprofilare,completare piatra sparta

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale. Trotuarele se vor încadra cu borduri prefabricate 10 x 15cm

Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, pe un strat de baza piatra sparta de 25cm grosime

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 - 7 - 86.

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colecția" Siguranța Circulației", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartier Europa.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind in totalitate domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare si reabilitare se vor desfășura in cea mai mare parte a traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 7.348 mp, reprezentind teren intravilan, ocupat de suprafata carosabila.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • - terenul la efectuarea săpăturilor se încadrează conform indicatorului Ts/81 la Teren Foarte Tare până la adâncimea de 0,50 m și la Teren mijlociu între adâncimea de 0,50 și 1,30 m, iar stratul de pietriș în situ, se încadrează la Teren Foarte Tare.

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •  Clasa tehnica III

 • •  Lungimea totala drumuri                                 544 m

 • •  Latime parte carosabila                                       6,0 m

 • •  Latime trotuare                                             1,00

 • •  Complex rutier partea carosabila

Strat de uzura BA16                           4

Strat de legatura BAD25                        6

Strat baza din piatra sparta                        15

Scarificare,reprofilare,completare piatra sparta

 • f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retea de apa potabila si canalizare menajera.

Nu exista colectoare stradale pentru evacuarea apelor meteorica.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • - poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 4 luni, din care C+M de 2 luni

Operatii / Luni

1

2

3

Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.089.457,08 lei si 255.861,22 euro, inclusiv TVA, din care C+M 943.813,60 lei si 221.656,55 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI Modernizare strada Islazului in Municipiul Oradea la cursul din 07 ianuarie 2011 - 4.258 RON/ 1 EURO

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei        EURO

TVA lei

Valoare (cu TVA) lei      EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

-

-

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOLUL 1

-

-

-

-

-

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii

1.000,00

234,85

240,00

1.240,00

291,22

3.3.

Proiectare si inginerie

15.222,80

3.575,11

3.653,47

18.876,27

4.433,13

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

-

-

-

-

-

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica

7.611,40

1.787,55

1.826,74

9.438,14

2.216,57

TOTAL CAPITOL 3

23.834,20

5.597,51

5.720,21

29.554,41

6.940,91

CAPITOLUL 4

Cheltuieli privind investitia de baza

4.1.

Lucrari de constructii

761.140,00

178.755,28

182.673,60

943.813,60

221.656,55

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5.

Dotari

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

761.140,00

178.755,28

182.673,60

943.813,60

221.656,55

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

7.611,40

1.787,55

1.826,74

9.438,14

2.216,57

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

7.611,40

1.787,55

1.826,74

9.438,14

2.216,57

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

-

-

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.894,82

2.323,82

2.374,76

12.269,58

2.881,54

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

76.114,00

17.875,53

18.267,36

94.381,36

22.165,66

TOTAL CAPITOL 5

93.620,22

21.986,90

22.468,85

116.089,07

27.263,76

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL

878.594,42

206.339,69

210.862,66

1.089.457,08

255.861,22

Din care C+M

768.751,40

178.755,28

182.673,60

943.813,60

221.656,55

PARTEA AII-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL

878.594,42

206.339,69

210.862,66

1.089.457,08

255.861,22

Din care C+M

768.751,40

178.755,28

182.673,60

943.813,60

221.656,55

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

  Operatii / Luni

  1

  2

  3

  Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

  18.876,27

  Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

  Executia lucrarilor

  544.728,54

  544.728,54

  TOTAL

  18.876,27

  544.728,54

  544.728,54

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 15

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 1.089.457,08 lei = 255.861,22 EU din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 943.813,60 lei = 221.656,55EU

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 1.089.457,08 lei / 943.813,60 lei.

 • 3. Durata de realizare (luni): 2 luni

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice):

  544m

  6,0 m

  1,00 m


 • •  Lungimea totala drumuri

 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

 • 5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent nr. 1/2010 Lucrarea : Modernizare strada Islazului Beneficiar : Municipiul Oradea Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obtinerea de avize .acorduri si autorizatii            1.000,00 lei

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

- proiectare                                                        15.222,80 lei

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

asistenta proiectant - 1% din 4.1.

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

  7.611,40 lei


  1.000,00 lei

  15.222,80 lei


3.6. - Asistenta tehnica Total cap.3 (fara TVA)


7.611,40 lei

23.834,20 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza


4.1. - Construcții -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare strada Islazului in Municipiul Oradea


 • 1 - Lucrări pregătitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total.1

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Lucrari accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Rigola, rigola pereata

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

 • 6- Podet tubular Dn800mm

 • - Conf. calculatie anexa

Total.6

 • 7- Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7


12.160,00 lei

12.160,00 lei

407.513,00 lei

407.513,00 lei

38.701,00 lei

38.701,00 lei

758,0 lei

758,0 lei

60.179,00 lei

60.179,00 lei


8.236,00 lei

8.236,00 lei

233.593,00 lei

233.593,00 lei


Total cap.4 (fara TVA)


761.140,00 lei


Capitolul 5 - Alte cheltuieli


 • 5.1. - Organizare santier

7.611,40 lei

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier


5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier


 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)


9.894,82lei

76.114,00lei


7.611,40lei

9.894,82lei

76.114,00 lei

93.620,22 lei


RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

-

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

23.834,20 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

761.140,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

93.620,22 lei

T O T A L (fara TVA)

878.594,42 lei

Din care C + M

768.751,40 lei

FORMULAR F2

Obiectiv: “ Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

chel

tuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Modernizare strada Islazului

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

12.160,0

2

1

Sistem rutier

407.513,0

3

2

Trotuare

38.701,0

4

3

Lucrari accesorii

758,0

5

4

Rigola ,rigola pereata

60.179,0

6

5

Podet tubular Dn.800 mm

8.236,0

7

6

Iluminat public

233.593,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

761.140,00

Taxa pe valoarea adaugata

182.673,60

TOTAL VALOARE:

943.813,60

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrări : Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Defrisari

mp

547

2,047

1.120,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

4472

2,13

9.525,0

3

Spargere betoane

mc

15

101,00

1.515,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

12.160,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrări : Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Piatra sparta

mc

850

168,00

142.800,0

4

BAD25

to

566

238,00

134.708,0

5

BA16

to

377

281,00

105.937,0

7

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

547

44,00

24.068,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

407.513,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor:I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrări : Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x4b )

U

Utilaj (3 x4c)

t Transport (3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Piatra sparta

mc

82

168,00

13.776,0

2

BA 8 trotuar

to

53

268,00

14.204,0

3

Borduri 10x15

ml

547

19,60

10.721,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

38.701,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrări : Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3x4b)

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,55

691,61

380,0

3

Indicatoare noi

buc

2

189,00

378,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

758,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrari : Santuri ,san

turi pereate

Nr.

crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M

Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x4b)

U

Utilaj (3 x4c)

t

Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECȚIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

512

10,72

5.488,0

2

Nisip

mc

142

59,0

8.378,0

3

Beton 25/30 rigola

mc

142

326,15

46.313,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

60.179,0

Proiectant

S.C.Aquacons S.R.L. Oradea

FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrări : Podet tubulare Dn 600mm

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tub otel zincat Dn 600mm

ml

8

579

4.632,0

2

Sapatura

mc

18

10,72

193,0

3

Montat tuburi

ml

8

17,6

141,0

4

Balast

mc

4,3

43,29

186,0

5

Cofraje

mp

23

24,78

570,0

6

Hidroizolatie

mp

20

20,0

400,0

7

Beton 20/25

mc

7

302,00

2.114,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

8.236,0

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor: I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: “Modernizare strada Islazului”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada Islazului

Categoria de lucrări : Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA!

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stalpi iluminat metalici 8m

buc

18

3.700,0

67.093,0

2

Cablu de alimentare

km

0,69

150.000,0

103.500,0

3

Corpuri de iluminat

buc

18

3.500,0

63.000,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

233.593,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor:I - cantitate

II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport