Hotărârea nr. 592/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 199.409 din 19.08.2011, prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării

bugetului municipiului Oradea pe anul 2011;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli

al municipiului Oradea pentru anul 2011;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 751/2011 Privind aderarea a municipiului Oradea, ca membru activ și cu drepturi depline la Fundația „Social Comunitară a județului Bihor”, a cărei denumire se va schimba în „Fundația pentru Sănătate”;

În conformitate cu Legea nr.1/2011 privind educația națională;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) și ale art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, conform anexei nr.2la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne și externe pentru anul 2011, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă noile obiective de investiții și cuprinderea acestora în Lista de investiții pentru anul 2011.

Art.5 Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor curente, aferente secțiunii de funcționare, conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.6 Se aprobă rectificarea programelor de salubritate și spații verzi, conform anexei nr. 5 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Validarea Dispoziției Primarului nr. 2644/29.08.2011 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente învățământului preuniversitar de stat.

Art.8 Se aprobă donația Fundației Române pentru Tineret și direcționarea sumei de 15.000 lei virată de aceasta, conform reglementărilor prevăzute în contractul de sponsorizare nr. 560.097/01.02.2008 (încheiat între fundație și municipalitate) pentru achiziționarea mașinilor de numărat bancnote, necesare pentru buna funcționare a activității de încasare a impozitelor și taxelor.

Art.9 Se aprobă donația Băncii „Raiffeisen Bank”, în sumă de 6 mii lei, și a S.C. Heineken Romania SA, în sumă de 27,5 mii lei. Suma de 10,67 mii lei, încasată conform reglementărilor prevăzute în contractul de sponsorizare încheiat între aceste entități și Casa de Cultură a Municipiului Oradea, se va direcționa pentru achiziționarea de scaune, iar suma de 22,83 mii lei se va direcționa pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul evenimentelor culturale (inclusiv cheltuieli ocazionate cu organizarea conferințelor realizate în cadrul acestor evenimente).

Art.10 Se aprobă acordarea unei contribuții financiare Fundației pentru Sănătate, în sumă de 10,18 mii lei.

Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.12 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • - Spitalul Clinic Județean de Urgență

 • - Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • - SC Compania de Apă SA

 • - SC Administrația Domeniului Public SA

 • - SC Electrocentrale SA

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 august 2011

Nr. 592

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.1


Propunere rectificare buget local pe anul 2011 mii lei

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

40,967.99

45,365.43

4,397.44

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

Functionare

9,149.11

12,983.52

3834.41

Donatii si sponsorizari

37.02.01

Functionare

29.50

44.50

15.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

- 55,210.34

- 58,470.14

-3259.80

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

55,210.34

58,470.14

3259.80

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

1,581.61

1,934.64

353.03

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Dezvoltare

1,510.00

1,705.00

195.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Dezvoltare

28,697.77

26,980.00

-1717.77

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Dezvoltare

-

1,717.77

1717.77

II

CHELTUIELI

63,587.17

67,984.61

4,397.44

1

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

6035.92

6036.28

0.36

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

129.00

239.00

110.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

5,972.00

5,852.00

-120.00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

Functionare

30.00

40.00

10.00

Masini de numarat si verificat bancnote

71.01.03

Dezvoltare

-

15.00

15.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-95.08

-106.83

-11.75

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Dezvoltare

0.00

-2.89

-2.89

2

Cap.61.02.03.04 Politie comunitara

-0.35

-1.25

-0.90

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-0.35

-1.25

-0.90

3

Cap.65.02 Invatamant

10421.31

11217.45

796.14

Cap. 65.02.03.01 Invatamant prescolar Gradinita nr.30

0.00

41.17

41.17

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Functionare

0.00

16.00

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

25.17

25.17

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO

1982.00

2078.85

96.85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

180.00

210.00

30.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

645.00

695.00

50.00

Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T Lalescu

71.01.30

Dezvoltare

350.00

350.00

0.00

GRADINITA NR. 30 Acoperis ,amenajari interioare

71.03

Dezvoltare

807.00

751.00

-56.00

Gradinita nr.27-Racord gaz

71.01.30

Dezvoltare

0.00

72.85

72.85

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior AIO

665.00

893.12

228.12

Reparatii curente

20.02

Functionare

405.00

425.00

20.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

260.00

290.00

30.00

Scoala cu clasele I-VIII I. Slavici-Centrala termica

71.01.30

Dezvoltare

0.00

100.00

100.00

Scoala J.Gyula-Racord gaz

71.01.30

Dezvoltare

0.00

78.12

78.12

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO

5974.31

5934.31

-40.00

Burse

59.01

Functionare

47.56

7.56

-40.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL

56.01.01

Dezvoltare

219.00

198.00

-21.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BS

56.01.01

Dezvoltare

1697.59

1697.59

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna UE

56.01.02

Dezvoltare

3967.06

3967.06

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL-ch neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

43.10

64.10

21.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior Liceul

Romano-Catolic Szent Laszlo

0.00

Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T Lalescu (HCJ 69/2011)

71.01.30

Dezvoltare

-

-

0.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO

1800.00

2270.00

470.00

Construire Campus Scolar- Buget Local

71.01.01

Dezvoltare

1800.00

2270.00

470.00

Construire Campus Scolar- Buget Stat

71.01.01

Dezvoltare

50.00

50.00

0.00

4

Cap.66.02.06. Spitale generale

242.16

242.16

Cap.66.02.01 Spitale Generale AIO

231.98

231.98

Spitalul Judetean-vestiare

71.01.30

Dezvoltare

200.00

200.00

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu-demolare magazie

71.01.30

Dezvoltare

31.98

31.98

Cap.66.02.01 Spitale Generale PMO

10.18

10.18

Asociatii si fundatii- Fundatia pentru Sanatate

59.11

Functionare

10.18

10.18

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

12542.09

13354.60

812.51

Subcap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice AIO

1000.00

1400.00

400.00

Reabilitare Cetatea Oradea

71.01.30

Dezvoltare

500.00

500.00

0.00

Bastion Cetatea Oradea

71.03

Dezvoltare

500.00

900.00

400.00

Cap. 67.02.05.01 - Sport CSM

5150.00

5190.00

40.00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

5150.00

5190.00

40.00

Cap. 67.02.05.01 - Sport AIO

199.30

279.26

79.96

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

160.00

190.00

30.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

28.00

43.00

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

11.30

16.30

5.00

Achizitie instalatie semnalizare si marcaj Bazin Olimpic

71.01.02

Dezvoltare

0.00

4.96

4.96

Achizitie masina intretinere gazon -Stadion Municipal

71.01.02

Dezvoltare

0.00

25.00

25.00

Cap.67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement PMO

5685.27

5677.30

-7.97

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-225.16

-225.16

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

5090.27

5190.27

100.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-aparate de joaca

20.05.30

Functionare

363.70

369.83

6.13

Achizitie aparate de joaca

71.01.30

Dezvoltare

231.30

270.16

38.86

Gard de protectie Piata Bucuresti

71.01.30

Dezvoltare

0.00

72.20

72.20

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

755.00

840.00

85.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

180.00

199.00

19.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

575.00

641.00

66.00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

-247.48

-31.96

215.52

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-247.48

-31.96

215.52

6

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

-1.17

-6.10

-4.93

Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO

-1.17

0.00

1.17

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-1.17

0.00

1.17

Cap.68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO

0.00

-6.10

-6.10

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-6.10

-6.10

7

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

9456.11

10997.26

1541.15

Cap.70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte

1795.11

1990.11

195.00

Reabilitare termică 7 blocuri de locuinte-Lot I (BL)

71.01.30

Dezvoltare

311.50

251.50

-60.00

Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II (BL)

71.01.30

Dezvoltare

600.00

660.00

60.00

Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II (BS)

71.01.30

Dezvoltare

883.61

1078.61

195.00

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

0.00

95.00

95.00

Realizarea de bransamente la reteaua de apa si racorduri la reteaua de canalizare

55.01.12

Dezvoltare

0.00

95.00

95.00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

6,921.00

8,172.15

1,251.15

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

320.00

362.00

42.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

260.00

279.00

19.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

400.00

520.00

120.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

4409.00

4709.00

300.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

40.00

50.00

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

235.00

302.00

67.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

400.00

520.00

120.00

Achizitie sisteme supraveghere unitati de invatamant

71.01.03

Dezvoltare

250.00

150.00

-100.00

Achizitie casute de lemn

71.01.03

Dezvoltare

20.00

3.00

-17.00

Achizitie auto

71.01.02

Dezvoltare

250.00

157.00

-93.00

Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al MO

71.01.30

Dezvoltare

200.00

150.00

-50.00

Demolari imobile si rezervoare

71.01.30

Dezvoltare

137.00

187.00

50.00

Realiz drum acces str. Meiului-str. Seleusului inclusiv pod peste Peta

71.01.30

Dezvoltare

0.00

169.23

169.23

Dezv turismului prin Crearea Complex Wellness Termal Nymphaea (expropriere)

71.01.30

Dezvoltare

0.00

550.60

550.60

Redeschiderea acces carosabil -Curtea Primariei (PT)

71.01.30

Dezvoltare

0.00

53.32

53.32

Sistem supraveghere video Podul Intelectualilor

71.01.03

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

100.00

100.00

0.00

Asociatii si fundatii- cotiz.Fundatia Monum Istorice

59.11

Functionare

100.00

100.00

0.00

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Adm.Dom.Public SA

640.00

640.00

0.00

Canalizare pluviala, menajera si extindere retetelei interioare de apa in Piata Obor, municipiul Oradea, judetul Bihor

55.01.12

Dezvoltare

100.00

150.00

50.00

Dotari:

55.01.12

Dezvoltare

84.00

120.00

36.00

-autoutilitara transport decedati in cimitir 2 buc

55.01.12

Dezvoltare

40.00

65.00

25.00

-dotari in capela oraseneasca (masa, catafalcare, suporti lumanari

55.01.12

Dezvoltare

20.00

20.00

0.00

-sistem amplificare piete

55.01.12

Dezvoltare

20.00

25.00

5.00

-masina de numarat bani 1 buc

55.01.12

Dezvoltare

4.00

4.00

0.00

-bariera automata cimitir

55.01.12

Dezvoltare

0.00

6.00

6.00

Parcelare, desecare si amenajare teren 10 ha pt.extinderea Cimitirului municipal cu 57552 mp

55.01.12

Dezvoltare

316.00

295.00

-21.00

Realizare gard (tronson) Piata Obor

55.01.12

Dezvoltare

100.00

75.00

-25.00

Modernizare P-ta Decebal -invelitoare

55.01.12

Dezvoltare

20.00

0.00

-20.00

Modernizare Piata Rogerius invelitoare

55.01.12

Dezvoltare

20.00

0.00

-20.00

8

Cap.74.02.05.01 Salubritate

9950.00

11187.23

1237.23

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

9950.00

11230.00

1280.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-42.77

-42.77

9

Cap 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala

0.00

-4.06

-4.06

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-4.06

-4.06

10

Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale

1500.00

1500.00

0.00

Modernizare retea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 -executie

55.01.12

Dezvoltare

1400.00

1152.00

-248.00

Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)

55.01.12

Dezvoltare

100.00

10.00

-90.00

Modernizarea punctului termic 100 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

15.00

15.00

Modernizarea punctului termic 103 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

29.00

29.00

Modernizarea punctului termic 108 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Modernizarea punctului termic 115 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

30.00

30.00

Modernizarea punctului termic 117 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

24.00

24.00

Modernizarea punctului termic 119 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

19.00

19.00

Modernizarea punctului termic 121 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

22.00

22.00

Modernizarea punctului termic 124 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

20.00

20.00

Modernizarea punctului termic 126 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

22.00

22.00

Modernizarea punctului termic 127 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

24.00

24.00

Modernizarea punctului termic 128 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

25.00

25.00

Modernizarea punctului termic 130 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

20.00

20.00

Modernizarea punctului termic 136 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

35.00

35.00

Modernizarea punctului termic 200 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Modernizarea punctului termic 221 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Modernizarea punctului termic 612 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

0.00

23.00

23.00

11

Cap.84.02.03.03 Strazi PMO

13683.26

13461.04

-222.22

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1 (cofinantare buget local)

56.01.01

Dezvoltare

3,474.67

2546.67

-928.00

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1 (cofinantare UE)

56.01.02

Dezvoltare

11,476.96

11476.96

0.00

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1 ( buget local-ch.neeligibile)

56.01.03

Dezvoltare

525.33

1453.33

928.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0.00

-1791.82

-1791.82

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Dezvoltare

-1793.70

-224.10

1569.60

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

108,891.70

110,828.84

1,937.14

1

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări de sănătate

33.10.21

Functionare

84,257.33

87,350.18

3,092.85

2

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Functionare

15,900.46

16,593.60

693.14

3

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturilr proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

Functionare

6,000.00

4,382.00

-1,618.00

4

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

Functionare

2,700.00

2,424.00

-276.00

5

Donații și sponsorizări

37.10.01

Functionare

33.91

79.06

45.15

6

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

Functionare

-727.48

-772.63

-45.15

7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

Dezvoltare

727.48

772.63

45.15

8

CHELTUIELI

118,335.37

120,272.51

1,937.14

9

10 TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL

10

69,983.37

64,039.67

-5,943.70

10

Salarii de bază

10.01.01

Functionare

34,940.33

31,912.10

-3,028.23

11

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

Functionare

6,546.89

6,486.60

-60.29

12

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

3,324.00

3,751.60

427.60

13

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

10.01.10

Functionare

2,020.76

1,212.00

-808.76

14

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

Functionare

3,246.08

2,970.80

-275.28

15

Indemnizații de delegare

10.01.13

Functionare

27.00

21.90

-5.10

16

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Functionare

1,819.17

707.13

-1,112.04

17

Tichete de masă

10.02.01

Functionare

3,234.73

3,371.80

137.07

18

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Functionare

10,969.86

10,204.02

-765.84

19

Contribuții de asigurări sociale de șomaj

10.03.02

Functionare

276.23

224.47

-51.76

20

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

Functionare

2,816.87

2,424.76

-392.11

21

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale

10.03.04

Functionare

153.99

132.78

-21.21

22

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

Functionare

607.46

619.71

12.25

23

20 TITLUL II.BUNURI ȘI SERVICII

20

Funcționare

42,836.68

50,672.37

7,835.69

24

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

179.12

115.35

-63.77

25

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

387.01

436.00

48.99

26

Incălzit,iluminat și forță motrice

20.01.03

Functionare

3,192.21

2,268.33

-923.88

27

Apă ,canal,salubritate

20.01.04

Functionare

671.77

728.08

56.31

28

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

Functionare

184.61

153.00

-31.61

29

Piese de schimb

20.01.06

Functionare

86.89

87.10

0.21

30

Transport

20.01.07

Functionare

95.00

64.00

-31.00

31

Poșta,telecomunicații,radio,televizor,internet 20.01.08

Functionare

242.21

286.18

43.97

32

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

3,688.83

3,301.07

-387.76

33

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

Functionare

1,330.34

1,049.67

-280.67

34

Reparații curente

20.02

Functionare

547.85

503.27

-44.58

35

Hrana pentru oameni

20.03.01

Functionare

2,365.86

1,774.00

-591.86

36

Medicamente

20.04.01

Functionare

17,225.27

17,515.45

290.18

37

Materiale sanitare

20.04.02

Functionare

6,014.31

5,333.05

-681.26

38

Reactivi

20.04.03

Functionare

2,285.06

2,865.48

580.42

39

Dezinfectanți

20.04.04

Functionare

919.52

553.92

-365.60

40

Uniforme și echipamente

20.05.01

Functionare

251.00

371.80

120.80

41

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

Functionare

160.15

151.15

-9.00

42

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

822.55

682.49

-140.06

43

Deplasări interne, detașări ,transferări

20.06.01

Functionare

66.73

57.41

-9.32

44

Deplasări în străinătate

20.06.02

Functionare

30.00

30.00

0.00

45

Materiale de laborator

20.09

Functionare

263.47

226.55

-36.92

46

Cărți ,publicații și materiale documentare

20.11

Functionare

6.00

6.00

0.00

47

Consultanță și expertiză

20.12

Functionare

65.00

88.00

23.00

48

Pregătire profesională

20.13

Functionare

90.81

81.00

-9.81

49

Protecția muncii

20.14

Functionare

82.83

100.00

17.17

50

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului,potrivit legii

20.25

Functionare

3.50

2.50

-1.00

51

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

Functionare

104.98

118.99

14.01

52

Chirii

20.30.04

Functionare

591.39

416.00

-175.39

53

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

882.41

11,306.53

10,424.12

54

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

Dezvoltare

5,515.32

5,560.47

45.15

55

TITLUL XII.ACTIVE NEFINANCIARE

71

Dezvoltare

5,515.32

5,560.47

45.15

56

ACTIVE FIXE(INCLUSIV REP. CAPITALE(7

17.011.0.011la71.0

1D.e3z0v)oltare

5,515.32

5,560.47

45.15

57

Mașini, echipamente și mijloace de transport-Dotari independente

71.01.02

Dezvoltare

5,515.32

5,560.47

45.15

mii lei

Casa de cultura a Municipiului Or;

idea

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.03.06 Case de Cultura

-

33.50

33.50

I

Venituri

-

33.50

33.50

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

-

33.50

33.50

II

Cheltuieli

698.50

732.00

33.50

1

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.00

44.67

10.67

2

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

664.50

687.33

22.83

mii lei

r

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

6,003.48

6,138.20

134.72

I

Venituri

6,003.48

6,138.20

134.72

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

853.48

948.20

94.72

2

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,150.00

5,190.00

40.00

II

Cheltuieli

6,302.48

6,437.20

134.72

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

6,302.48

6,437.20

134.72

Propunere rectificare bugetul creditelor externe si interne pe anul 2011

mii lei

Nr.c rt

Explicatie / obiectiv

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.84.07.03.03 Strazi PMO

4,610.44

4,610.44

0.00

1

Modernizare str. Adevarului tronson I

71.01.30

2,364.27

2,540.02

175.75

2

Modernizare str. Artarilor

71.01.30

995.18

819.00

-176.18

3

Reconstruire pod str. T Blajovici( Abatorului) peste paraul Peta (proiectare+executie)

71.01.30

307.00

304.00

-3.00

4

Reabilitare str. Matei Corvin tronson giratie -DN 19-str.Vamii

71.01.30

900.92

907.92

7.00

5

Modernizare str Al. Sahia

71.01.30

43.07

39.50

-3.57

Propunere -modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

COD

TRIM. III

TRIM.IV

Buget Local

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

+55,00

-55

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate

publica

+55,00

-55.00

Salarii de baza

10.01.01

+40,00

-40.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

+12

-12.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

+3

-3.00

PROGRAM ACTIVITATI DE SALUBRITATE

mii lei

Nr. crt

Specificatie-Tip cheltuiala

Plan 2011

Executie la 25.08.2011

Propuneri

Diferente

1

Salubrizare + Deszapezire

8,747.00

7,088.77

9,747.00

1000.00

2

Mobilier urban

150.00

140.78

150.00

0.00

3

Halda deseuri

3.50

3.02

3.50

0.00

4

Halda deseuri-paza

102.00

64.80

102.00

0.00

5

Achizitie brazi

7.00

0.74

7.00

0.00

6

Servicii penitenciar

100.00

60.30

100.00

0.00

7

Imprejmuire puncte

260.00

120.49

260.00

0.00

8

SOS Dogs

50.00

0.42

50.00

0.00

9

Neutralizare materiale cu risc

0.50

0.50

0.00

10

Lucrari privind intretinere,reparatie,executie lucrari noi

580.00

448.27

860.00

280.00

TOTAL

10,000.00

7,927.59

11,280.00

1,280.00

PROGRAMUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SPATII VERZI PE ANUL 2011 (sectiunea de functionare)

Nr. crt

Specificatie -Tip cheltuiala

Plan 2011

Executie la 25.08.2011

Propuneri 2011

Diferente

TOTAL PROGRAME SPATII

VERZI

5,557.27

3,331.67

5,560.10

2.83

1

întreținere spatii verzi - prestator

S.C. RER Ecologic

140.86

140.86

140.86

2

Intretinere spatii verzi -prestator SC Adenandra

46.74

49.55

49.55

2.81

a

Intretinere parc 1 Decembrie

13.46

14.92

14.92

1.46

b

Intretinere parc Petofi

9.76

10.35

10.35

0.59

c

Intretinere parcI.C.Bratianu

23.52

24.28

24.28

0.76

3

Intretinere spatii verzi -prestator

SC RER Ecologic

10.53

10.53

10.53

a

Intretinere parc Libertatii

3.78

3.78

3.78

-

b

Intretinere parc Onisifor Ghibu

1.87

1.87

1.87

-

c

Intretinere parc Traian

4.88

4.88

4.88

-

4

Intretinere spatii verzi- prestator SC Garden Center

3.51

3.51

3.51

a

Intretinere parc Ghioceilor

2.36

2.36

2.36

-

b

Intretinere scuar Piata Devei

1.15

1.15

1.15

-

5

Intretinere spatii verzi- prestator

SC Nickolson T

5.55

5.55

5.55

a

intretinere parc Sala Sporturilor

5.55

5.55

5.55

6

Intretinere parc 1 Decembrie

223.33

131.84

223.33

7

Intretinere parc Petofi

140.00

67.03

140.00

8

Intretinere parcI.C.Bratianu

175.00

71.48

175.00

9

Intretinere parc Libertatii

68.33

21.00

68.33

10

Intretinere parc Onisifor Ghibu

15.67

6.4

15.67

11

Intretinere parc Traian

34.00

21.83

34.00

12

Intretinere parc Ghioceilor

29.00

12.95

29.00

13

Intretinere scuar Piata Devei

9.67

4.81

9.67

14

intretinere parc Sala Sporturilor

34.00

15.99

34.00

15

Intretinere parc 22 Decembrie, Teiului, Piata Taranilor

200.00

59.54

200.00

-

Nr. crt

Specificație -Tip cheltuiala

Plan 2011

Executie la 25.08.2011

Propuneri 2011

Diferente

16

întreținere Pepiniera RAPAS

250.00

98.76

250.00

-

17

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 1

666.67

360.14

666.67

18

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 2

500.00

186.74

500.00

19

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 3

666.67

281.79

666.67

20

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 4

366.67

334.85

466.67

100.00

21

Intretinere arbori si arbusti -prestator SC Gardener

30.83

30.83

30.83

22

Intretinere arbori si arbusti -prestator SC Adenandra

8.92

0

8.92

23

Deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera

390.00

240.17

390.00

a

deratizare

105.00

56.59

105.00

-

b

dezinsectie

219.00

144.24

219.00

-

c

combatere larva miniera

66.00

39.34

66.00

-

24

Achizitii mobilier urban

330.00

314.87

315.00

-    15.00

a

Achizitii banci de odihna

315.00

314.87

315.00

-

b

Achizitie,, Ansambluri mese cu doua banci cu table de sah'' pentru parcuri

15.00

0

-    15.00

25

Amenajare zone verzi in cvartale de locuit,

97.05

97.05

97.05

26

Imprejmuire mal Cris

151.62

0

-

-   151.62

27

Lucrari de doborat arbori si taieri de corectie

657.65

641.93

657.65

28

Achizitie unelte

5.00

13.74

16.81

11.81

29

Achizitie si plantat arbori si arbusti

300.00

107.93

300.00

30

Achizitie aparate de joaca-ob. Inv.

-

54.83

54.83