Hotărârea nr. 593/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 156379 din 28.06.2011 prin care se propune

Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ;

Având în vedere prevederile art. 107 și art. 111 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);

Ținând seama de anexa nr.I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" Cap.I, lit.A și cap.II, lit.A și D din Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Ținând cont de referatul nr. 152.765 din 22.06.2011 privind propunerea de reorganizare a Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

Având în vedere Referatul nr.154.410 din 24.06.2011 privind propunerea de modificare a calității unui post din cadrul Serviciului Monitorizare Cheltuieli Administrative din cadrul Direcției Economice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

- Biroul Resurse Umane

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 593


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.