Hotărârea nr. 591/2011

privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor municipiului Oradea la data de 30.06.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea conturilor de execuție a bugetelor municipiului Oradea la data de 30.06.2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 203067 din 22.08.2011, prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea conturilor de execuție a bugetelor municipiului Oradea la data de 30.06.2011;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 406/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011;

Ținând cont de Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2A1) și ale art. 76A1 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Oradea la data de 30.06.2011.

Art. 2 Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local al municipiului Oradea la data de 30.06.2011.

Art. 3 Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor externe și interne al municipiului Oradea la data de 30.06.2011.

Art. 4 Detalierea secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare ale bugetelor Municipiului Oradea, mai-sus menționate, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsesc în Anexa1(Situațiile financiare ale Municipiului Oradea la data de 30.06.2011), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local al municipiului Oradea pentru trimestrul II al anului 2011, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 591


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Contabilitate Publică Situații Financiare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Aprobat,

Primar ILIE BOLOJAN

Anexa 2

privind indicatorii cu privire la execuția bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2011

A. Calculul indicatorilor cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul II al anului 2011 - Venituri

Nr. crt.

Indicatori

Formula de calcul

Trimestrul II

Anual

Sume

Procent/ Suma

Sume

Procent/ Suma

1.

Gradul de realizare a veniturilor

Venituri totale încasate

232.645.636

98,69%

232.645.636

49,31%

Venituri totale programate

471.799.920

235.728.160

2.

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Venituri proprii încasate

159.398.269

136,96%

159.398.269

73,46%

Venituri proprii programate

116.386.670

216.989.510

3.

Gradul de finanțare din veniturile proprii

Venituri proprii încasate, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit

159.398.269

68,52%

-

-

Venituri totale încasate

232.645.636

4.

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii încasate, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit

102.752.667

44,17%

-

-

Venituri totale încasate

232.645.636

5.

Gradul de autonomie decizională

Venituri depersonalizate încasate

159.650.269

-

-

Venituri totale încasate

232.645.636

68,62%%

6.

Estimatul anual din venituri fiscale

a.

Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (2010)

(se calculează trimestrial)

Venituri fiscale cumulate an anterior (trimestrul II), exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

40.444.858

57,62%

-

-

Total încasări venituri fiscale aferente întregului an anterior, exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

70.189.129

1/2


www.oradea.ro

b.

Estimatul anual din venituri

Venituri fiscale cumulate an de calcul (trimestrul II), exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

47.053.367

81.661.519

fiscale

Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

57,62

lei


B. Calculul indicatorilor cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul II al anului 2011 - Cheltuieli


Nr. Crt.

Indicatori

Formula de calcul

Sume

Procent/ Suma

1.

Rigiditatea cheltuielilor

Total plăți aferente cheltuielilor de personal -trimestrul II

53.488.972

33,20%

Total plăți trimestrul II

161.088.603

2.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți

Plăți aferente secțiunii de funcționare -trimestrul II

127.289.527

79,02%

Total plăți trimestrul II

161.088.603

3.

Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți

Plăți aferente secțiunii de dezvoltare -trimestrul II

33.799.076

Total plăți trimestrul II

161.088.603

20,98%

4.

Deficitul sau excedentul secțiunii de funcționare, determinat conform Legii nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

-pentru trimestrul II al anului 2011-

Venituri încasate (secțiunea de funcționare) Cheltuieli efectuate (secțiunea de funcționare)

170.780.532

123.190.470

47.590.062 lei

5.

Deficitul sau excedentul secțiunii de dezvoltare, determinat conform Legii nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

-pentru trimestrul II al anului 2011-

Venituri încasate (secțiunea de dezvoltare) Cheltuieli efectuate (secțiunea de dezvoltare)

61.865.104

37.303.323

24.561.781 lei


Director executiv


Șef Serviciu Contabilitate Publică


Florea Eduard


Bogdan Daniela


2/2


radea.roDrmccTnvGEKrnrvi.A a


P/iBILANȚ


30.06.2011
(


COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01003

1 .Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

4.460.899

3.664.508

01004

2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231 -281 -291 -293*)

269.827.023

270.368.268

01005

3.Terenuri si clădiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)

1.744.636.867

1.834.649.863

01007

5.Active financiare necurente (investiții

pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:

67.264.871

61.272.387

01008

Titluri de participare (ct.260-296)

66.721.308

60.111.789

01009

6.Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:

62.216

63.365

01010

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)

3.439

4.588

01015

7 .TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)

2.086.251.876

2.170.018.391

01019

1 .Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+

309+331+332+341+345+346+347+349+351+

354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391 -392-393-394-395-396-397-398)

47.745.077

49.440.499

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+461l+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:

68.717.279

78.159.434

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961), din care:

67.983.015

77.571.667

010221

Avansuri acordate(ct.232+234+409)

33.540

4.464

01023

Creanțe bugetare (ct.431 **+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481 **+482**-497) din care:

50.612.019

75.346.129

01024

Creanțele bugetului generale consolidat

(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)

49.005.924

73.569.866

01025

01030

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511 + 4513+4515+4531+4541 +4543+4545+4551 + 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**)din care:

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

119.329.298

1.551.040

155.056.603COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01033

Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5I21+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561 +562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:

58.068.557

85.413.996

01035

Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:

6.281.737

1.047.236

01036

Depozite (ct.5156+5187+5602)

675.037

675.037

01040

Total disponibilități (rd.33+35)

64.350.294

86.461.232

01042

Cheltuieli in avans (ct.471)

12.890

12.568

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+

41+42)

231.437.559

290.970.902

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

2.317.689.435

2.460.989.293

01053

01054

Datorii comerciale (ct.401+403+4042+

405+4622)

2.Împrumuturi pe termen lung

(ct, 1612+1622+1632+1642+1652+1661 +

1662+1672+168-169)

-3

238.219.408

235.290.672

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

238.219.408

235.290.672

01060

I.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.401 +403+4041 +405+408+ 419+4621 +473+481 +482+483+269+509+ 5128) din care:

29.891.094

35.467.625

01061

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621) din care:

28.126.965

32.550.677

010611

Avansuri primite(ct.419)

69.338

01062

2.Datorii către bugete

(ct.431 +437+440+441 +4423+4428+444+446+ 4481 +4555+4671 +4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+48 l+482)din care:

10.848.259

10.616.912

01063

Datoriile instituțiilor publice către

bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446

4481), din care:

9.165.175

8.372.166

010631

Contribuții sociale(ct.431+437)

4.927.523

5.130.062

01065

3. Dator ii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512 +45i4+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 5446+475)

17.597

15.968.375

01071

5.împrumuturi pe termen lung - sume ce

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

urmeaza a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641 +1651 + 1661+1662+1671+168-169)

307

14.579

01072

6. Salarii le angajatilor

(ct.421 +423+426+4271 +4273+4281)

8.454.029

10.656.493

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:

-34.338

738

01074

8.Venituri in avans (ct.472)

32.323

17.512

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

49.209.271

72.742.234

01079

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

287.428.679

308.032.906

01080

12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.8O=rd.46-79=rd.9O)

2.030.260.756

2.152.956.387

01084

1 .Rezerve, fonduri

(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+

132+133+134+135-f-136+137+1391+1392+

1393+1394+1396+1399)

1.984.166.385

1.943.242.257

01085

2.Rezultatul reportat (ct. 117-sold creditor)

24.753.664

155.005.547

01087

4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 -sold creditor)

21.340.707

54.708.583

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd. 84+85-86+87-88)

2.030.260.756

2.152.956.387
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2011


COD

DENUMIRE INDICATORI

An

precedent

An curent

02002

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+73 5+736+ +739+745+746+750+751)

212.753.802

191.052.647

02003

Venituri din actîvitati economice

(ct.701 +702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

85.524.803

76.831.071

02004

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

(ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)

267.249.498

204.104,271

02005

Alte venituri operaționale

(ct.714+718+719+721 +722+781)

1.279.624

1.035.188

€2006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

566.807.727

473.023.177

02008

Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct.641 +642+645+646+647)

142.762.672

106.370.595

02009

Subvenții si transferuri

(ct.670+671+672+673+674+675+676+

677+678+679)

52.048.325

56.811.260

02010

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti

(ct.601 +602+603+606+607+608+609+ 610+611 +612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

237.464.152

230.243.280

02011

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

(ct.681+682+689)

32.475.562

27.640.962

02012

Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)

2.863.482

2.702.850

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (RD.08+09+I0+11+12)

467.614.193

423.768.947

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd.I3)

99.193.534

49.254.230

02017

IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)

323.039

4.673.863

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.663+664+665+666+667+668+669+

686)

3.375.648

3.705.837

02020

-EXCEDENT (rd. 17-rd. 18)

968.026

02021

-DEFICIT (rd. 18-rd. 17)

3.052.609

02023

-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

96.140.925

50.222.256

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)

1.127.162

4.734.166

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690+691)

3.734.646

247.839

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

4.486.327


pag-: 2

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02029

02031

  • - DEFICIT (rd.26-rd.25)

  • - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

2.607.484

93.533.441

54.708.583
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011

Cod 03

-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod rând

Total

Casa în lei

Finanțarea din bugetul de stat

Finanțarea din bugetul local

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat

Finanțarea din bugetul asigurărilor de șomaj

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de sanatate

Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului

Alte disponibilități

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. fncasarî

02

360908448

38406127

232645636

322502321

2. Plăti

03

292665900

38220227

232645636

254445673

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-03)

04

68242548

185900

68056648

1. Incasari

06

8435842

8435842

2. Plăti

07

49382691

49382691

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

08

-40946849

-40946849

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

27295699

185900

27109799

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

57928602

17937

57910665

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

85224301

203837

85020464

NOTA:  Coloanele se completează astfel:

Col.l - TOTAL

Col. 2 -

Col. 3 -

Col.  4 -

Col. 5

Col. 6 ~  ct. 7704  "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Col. 7-   ct. 7705  "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaz           enta intre plăti efectuate si încasări si reflecta totalul plăților nete de casa

Col. 8 si matoarele -                Ibilitati :( 5xx)


(Col.2 + Col. 8)

5311 "Casa în lei"

  • 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

  • 7702  "Finanțarea de la bugetele locale"


ct. 7703 " Finanțare de la bugetul asigurărilor sociale de stat " ct 7704                    H î n V'inflEi+’n 1  □ cîmirorilAt* notib m c fMTi n ,r

ct. 7705Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului financiar - contabilViza trezorerie


DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011


COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1. Incasari

17.104.067

17.104.067

04003

2. Plăti

18.837.042

18.837.042

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-1.732.975

-1.732.975

04006

1. Incasari

8.329.506

8.329.506

04007

2. Plăti

11.831.032

11.831.032

04008

3. Numerar net din activitatea de

investiții (rd.06-rd.07)

-3.501.526

-3.501.526

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd. 12)

-5.234,501

-5.234.501

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

6.281.737

6.281.737

MO 17

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)

1.047.236

1.047.236

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

30.06.2011

- Iei -

DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LA INCEPUTUI

ANULUI

INCASARI

PLĂTI

DISPONIBIL

LA SFÂRȘITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 Ia 15)

05001

639.246

743.730

1.227.832

155.144

- Sume primite ca donații si sponsori-

05002

zări (ct.550/analitic distinct)

26.805

23.788

3.017

- Garanții materiale reținute gestiona-

05003

rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/anaIitic distinct)

106.237

45.452

18.367

133.322

- Disponibil din fonduri cu destinație

05006

speciala reprezentând alocația pentru

nou-nascuti conform Legii 416/2001

(ct. 550/analitic distinct)

18.715

230

2.300

16.645

’■ Alte disponibilități cu destinație

05011

speciala (ct.550/analitic distinct)

487.198

698.048

1.183.086

2.160

- Ajutor financiar in echivalent a

05013

1 OOeuro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuniversitar

(ct.550/analitic distinct)

291

291

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

40001

+37+42+47) din care:

1.494.869

4.089.449

-sub 30 de zile(rd,7.1+12.1+27.1+32.1+

40002

37.1+42.1+47.1)

629.549

2.216.102

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

40003

+43+47.2)

396.578

1.671.924

- peste 90 de zile (rd. 9+14+29+34+

40004

39+44+47.3)

76.887

63.927

- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+

40005

47.4)

299.628

137.496

-peste I an (rd.l 1+16+31+36+41+46+47.5)

40006

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

40007

din operații comerciale(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.O7.1+08+09+10+11)

1.109.857

3.926.568

-sub 30 de zile

400071

590.661

2.174.218

- peste 30 de zile

40008

317.197

1.624.437

- peste 90 de zile din care:

40009

40.977

23.531

- peste 120 zile

40010

115.716

104.382

- peste 1 an

40011

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

40012

consolidat(rd. 17+rd. 18+rd. 19+22)din care:

385.012

157.631

-sub 30 de zile(rd. 17.1+18.1+19.1 +22.1)

400121

38.888

36.634

- peste 30 de zile

40013

79.381

47.487

- peste 90 de zile

40014

35.910

40.396

- peste 120 zile

40015

183.912

33.134

- peste 1 an

40016

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

40017

(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)

240.815

119.815

-sub 30 de zile

400171

29.934

24.147

-peste 30 de zile

400172

61.166

35.892

-peste 90 de zile

400173

17.147

30.996

-peste 120 zile

400174

115.668

28.780

-peste 1 an

400175

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

40018

sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,

ct.4315,ct.4317)

30.804

12.151

-sub 30 de zile

400181

2.251

3.869

-peste 30 de zile

400182

4.579

3.970

-peste 90 de zile

400183

4.718

3.092

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

-peste 120 de zile

400184

16.813

1.220

-peste 1 an

400185

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

40019

sociale-Total (rd. 20+21),din care

113.393

25.665

-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)

400191

6.703

8.618

-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)

400192

13.636

7.625

-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)

400193

14.045

6.308

-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)

400194

51.431

3.114

-peste 1 an(20.5+21.5)

400195

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

40020

sociale de stat (ct.4311,4312)

109.393

24.620

-sub 30 de zile

400201

6.495

8.281

-peste 30 de zile

400202

13.214

7.287

-peste 90 de zile

400203

13.611

6.043

-peste 120 de zile

400204

49.761

3.009

-peste 1 an

400205

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

40021

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

4.000

1.045

-sub 30 de zile

400211

208

337

-peste 30 de zile

400212

422

338

-peste 90 de zile

400213

434

265

-peste 120 de zile

400214

1.670

105

-peste 1 an

400215

1.266

Plăti restante fata de salariati (drepturi

40027

salariale),(ct.421 ,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care:

5.250

-sub 30 de zile

400271

5.250

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la inceputul

anului

Sold la finele

perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

49001

+37+42+47) din care:

1.494.869

4.089.449

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1 +

49002

37.1+42.1+47.1)

629.549

2.216.102

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

49003

+43+47.2)

396.578

1.671.924

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+

49004

39+44+47.3)

76.887

63.927

- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+

49005

47.4)

299.628

137.496

-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

49006

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

49007

din operații comerciale(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.O7.1+08+09+10+11)

1.109.857

3.926.568

-sub 30 de zile

490071

590.661

2.174.218

- peste 30 de zile

49008

317.197

1.624.437

- peste 90 de zile din care:

49009

40.977

23.531

- peste 120 zile

49010

115.716

104.382

- peste 1 an

49011

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

49012

consolidat(rd. 17+rd. 18+rd. 19+22)din care:

385.012

157.631

-sub 30 de zile(rd. 17.1+18.1+19.1+22.1)

490121

38.888

36.634

- peste 30 de zile

49013

79.381

47.487

- peste 90 de zile

49014

35.910

40.396

- peste 120 zile

49015

183.912

33.114

- peste I an

49016

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

49017

(ct.4423 ,ct.444,ct.446,ct.4481)

240.815

119.815

-sub 30 de zile

490171

29.934

24.147

-peste 30 de zile

490172

61.166

35.892

-peste 90 de zile

490173

17.147

30.996

-peste 120 zile

490174

115.668

28.780

-peste 1 an

490175

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49018

sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,

ct.4315,ct.4317)

30.804

12.151

-sub 30 de zile

490181

2.251

3.869

-peste 30 de zile

490182

4.579

3.970

-peste 90 de zile

490183

4.718

3.092
DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la Începutul

anului

Sold la finele

perioadei

-peste 120 de zile

490184

16.813

1.220

-peste 1 an

490185

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49019

sociale-Total (rd.20+21),din care

113.393

25.665

-sub 30 de zile(rd.2O.1+21.1)

490191

6.703

8.618

-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)

490192

13.636

7.625

-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)

490193

14.045

6.308

-peste 120 de zîle(rd.20.4+21.4)

490194

51.431

3.114

-peste 1 an(20.5+21.5)

490195

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49020

sociale de stat (ct.4311,4312)

109.393

24.620

-sub 30 de zile

490201

6.495

8.281

-peste 30 de zile

490202

13.214

7.287

-peste 90 de zile

490203

13.611

6.043

-peste 120 de zile

490204

49.761

3.009

-peste 1 an

490205

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49021

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

4.000

1.045

-sub 30 de zile

49021I

208

337

-peste 30 de zile

490212

422

338

-peste 90 de zile

490213

434

265

-peste 120 de zile

490214

1.670

105

-peste 1 an

490215

1.266

Plăti restante fata de salariati (drepturi

49027

salariale),(ct.421 ,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273îct.4281)din care:

5.250

-sub 30 de zile

490271

5.250

PLĂTI RESTANTE-TOTAL

49150

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:

1.494.869

4.061.782

-sub 30 de zile(rd. 161+171+241+251+271+

49151

281+291)

629.549

2.216.102

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+

49152

272+282+292)

396.578

1.670.064

- peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+

49153

273+283+293)

76.887

63.927

- peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+

49154

274+284+294)

299.628

111.689

-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+

49155


pag- 5    lei-

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul

anului

Sold la finele

perioadei

285+295)

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

49160

din operații comerciale(ct.401,ct.403,

ct.462)din care:(rd. 161+162+163+165+166)

1.109.857

3.898.901

-sub 30 de zile

49161

590.661

2.174.218

- peste 30 de zile

49162

317.197

1.622.577

- peste 90 de zile din care:

49163

40.977

23.531

- peste 120 zile

49165

115.716

78.575

- peste 1 an

49166

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

49170

consolidatfrd. 180+I90+200+230)din care:

385.012

157.631

-sub 30 de zilefrd. 181+191+201 +231)

49171

38.888

36.634

- peste 30 de zilefrd. 182+192+202+232)

49172

79.381

47.487

- peste 90 de zilefrd. 183+193+203+233)

49173

35.910

40.396

- peste 120 zilefrd. 184+194+204+234)

49174

183.912

33.114

-peste I anfrd. 185+195+205+235)

49175

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

49180

(ct.4423,ct.444,ct.446,ct,4481 )(rd. 181+

182+183+184+185)

240.815

119.815

-sub 30 de zile

49181

29.934

24.147

-peste 30 de zile

49182

61.166

35.892

-peste 90 de zile

49183

17.147

30.996

-peste 120 zile

49184

115.668

28.780

-peste 1 an

49185

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49190

sociale de sanatate fct.4313,ct,4314,

ct.4315,ct.4317)(rd. 191+192+193+194+195)

30.804

12.151

-sub 30 de zile

49191

2.251

3.869

-peste 30 de zile

49192

4.579

3.970

-peste 90 de zile

49193

4.718

3.092

-peste 120 de zile

49194

16.813

1.220

-peste 1 an

49195

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49200

sociale-Total (rd.210+220),din care

113.393

25.665

-sub 30 de zile(rd.211 +221)

49201

6.703

8.618

-peste 30 de zile(rd.212+222)

49202

13.636

7.625

-peste 90 de zile(rd.213+223)

49203

14.045

6.308

-peste 120 de zile(rd,214+224)

49204

51.431

3.114

-peste 1 an(rd.215+225)

49205

27.578


DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49210

sociale de stat (ct.4311,4312)

(rd.211+212+213+214+215)

109.393

24.620

-sub 30 de zile

49211

6.495

8.281

-peste 30 de zile

49212

13.214

7.287

-peste 90 de zile

49213

13.611

6.043

-peste 120 de zile

49214

49.761

3.009

-peste 1 an

49215

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49220

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

(rd.221+222+223+224+225)

4.000

1.045

-sub 30 de zile

49221

208

337

-peste 30 de zile

49222

422

338

-peste 90 de zile

49223

434

265

-peste 120 de zile

49224

1.670

105

-peste 1 an

49225

1.266

Plăti restante fata de salariati (drepturi

49240

salariale),(ct.421 ,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care:

(rd.241 +242+243+245+246)

5.250

-sub 30 de zile

49241

5.250

PLĂTI RESTANTE-TOTAL

49300

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

(rd.310+320+330) din care:

27.667

- peste 30 de zile (rd.312+322+332)

49302

1.860

-peste 120 zile (rd.315+324+334)

49304

25.807

Plăti restante către furnizori,creditor ii

49310

din operații comerciale(ct.404,ct.405,

ct.462)din care:(rd,311+312+313+315+316)

27.667

- peste 30 de zile

49312

1.860

- peste 120 zile

49315

25.807

Conducătorul compartimentului
Anexa 27

Situația plăților efectuate

la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

la data de 30.06.2011

-lei-

Nr. Cri

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sananate'

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții (s10-local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s15-iocal)

Bugetul fondurilor externe neramb.

(s08-stat+ asigurări* local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)

Bugetul creditelor interne

(s07-stat + local)

Bugetul veniturilor cheltuielilor evidențiate in afara bugetelor locale (Fond de rulment) (S11-local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurări* autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții (s10-stat+ autonome]

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Total plăti (titlu VII cod56)

0

9598145

0

0

0

14391

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli de personal (titlul I)

0

7201

0

0

0

298

0

0

0

0

0

0

2

Bunuri si servicii (titlul H)

0

1364159

0

0

0

14093

0

0

0

0

0

0

10

Active nefinanciare

(titlu XII)

0

8226785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective

Anexa 29


30.06.2011

COD

DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

31001

1 Avansuri acordate fumizoriIor(ct.232+234+409) -Totalfrd.02+03)

33.540

4.464

31002

-din finanțare bugetara(ct,770)

29.076

31003

-din alte surse de finanțare

4.464

4.464

31016

6 Alte disponibilități provenite din finanțare bugeta-ra(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la instituții de credit din tara,mai puțin dobanda iasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+.. .etc)

3.718.921

3.853.259

31017

7 TotaI(rd.01+04+07+10+13+16)

3.752.461

3.857,723


Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

30.06.2011pag.: 1   - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold Ia începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18004

Numerar in lei in casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)

17.937

203.837

18005

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:

16.495.804

85.020.464

180051

Disponibilități in lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrației publice locale (ct.5161)

977.501

70.271

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

16.513.741

85.224.301

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

16.513.741

85.224.301

18012

18013

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)

Total (in baze cash)(rd.l 1+12)

41.414.861

41.414,86!

18015

Total (in baze accrual)(rd.!3+I4)

41.414.861

18022

Avansuri de trezorerie, acordate in lei

(ct.542)

-32

43.927

18023

Alte valori (ct.532)

139.987

145.768

18032

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5I62+5171+5172+550+ 5601) din care:

5.606.700

372.199

18036

Total (in baze cash)(rd.32+35)

5.606.700

372.199

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

5.606.700

372.199

18039

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5153+5602)

675.037

675.037

18041

Total (in baze accrual)(rd.39+40)

675.037

675.037

18131

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(Sl 3)

66.721.308

60.111.789

18134

Total (Ia valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 131+132+133)

66.721.308

60.111.789

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd. 158+159+160+164) din care:

3.439

4.588

18159

- de la operatori economici (Sil),

3.439

4.588COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611 -4911-4961). Total(rd. 166+167+168+172)din care de la:

67.983.015

77.571.667

18166

-de la populație

2.139.932

2.056.341

18167

-de la operatori economici (Sil)

65.834.017

53.160.731

18168

-de la instituțiile publice, din care:

(rd. 169+170+171)

22.354.262

18171

-Asigurări sociale (SI314)

22.354.262

18172

-de la nerezidenti (S21,S22)

9.066

333

18176

I.Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd. 177+178+179+183), din care:

49.005.924

73.569.866

18177

- de la populație

49.005.924

73.569.866

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

49.005.924

73.569.866

18203

1 .Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aaflate in conturile instituțiilor publice

(ct.428 l+462).TotaI (rd.204+205+206) din care:

94.836

279.330

18204

- salariatilor (S143)

35.212

36.508

18205

- operatorilor economici (SI I)

59.624

242.822

18262

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora (ct. 1621+1631 +1641 +1671 +5191 +5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

14.579

18264

- Alti rezidenti

14.579

18268

Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)

14.579

18269

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locala (ct. 1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:

307

18271

- Alti rezidenti (S12,S124,S125)

307

18274

Total (dobânzi de plătit)9rd.269+273)

307

18275

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)

307

14.579

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de instituțiile publice locale

(ct. 1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:

238.219.408

235.290.672

18287

- Instituții de credit rezidente (SI22)

238.214.137

235.223.058

18288

- Alti rezidenti (S123,S124,S125)

5.271

67.614

18290

Total (in baze cash)(rd.286)

238.219.408

235.290.672


COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18296

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)

238.219.408

235.290.672

18312

Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total

(rd.313+314+318+319) din care către:

-3

18313

- Operatori economici (Sil)

-3

18320

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041 +405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către:

28.126.965

32.550.677

18321

-Operatori economici (Sil)

28.086.789

32.441.122

18326

-Alti rezidenti(s!23,S124,S125)

40.176

40.217

18327

Nerezidenti(S21 ,S22)

69.338

18331

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4423+431 +437+4428+444+446+4481)

9.165.175

8.372.166

18332

Salariile angajatilor

(ct.421 +423+426+4271 +4273+4281)

8.454.029

10.656.493

18333

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+43 8)

-34.338

738

18335

Total (rd.331+332+333+334)

17.584.866

19.029.397

18341

Avansuri primite de instituții publice -beneficieri finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)

17.597

1.354

18346

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala - plăti res-(reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).

Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:

1.109.857

3.926.568

183461

Operatori economici (Sil)

1.109.857

3.926.568

18353

Plăti restante ale instituțiilor publice

din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+ 4481)

157.631

18354

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrație iocala-plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421 +423+426+4271 +4273 +4281)

5.250

18375

Total (rd.346+353+354+355+356+360)

1.109.857

4.089.449

Conducătorul instituției


Conducătorul compartimentului financiar- contabil


Anexa 33


SITUAȚIA

unor indicatori referitori la protecția copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.06.2011 Cod 08

Denumire

Cod rând

Număr

Copii protejați în;

002

65

Centre de îngrijire de zi

004

65

Asistenți personali pentru persoanele cu handicap

007

437

Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav

008

1,013

*) La asistenții maternaii angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredințați în vederea adopției.


**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de


cupluri mamâ-copil.
Conducătorul compartimentuluiBIHOR

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi , bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care;

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

471.799,920

235.728.160

306.216.502

48,959.293

257.257.209

232.645.636

73.570,866

0002

I. VENITURI CURENTE

306.038.520

162.488.120

237.399.917

48.959.293

188.440.624

163.829.051

73.570.866

0003

A. VENITURI FISCALE

275.878.410

145.925,400

211.155.934

39.129.777

172.026.157

149.831.969

61.323.965

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

117,770.670

62.085.280

58.967.674

58.967.674

58.967.674

0005

02

Al .1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

826.670

672.450

672.468

672,468

672,468

0102

IMPOZIT PE PROFIT

826.670

672.450

672.468

672.468

672.468

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

826.670

672.450

672.468

672.468

672.468

0300

02

A1.2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

116.944.000

61.412.830

58.295.206

58.295.206

58.295,206

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.600.000

1.572.000

1.649.604

1.649.604

1.649.604

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.600.000

1.572.000

1.649.604

1.649.604

1.649.604

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

114.344.000

59.840.830

56.645,602

56.645.602

56.645.602

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

107.500.000

56.419.170

53.633.097

53.633.097

53.633.097

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

6.844.000

3.421.660

3.012.505

3.012.505

3.012.505

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

53.400.000

28.222.210

80.362,977

28.621.059

51.741.918

34.203.791

46.159.186

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

53.400.000

28.222.210

80.362.977

28.621.059

5l.741.9IS

34,203.79!

46,159.186

01

Impozit si taxa pe clădiri

36.000.000

19.750.000

59.519.487

21.213.669

38.3O5.81S

24.319.325

35.200.162

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

Impozit pe clădiri de la persoane

fizice

11.500.000

7.500.000

15.183.344

3.395.997

11.787.347

9.203.892

5.979.452

0702

01

02

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

24.500,000

12.250.000

44.336.143

17.817.672

26.518.471

15.115.433

29.220.710

0702

02

Impozit si laxa pe teren

9.900,000

4.850.000

16.638.010

7.065.427

9.572.583

6.197.228

10.440.782

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

3,700,000

1.850,000

5.550,917

2.039.655

3.511.262

2.666.417

2.884.500

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren dc la persoane juridice

6.200,000

3.000.000

11.087.093

5.025.772

6.061.321

3.530.811

7.556.282

0702

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

3.000.000

1,922.210

1.909.331

7.849

1.901.482

1.898.169

11.162

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

4.500.000

1.700.000

2.296.149

334.114

1.962.035

1.789.069

507.080

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

104.707.740

55.618.000

71,825.283

10.508.718

61.316.565

56.660.504

15.164.779

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

89.282.740

46.133.000

46.133.000

46.133.000

46.133.000

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comun el o r,ora se! ot, mun i c i p i i 1 or. sectoarelor si Municipiului București

88.784.250

45.881.000

45.881.000

45.881.000

45,881.000

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

498.490

252.000

252.000

252.000

252.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

400,000

200.000

339.430

89.798

249,632

183.167

156.263

1202

07

Taxe hoteliere

400.000

200,000

339.430

89.798

249.632

183.167

156.263

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

75.000

35.000

134.405

99.993

34.412

53.333

81.072

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1502

01

Impozit pc spectacole

75.000

35.000

134.405

99.993

34.412

53.333

81.072

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

14.950.000

9.250.000

25.218.448

10.318.927

14.899.521

10.291.004

14.927.444

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

14.600.000

9.050.000

24.383.537

9.338.497

15.045.040

10.093.715

14,289.822

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

7.600.000

5.300.000

12.887.187

5.267.340

7.619.847

5.4)8.189

7.468.998

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

7.000.000

3.750.000

11.496.350

4.071.157

7.425.193

4.675.526

6.820.824

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

350.000

200.000

834.911

980.430

-145.519

197.289

637.622

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

30.160.110

16.562.630

26.243.983

9.829.516

16.414.467

13.997.082

12.246.901

3000

Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE

9.449.110

4.636.670

3.753.656

20.758

3.732.898

3.669.87!

83.785

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.449.110

4.636.670

3.753.656

20.758

3.732.898

3.669.871

83.785

01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

84.444

84.444

84.444

3002

05

Venituri din concesiuni si închirieri

9.J49.HO

4.336.670

3.669.212

20.758

3.648.454

3.585.427

83.785

08

Venituri din dividende

300.000

300.000

02

Venituri din dividende de la aht

plătitori

300.000

300,000

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

20.711.000

11.925.960

22.490.327

9.808.758

12.681.569

10.327.211

12.163.116

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

4.261.500

1.426.460

1.458.043

1.458.043

1.458.043

3302

08

Venituri din prestări de servicii

2.395.500

1.223.460

1.220.572

1.220.572

1.220.572

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

legali pentru întreținerea copiilor in

crcse

350.000

195.000

231.496

231,496

231.496

3302

12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

16.000

8.000

5.058

5.058

5.058

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

917

917

917

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte aclivitati

1.500.000

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

2.800.000

1.600.000

1.218.316

1.218.316

1.218.316

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.800.000

1.600.000

1.218.316

1.218.316

1.218.316

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.540.000

5.390.000

16.244.520

9.620.493

6.624.027

4.370.908

11.873.612

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

8.240.060

5.240.000

14.008.358

7.685.343

6,323.015

4.184.234

9.824.124

3502

50

Alte amenzi, penalîtati si confiscări

300.000

150.000

2.236.162

1.935.150

301.012

186.674

2.049.488

3602

DIVERSE VENITURI

5.100.000

3.500.000

3.354.306

188.265

3.166.04!

3.064.802

289.504

06

Taxe speciale

1.200.000

1.000,000

732.245

732.245

727,724

4.521

50

Alte venituri

3.900.000

2.500.000

2.622.061

188.265

2.433.796

2.337.078

284.983

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

9.500

9.500

215.142

215.142

215.142

3702

01

Donații si sponsorizări

9.500

9.500

215.142

215.142

215,142

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

-55.990,600

-20.191.070

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

55,990.600

20.191.070

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

243.230

41.050

368.810

368.810

368.810

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

243.230

41.050

368.810

368.810

368.810

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite dîn fondurile statului

6.500

6.500

16.075

16.075

16,075

3902

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

aparlinind domeniului privat al stalului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

236.730

34.550

352.735

352.735

352.735

4000

02

111 OPERAȚIUNI FINANCIARE

41.548.550

41.548.550

41.548.550

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

41.548.550

41.548.550

41.548.550

4002

14

Sume din excedentul bugetului local

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

secțiunii de dezvoltare

41.548.550

41.548.550

41.548.550

4100

02

IV. SUBVENȚII

100.207.440

41.318.310

19.971.890

19.971.890

19.971.890

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

100.207.440

41.318.310

19.971.S90

19.971.890

19.971.890

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

99.907.440

41.218.3)0

19.871.890

19.871,890

19.871.S90

12

Subvenții pentru reabilitarea termica

a clădirilor de locuit

1.510.000

1.410.000

262.071

262.071

262.071

4202

13

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianualc prioritare dc mediu si

gospodărire a apelor

28.697.770

9.197.770

6.796.402

6.796.402

6.796.402

4202

16

Subvenții de la bugetul dc stat către

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatale

25.174.000

S.663.000

!.500.000

1.500.000

1,500.000

4202

16

01

Subvenții de la bugetul de stal către

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât ineasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precede ut i

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor dc comunicații in urgenta in sanatatc

14.793.000

5.450.000

4202

16

02

Subvenții dc la bugetui dc stat catrc bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sa natale

10.381.000

3.213.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4202

18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanalatii catrc bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

2.695.000

2.325.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

4202

18

01

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii catrc bugetele

locale pentru finanțarea aparaturii

medicale si echipamentelor de comuni-

călii in urgenta in sanatate

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

4202

18

03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catrc bugetele locale pentru finanțarea altor investirii in sanatatc

1.425.000

1.055.000

4202

20

Subvenții de la bugetul de stat catrc bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) p os iade rare

21,546.170

7.844.290

3.191.936

3.191.936

.3.191.936

4202

32

Subvenții pentru compensarea creșterilor ncprevizionale ale preturilor la

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasarî

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

combustibili

20.000.000

j 1.500.000

6.660.000

6.660.000

6.660.000

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

270.000

270.000

184.701

184.701

184.701

4202

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea s an a tatii

14.500

8.250

6.780

6.780

6.780

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

300.000

100.000

100.000

100.000

100.000

01

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

300.000

100.000

100.000

100.000

100.000

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

65.310.730

31.880.680

6.927.335

6.927.335

6.927.335

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

64,459.560

31.029.510

6.916.526

6.916.526

6.916.526

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

38.185.860

18.382.770

i.732.724

1.732.724

1.732.724

4502

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

3.338.470

1.607.200

2.521.094

2.521.094

2.521.094

4502

01

03

Prefinantare

22.935.230

11.039.540

2.662.708

2.662.708

2.662.708

02

Fondul Social European

28.000

28.000

10.809

10.809

10.809

03

Prefinantare

28.000

28.000

10.809

10.809

10.809

08

Instrumentul European de Vccintatc

si Parteneri a t

823.170

823.170

4502

08

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

745.120

745.120

4502

08

03

Pre fi nan tare

78.050

78.050

Conducătorul instituției,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

BIHOR

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

513348.470

277,276.710

337,801.912

216.188.136

161.088.603

55.099.533

160.493.793

5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

27.463.600

15.855.290

14.822.904

13.648.513

12.801.430

847.083

12.395.393

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.698.500

10.220.520

9.942.873

8.772.227

7.943.657

828.570

7.688.359

01

Autoritati executive si legislative

16.698.500

10,220.520

9,942.873

8.772.227

7.943.657

828.570

7.688.359

03

Autori tati executive

16.698.500

10.220.520

9.942.873

8.772.227

7.943.657

828.570

7.688.359

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.562.020

1.007.070

711,285

707.540

699,903

7.637

545.874

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

64.020

64.020

5402 07

Fond pentru garantarea împrumuturilor

externe, contracte/garantatc de

administrațiile publice locale

310.000

200.000

129.657

129.657

129.657

5402 10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

1,188,000

743.050

581.628

577.883

570.246

7.637

545.874

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Si

ÎMPRUMUTURI

9.199.080

4.623.700

4.168.746

4.168,746

4.157.870

10.876

4.161.160

5602

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

4.000

4.000

5602 09

Transferuri din bugetele locale către

bugetul fondului de asigurări sociale

de sanatate

4.000

4.000

6000 02

Partea 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

2.551.750

1.845,980

1.767.760

1.767.760

1.517.760

250.000

1.538.049

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.551.750

1.845,980

1.767.760

1.767.760

1.517.760

250.000

1.538.049

03

Ordine publica

2.511.750

1.805.980

1.750.000

1.750,000

1.500.000

250.000

1.500.000

04

Politie comunitara

2.511.750

1.805.980

1.750.000

1.750,000

l .500.000

250.000

1.500.000

05

Protecție civila si proiecția contra

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

3

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

incendiilor (proiecție civila

nonnuliiara)

40.000

40.000

17.760

17.760

17.760

38.049

6500 02

Partea 111-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

215.948.120

114.310.030

129.956.819

95.613.822

79.946.183

15.667.639

71.240.968

6502

INVATAMANT

112.538.660

60.881.780

71.459.462

61.174.098

53.512.846

7.661.252

48.151.155

03

Invatamant preșcolar si primar

20.206.260

U.978.370

13.214.276

i2.682.917

10.508.596

2.174.321

9.883.336

01

In va taman t preșcolar

20.206.260

11.978.370

13.214.276

12.682.917

10.508.596

2.174.321

9.883.336

04

Invatamant secundar

92332.400

48.903.410

58,443.869

48.689.864

43.202.933

5.4X6.931

38.267.819

01

Invatamant secundar inferior

23.566.990

13.540.680

15.945.134

13.492.125

11.853.138

1.638.987

9.442.351

02

Invatamant secundar superior

67.485.160

34.807.920

41.885.925

34.674.929

30.849.288

3.825.641

28.221.845

03

Invatamant profesional

1.280.250

554.810

612.810

522.810

500.507

22.303

603.623

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

-198.683

-198.683

-198.683

6602

SANATATE

34.035.420

15.575.630

5.630.745

4.523.256

4.394.304

128.952

4.422.161

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

31.502.250

14.112.250

4.225.969

3.316.670

3.187.718

128.952

3.186.694

6602 06

01

Spitale generale

31.502.250

14,112.250

4.225.969

3.316.670

3.187.718

128.952

3.186.694

08

Servicii de sanatate publica

2,293.000

1.254.210

1.177.606

1.177.606

1.177.606

1.206.587

50

Alte cheltuieli in domeniul sanalaiii

240.170

209.170

227.170

28.980

28.980

28.880

50

Alte inslitutii si acțiuni sanitare

240.170

209.170

227.170

28.980

28.980

28,880

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37.676.060

21.117.430

31.945.685

17.756.046

11.862.218

5.893.828

8,421.(00

03

Servicii culturale

1.696.100

535.820

1.196.980

684.820

184.820

500.000

184.820

06

Casc de cultura

696.100

185.820

196.980

184.820

184.820

1X4.820

12

Consolidarea st restaurarea monumentelor

istorice

1.000.000

350,001)

1.000.000

500.000

500.01)0

6702 05

Servicii recreative si sportive

22.094.890

12.193.890

17.296.706

10.667.840

7.672.165

2.995.675

7.257.366

01

Sport

10.146.700

6.257.920

8.424.670

7.189.535

5.196.370

1.993.165

4.077.457


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

tnl

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la (inele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Tineret

Tineret

234.500

118.600

234.500

189,400

93.320

96.080

93.320

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

11.713.690

5.817.370

8.637.536

3.288.905

2.382.475

906.430

2.186.589

Servicii religioase

62.000

22.000

52.000

52.000

15.600

36.400

15.600

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

13.823.970

8.365,720

13.399.999

6.351.386

3.989.633

2.36J.753

963.314

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

31.697.080

16.735.190

20.920.927

12.160.422

10.176.815

1.983.607

10.246.552

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

12.664.000

6.779.000

6.158.656

6.158.656

6.158.656

6.094.699

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.664.000

6.779.000

6.158.656

6.158.656

6.158.656

6.094.699

Asistenta sociala pentru familie si

copii

3.906.650

2.427.290

2,045.366

2.045.366

1.929.907

115.459

2.047.381

Cresc

3.133.000

1.823.800

1.591.117

1.461.505

1.436.031

25.474

1.478.742

Prevenirea excluderii sociale

486.000

356.000

230.213

230.213

230.213

230.213

Ajutor social

486.000

356.000

230.213

230.213

230.2 î 3

230.213

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

! 1.507.430

5.349.100

10.895.575

2.264.682

422.008

1.842.674

395.517

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

114.193.480

49,255.440

79.509.887

31.856.704

22.875.137

8.981.567

24.986.648

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

84.387.480

42.292.640

71.869.325

24.248.784

17.063.627

7.185.157

19.557.754

Locuințe

2.497.300

1.992.300

2.497.300

837.510

325.458

512.052

690.752

Dezvoltarea sistemului de locuințe

2.497.300

l .992.300

2.497.300

837.510

325.458

512.052

690.752

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice

7.194.000

5.394.000

2.253.716

2.253.716

2.253.716

2.253.716

Alimentare cu apa

7.194.000

5.394.000

2.253.716

2.253.716

2.253.716

2.253.716

Iluminat public si electrificări rurale

7.549.450

4.025.450

5.597.450

4.560.870

3.862.640

698.230

3.611.294


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

7002 50

Alic servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

67.146.730

30.880.890

61.520.859

16,596.688

10.621.813

5.974.875

13.001.992

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

29,806.000

6.962.800

7.640.562

7.607.920

5.811.510

1.796.410

5.428.894

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

10.020.000

6.007.800

7.468.306

7.435.664

5.639.254

1.796.410

5.256.638

01

Salubritate

10.000.000

5.997.800

7.448.306

7.423.664

5.639.254

1.784.410

5,256,638

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

20.000

10.000

20.000

12.000

12.000

7402 06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

19.786.000

955.000

172.256

172.256

172.256

172.256

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

153.191.520

96.009.970

111.744.542

73.301,337

43.948.093

29.353.244

50.332.735

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

14.684,380

6.310.380

14.676.522

6.141.497

4.250.213

1.891.284

988.567

8002 01

Acțiuni generale economice si comerciale

14.6S4.380

6,310.380

14.676.522

6.141.497

4.250.2)3

1.891.284

988.567

06

Prevenire si combatere inundații si

ghețuri

-4.058

-4.058

-4.058

8002 01

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

14.684.380

6.310.380

14.680.580

6.145.555

4.254.271

1.891.284

988.567

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

37.540.000

24.615.000

I6.47S.076

16.420.856

16.420.856

18.523.770

06

Energic termica

37.540.000

24.615.000

16.478.076

16.420.856

16.420.856

18.523.770

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA.

SI VANATOARE

15.690

15.690

8302 03

Agricultura

15.690

15.690

30

Aho cheltuieli in domeniul agriculturii

15.690

15.690

8402

TRANSPORTURI

IOO.95l.45O

65.068.900

80.589.944

50.738.984

23.277.024

27,461.960

30.820.398

03

Transport rutier

100.951.450

65.068.900

82.383.643

52.532.683

25.070.723

27.461.960

30.820.398

02

Transport in comun

33.930.920

14.215.250

14.349,413

13.749.413

13.749.413

19.972.547

03

Străzi

67.020.530

50.853.650

68.034.230

38.783.270

11.321.310

27.461.960

10.847,851

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

J

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8402 50

9802

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

EXCEDENT

-41.548.550

-41.548.550

-1.793.699

-1.793.699

-1.793.699

71.557.033

-71.557.033

BIHOR

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

513.348.470

277.276.710

337.801.912

216.188.136

161.088.603

55.099.533

160,493.793

01

CHELTUIELI CURENTE

426.958.670

224.192.480

262.535.880

178.885.969

142.553.570

36.332.399

146.012.054

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

103.663,380

55.331.920

55.413.183

55.407.581

53.488.972

1.918.609

52.964.169

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

77.270.890

51.543.950

61.908,001

58.903.095

35.655.137

23.247.958

33.354.00S

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.461.380

4.011.000

3.583.929

3.583.929

3.573.133

10.796

3.573.043

40

TITLUL IV SUBVENȚII

48.600.000

29.670.000

24.275.828

23.675.828

23.303.973

371.855

23.481.776

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

64.020

64.020

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.062.910

18.134.330

8,914.072

8.898.612

8.016.910

881.702

7.889.319

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.675.000

10.894.000

4.446.334

4.446.334

4.446,334

18.610.209

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

99.374.600

48,046.910

98.087.951

18.250.608

9.598.145

8.652.463

1.374.960

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

7.395.700

2.987.700

2.408.314

2.408.314

2.408.314

2.701.918

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

5.390.790

3.508.650

3.498.268

3.311.668

2.062.652

1.249.016

2.062.652

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

75.507.450

51.337.550

73.709.650

35.745.785

16.978.65!

18.767.134

14.481.739

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

75.491.560

51.321.660

73.709,450

35.745.7S5

16.978.651

18.767.134

14.481.739

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

15.890

15.890

200

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.800.920

5.665.250

5.507.263

5.507.263

5.507.263

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.800.920

5.665,250

5.507.263

5.507.263

5.507.263

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.918.570

-3.918.570

-3.950.881

-3.950.8S 1

-3.950.8S1

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.918.570

-3.918.570

-3.950.881

-3.950.881

-3.950.881

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

27.463.600

15.855.290

14.822.904

13.648.513

12.801.430

847.0S3

12.395.393

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la rinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.6W.500

10.220.520

9.942.873

8.772.227

7.943.657

828.570

7.688.359

01

CHELTUIELI CURENTE

16.041,450

9.829.150

9.315.545

8.164.220

7.583.614

580.606

7.688.359

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.757.000

4.812.000

4.053.607

4.052.301

4.048.301

4.000

4.333,123

10

01

Cheltuieli salariale in bani

6.920.000

3.864.000

3.232.441

3.231.941

3.227.941

4.000

3.452.003

10

01

01

Salarii de baza

5.972.000

3.202.000

2.757.171

2.757.171

2.757.171

2.942.765

10

01

06

Alte sporuri

129.000

100.000

93.853

93.853

93.853

102.029

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni talii

349.000

182.000

169.581

169.581

169.581

172.195

10

01

13

Indemnizații de delegare

30.000

20.000

19,600

19.100

15.100

4.000

14.805

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

440.000

360.000

192.236

192.236

192.236

220.209

10

03

Contribuții

1.837.000

948.000

821.166

820.360

820.360

881.120

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.371.700

697.000

633.550

633.550

633.550

682.841

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

35.800

20.500

15.211

15.211

15.211

16,100

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

361.000

192.000

167.027

167.027

167.027

177.317

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

9.500

6.500

5.378

4.572

4.572

4.862

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

59.000

32.000

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.088.500

4.321.200

4.065.988

3.977.292

3.535.313

441.979

3.355,236

20

01

Bunuri si servicii

2.579.480

1.853.000

2.099.620

2.034.455

1.619.419

415.036

1.576.052

20

01

01

Furnituri de birou

140.000

80.000

1.34.126

134.084

80.000

54.084

79.975

20

01

02

Materiale pentru curățenie

40,000

20.000

39.749

38.550

16.860

21.690

14.944

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța molrica

420.000

378.000

378.000

378.000

366.118

I1.S82

295.585

20

01

04

Apa, canal si salubritate

51.600

35.000

27.000

27.000

23.487

3.513

20.072

Capi

tal

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

440. J 00

340.000

230.293

229.866

188.093

41.773

208.864

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.487.780

i.000.000

1.290.452

1.226.955

944.861

282.094

956.612

20

03

Hrana

703

20

03

02

Hrana pentru animale

703

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

118.800

113.700

105.016

104.918

99.642

5.276

20

05

30

Alte obiecte de inventar

118.800

113.700

105.016

104.918

99.642

5.276

20

06

Deplasări, detasari, transferări

85.000

71.000

70.095

67.095

65.595

1.500

57.314

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

52.000

51.708

48.708

47.208

1.500

39.399

20

06

02

Deplasați in străinătate

25.000

19.000

18.387

18.387

18.387

17.915

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

30.000

30.000

21.713

21.698

21.454

244

25.772

20

13

Pregătire profesionala

î 5.000

10.000

5.464

5.464

5.464

5.464

20

14

Protecția muncii

4.500

3.500

2.232

2.232

2.232

2.2.32

20

30

Alte cheltuieli

3.255.720

2.240.000

1.761.848

1.741.430

1.721.507

19.923

1.687.699

20

30

02

Protocol si reprezentare

50.000

40.000

47.029

39.048

36.176

2.872

53.815

20

30

30

A1tc cheltuieli cu bunuri si servicii

3.205.720

2.200.000

1.714.819

1.702.382

1.685.331

17.051

1.633.884

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.195.950

695.950

1.195.950

134.627

134.627

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

615.830

515.830

615.830

134.627

134.627

56

01

01

Finanțarea naționala*)

187.400

187.400

187.400

134.627

134.627

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

408.430

308.430

408.430

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

20.000

20.000

20.000

Capi

tel

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

580.120

180.120

580.120

56

02

01

Finanțarea naționala*)

182.460

82.460

182.460

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

397.660

97.660

397.660

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

752.130

486.450

736.130

716.809

468.845

247.964

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

751.930

486.250

735.930

716.809

468.845

247.964

71

01

Active fixe

751.930

486.250

735.930

716.809

468.845

247.964

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

532.950

276.550

516.950

507.996

276.550

231.446

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

218,980

209.700

218.980

208.813

192.295

16.518

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

200

200

200

72

01

Active financiare

200

200

200

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

200

200

200

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-95.080

-95.080

-108.802

-108.802

-108.802

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-95.080

-95.080

-108.802

-108.802

-108.802

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-95.080

-95.080

-108.802

-108.802

-108.802

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-95.080

-95.080

-105.917

-105.917

-105.917

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent (SD)

-2.885

-2,885

-2.885

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.562.020

1.007.070

711.285

707.540

699.903

7.637

545.874

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

7

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

1,559.020

1.004.070

708.285

705.041

697.404

7.637

545.874

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

735,000

468.050

341.751

341.751

341.751

324.033

10

01

Cheltuieli salariale in bani

577.000

379.000

274.699

274.699

274.699

262.071

10

01

01

Salarii de baza

-126.000

243.000

221.508

221.508

221.508

237.826

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

151.000

136,000

53.191

53.191

53.191

24.245

10

03

Contribuții

158.000

89.050

67.052

67.052

67.052

61,962

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

120.000

65.000

52.761

52.761

52.761

46.723

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

3,100

2.500

1.240

1.240

1.240

1.305

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

29.500

î 8.500

12.670

12.670

12.670

13.532

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

900

600

381

381

381

402

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.500

2.450

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

450.000

272.000

236.877

233.633

225.996

7.637

221.841

20

01

Bunuri si servicii

108.000

70.000

70.447

67.203

59,626

7.577

50,664

20

01

01

Furnituri de birou

1.325

20

01

03

încălzit, iluminat si Torta inulrica

18.000

14.000

14.000

14.000

11.564

2.436

10.698

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2,000

1.500

750

750

687

63

161

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

53.000

28.000

27.700

27.700

23.457

4.243

23.352

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

35.000

26.500

27.997

24.753

23.918

835

15.128

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.000

2.000

656

656

656

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.000

2.000

656

656

656

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

7

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

Alte cheltuieli

340.000

200.000

165.774

165.774

165.714

60

171.177

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

340.000

200.000

165.774

165.774

165.714

60

171.177

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

64.020

64.020

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autori tatii or locale

64,020

64.020

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

310.000

200.000

129.657

129.657

129.657

51

01

Transferuri curente

310.000

200.000

129.657

J 29.657

129.657

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

310.000

200.000

129.657

129.657

129.657

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.000

3.000

3.000

2.499

2.499

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.000

3.000

3.000

2.499

2.499

71

01

Active fixe

3.000

3.000

3.000

2.499

2.499

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.000

3.000

3.000

2.499

2.499

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.199.080

4.623.700

4,168.746

4.168.746

4.157.870

10.876

4.161.160

01

CHELTUIELI CURENTE

9.199.080

4.623.700

4.168.746

4.168.746

4.157.870

10.876

4.161.160

20

TITLUL El BUNURI SI SERVICII

737.700

612.700

584.817

584.817

584.737

80

588.117

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

imprimi ut urilor

737.700

612.700

584.817

584.817

584.737

80

588.117

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

737.700

612.700

584.817

584.S17

584.737

80

588.117

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.461.380

4.OI 1.000

3.583.929

3.583.929

3.573.133

10.796

3.573.043

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.461.380

4.011.000

3.583.929

3.583,929

3.573.133

10.796

3.573.043

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.461.380

4.011.000

3.583.929

3.583.929

3.573.133

10.796

3.573.043

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5602

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

4.0(10

4,000

01

CHELTUIELI CURENTE

4.000

4.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.000

4.000

51

01

Transferuri curente

4.000

4.000

51

01

31

Transferuri privind contribuții de

sanatatc pentru persoane beneficiare

de ajutor social

4.000

4.000

6000 02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

2,551.750

1.845.980

1.767.760

1.767.760

1.517.760

250.000

1.538.049

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.551.750

1.845.980

1.767.760

1.767.760

1.517.760

250.000

1.538.049

01

CHELTUIELI CURENTE

2.552.100

1.846.330

1.768.710

1.768.710

1.518.710

250.000

1.538.049

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000

10.000

20

01

Bunuri si servicii

10.000

10.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10.000

10.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.542.100

1.836.330

1.768.710

1.768.710

1.518.710

250.000

1.518.710

51

01

Transferuri curente

2.542.100

1.836.330

1,768.710

1.768.710

i.518.710

250.000

1.518.710

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.542.100

1.836.330

1.768.710

1.768.710

1.518.710

250.000

1.518.710

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

19.339

55

01

A. Transferuri interne

19.339

55

01

18

Alte transferuri curente interne

19.339

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT] SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-350

-350

-950

-‘>50

-950

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii-

ne-

ât

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-350

-350

-950

-950

-950

85

01

Plăti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent

-350

-350

-950

-950

-950

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-350

-350

-950

-950

-950

6500 02

Partea HI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2I5.94S.120

114.310.030

129.956.819

95.613.822

79.946.183

15.667.639

71.240.968

6502

1NVATAMANT

H2.53S.660

60.881.780

71.459.462

61.174.098

53.512.846

7.661.252

48.151.155

01

CHELTUIELI CURENTE

106.8 97.070

57.270.190

65.817.865

56.151.813

51.585.236

4.566.577

47.883.386

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

79.483.080

41.076.000

40.814.590

40.814.094

40.788.874

25.220

40.173.880

10

01

Cheltuieli salariate in bani

62.122.120

31.946.060

31.798.001

31.797.974

31.775.886

22.088

31.427,569

10

01

01

Salarii de baza

56.017.360

2S.399.750

28.325.133

28.325.133

2S.306.542

18.59!

2S.29J.549

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

316.270

164.500

159.339

159.339

159.339

131.842

10

01

06

Alte sporuri

1.254.370

641.300

621.588

621.588

621.037

551

580.266

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

259.890

180. ISO

176.597

176.597

176.597

162.427

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.143.580

1.930.830

1.896.297

1.896.270

1.893.324

2.946

1.703.279

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

21.640

14,510

14.510

14.510

14.510

15.381

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

1.109.010

614.990

604.537

604.537

604.537

542.825

10

03

Contribuții

17.360.960

9.129.940

9.016.589

9.016.120

9,012.988

3.132

8.746.311

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stai

13.061.500

6.877.890

6.861.094

6.860.838

6.860,838

6.621.429

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

350.370

178.030

169.904

169.904

169.767

137

154.756

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3.290.410

1.734.690

1,718.879

1.718.879

1.7I8.S79

1.647.268

Capi

tal

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

04

Contribuții dc asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

lS6.5riri

«8.370

79.766

79.766

77.271

2.495

71.477

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

472.090

250.960

186.946

186.733

186.233

500

251.381

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

13.031.700

10.352.400

11.680.314

9.837.419

8.724.500

1.1)2.919

7.643.946

20

01

Bunuri si servicii

! 1.771.730

9.114.360

10.099.586

8.907.276

8.286.164

621.112

7.154.897

20

01

01

Furnituri de birou

276.780

144.340

103.107

102.045

100.227

1.818

109.410

20

01

02

Materiale pentru curățenie

523,580

267.650

200.349

200.302

198.577

1.725

215.084

20

01

03

încălzit, iluminat si forța molrica

7.850.000

6.900,000

7.850.000

7.066.478

6.561.555

504.923

5.447.794

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.165.000

780.000

1.135.000

727.953

621.162

106.791

583.088

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

422.470

215.310

176.950

176.318

174.966

1.352

166.255

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

290.250

166.880

112.377

112.377

108.432

3.945

99.383

20

01

30

Alte bunuri sî servicii pentru

întreținere si funcționare

!.243.650

640.180

521.803

521.803

521.245

558

533.883

20

02

Reparații curente

1.348.000

841.000

1,325.000

676.423

193.474

482.949

195.300

20

03

Hrana

1.500

1.300

123

123

123

123

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.500

1.300

123

123

123

123

20

04

Medicamente si materiale sanitare

16.900

5,300

3.154

3.154

3.154

3.154

20

04

01

Medicamente

16.900

5.300

3.154

3.154

3.154

3.154

20

05

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

207.030

91.430

51.656

49.64S

49.648

87.923

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

207.030

91.430

51.656

49.648

49.648

87.923

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

50.400

17,850

8.149

8.149

7.291

S58

3.351

20

13

Pregătire profesionala

9.000

5.500

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

14

Protecția muncii

6.600

3,500

305

305

305

305

20

30

Alte cheltuieli

520.540

272.160

192.341

192.341

184.341

8.000

198.893

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

520.540

272.160

192.341

192.341

184.341

8.000

198.893

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

224.710

224.710

224.681

224.681

39.979

184,702

39.979

51

01

Transferuri curente

224.710

224.710

224.681

224.6SI

39.979

184.702

39.979

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

224.710

224.710

224.681

224.681

39.979

184.702

39.979

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

13.098.280

5.422.080

13.098.280

5.275.619

2.031.883

3.243.736

25.581

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

13.09S.280

5.422.080

13.098.280

5.275.619

2.031.883

3.243.736

25.581

56

01

01

Finanțarea naționala*)

6.431.400

2.659.450

6.431.400

2.088.416

400.432

1.687.984

25.581

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

6.570.620

2.666.370

6.570.620

3.139.075

1.583.323

1.555.752

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

96.260

96.260

96.260

48.128

48.128

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

159.300

195,000

59

01

Burse

159.300

195.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.840.280

.3,810.280

5.840.280

5.220.968

2.126.293

3.094.675

267.769

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.840.280

3.810.280

5.840.280

5.220.968

2.126.293

3.094.675

267.769

71

01

Active fixe

3.971.280

2.656.280

3.971.280

3.555.465

1,912.623

1.642.842

267.769

71

01

01

Construcții

3.350.000

2.050,000

3.350.000

3.350.000

1.738.332

1.611.668

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

11.753

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

204.317

71

01

30

Alte active fixe

Capi

tal

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

11C-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

I

2

.3

4

5

6

7=5-6

8

(inclusiv reparații capitale)

621.280

606.280

621.280

205.465

174.291

31.174

51.699

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.869.000

1.154.000

1.869.000

1.665.503

213.670

1.451.833

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-198.690

-198.690

-198,683

-198.683

-198.683

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-198.690

-198.690

-198,683

-198.683

-198,683

85

01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-198.690

-198.690

-19S.683

-198.683

-198.683

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-198.690

-198.690

-198.683

-198.683

-198.683

6602

SANATATE

34.035.420

15.575.630

5.630.745

4.523.256

4.394.304

128.952

4.422.161

01

CHELTUIELI CURENTE

32.998.670

14.115.880

4.594.550

4.369,303

4.309.97!

59.332

4.360.657

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.047.000

1.093.210

1.089.479

1.089.479

1.089.479

1.115.795

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.610.000

854.600

853.902

853.902

853.902

874.094

10

01

01

Salarii de baza

1.256.000

737.000

737,000

737.000

737.000

774.532

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

155.000

77.100

76.687

76.687

76.687

80.816

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

199.000

40.500

40.215

40.215

40.215

18.746

10

03

Contribuții

437.000

238.610

235,577

235.577

235.577

241.70!

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

sini

327.000

178.400

178.162

178.162

178,162

183.129

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

8.000

4,860

4.256

4.256

4.256

4.370

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sa natale

85.000

45.500

44.269

44.269

44.269

45.453

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

accidente de munca si boli profesionale

3.000

1.850

1.284

1.284

1.284

1.319

10

03

06

Contribuții pentru concedii sî

indemnizații

14.000

8.000

7.606

7.606

7.606

7.430

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

495.500

365.500

337.627

287.570

275.238

12.332

299,708

20

01

Bunuri si servicii

146.000

122.000

57.938

57.938

57.938

60.478

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

3.900

2.000

1.615

1.615

1.615

2.014

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

142.100

120.000

56.323

56.323

56.323

58.464

20

02

Reparații curente

240.000

195.000

240.000

189,943

177.611

12.332

208.916

20

04

Medicamente si materiale sanitare

88.000

33.000

24.619

24.619

24.619

24.619

20

04

01

Medicamente

53.000

18.000

11.022

11.022

11.022

11.022

20

04

02

Materiale sanitare

35.000

15.000

13.597

13.597

13.597

13.597

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

20

05

30

Alte obiecte de inventar

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

20

30

Alte cheltuieli

12.000

6.000

5.570

5.570

5.570

5.695

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.000

6.000

5.570

5.570

5.570

5.695

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.239.000

12.453.000

2.963.274

2.963.274

2.916.274

47.000

2.916.274

51

01

Transferuri curente

80.000

80.000

79.859

79.859

79.859

79.859

51

Ol

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanalatii

80.000

80.000

79.859

79.859

79.859

79.859

5]

02

Transferuri de capital

30.159.000

12.373.000

2.883.415

2.883.415

2.836.415

47.000

2.836.415

51

02

22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa t

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

aparaturii medicale si ccliipancmtclor

de comunicații in urgenta in sanatate

14.793.000

5.450,000

51

02

23

Transferuri dc la bugetul de stal către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

10.381.000

3.213.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

51

02

25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiin către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor dc comunicații urgente in spitale

1.270.000

1.270.000

1.269.415

1.269.415

1,269.415

1.269.415

51

02

27

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

1.425.000

425.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

2.290.000

2.015.000

114.000

114,000

67.000

47.000

67.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

190.170

190.170

190.170

14.980

14.980

14.880

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

110.170

110.170

110.170

100

100

56

01

01

Finanțarea naționala*)

55.800

55.800

55.800

100

100

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

54.370

54.370

54.370

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

80.000

80,000

80.000

14.880

14.880

14.880

56

03

01

Finanțarea naționala*)

SO.OOO

80,000

80.000

14.880

14.880

14.880

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

27.000

14.000

14,000

14.000

14.000

14,000

57

02

Ajutoare sociale

27.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

27.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.065.880

1.488.880

1.065.880

183.638

114.018

69.620

61.504

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.065.880

1.488.880

1,065.880

183.638

114.018

69.620

61.504

71

01

Active fixe

599.880

979.880

599.880

119.638

114.018

5.620

61,504

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

599.880

979.880

599.880

119.638

114.018

5.620

61.504

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

466,000

509.000

466.000

64.000

64.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-29.130

-29.130

-29.685

-29.685

-29.685

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-29.130

-29.130

-29.685

-29.685

-29.685

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-29,130

-29.130

-29.685

-29.685

-29.685

85

01

01

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-29.130

-29.130

-29.685

-29.685

-29.685

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37.676.960

21.117.430

31.945.685

17.756.046

11.862.218

5.893.828

8.421.100

01

CHELTUIELI CURENTE

22.284.570

12.313.940

16.759.923

10.371.576

8.374.455

1.997.121

7.986.735

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.705.270

4.540,850

4,670.773

4.271.296

3.521.526

749.770

3.267,384

20

01

Bunuri si servicii

7.278.270

4.159.850

4.610,773

4.232.590

3.488.340

744.250

3.234.214

20

01

02

Materiale pentru curățenie

47,000

25.000

26.000

24.861

17.903

6.958

20.996

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.065.000

890.000

874.000

822.457

769.792

52.665

562.388

20

01

04

Apa. canal si salubritate

191.000

117.000

116.100

116.100

86.081

30.019

92.485

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

16.000

9.000

9.000

8.939

5.281

3.658

4.028

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

44.000

23.000

28.400

26.958

19.547

7.411

24.957

20

01

30

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5.915.270

3.095.850

3.557.273

3.233.275

2.589.736

643.539

2.529.360

20

02

Reparații curente

61.000

39.000

11,000

11.000

9.571

1.429

8.724

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

324.000

321.000

9.000

3.784

3.772

12

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

324.000

321.000

9,000

3.784

3.772

12

20

30

Alte cheltuieli

42.000

21.000

40.000

23.922

19.843

4.079

24.446

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

42.000

21.0(10

40.000

23.922

19.843

4.079

24.446

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATJ ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.696.100

3.392,790

3.803.950

3.791.790

3.391.790

400.000

3.391.790

51

01

Transferuri curente

5.696.100

3.392.790

3.RO3.95O

3.791.790

3.391.790

400.000

3.391.790

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

5.696.100

3.392.790

3.803.950

3.791,790

3.391.790

400.000

3.391.790

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.012

55

01

A. Transferuri interne

4,012

55

01

18

Alte transferuri curente interne

4.012

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.071.700

2.471.700

5.933.700

137.590

137.590

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.071.700

2.471.700

5.933.700

137.590

137.590

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.663.830

1.063.830

5,933.700

137.590

137.590

56

01

02

Finanțarea externa neramb urs abila

3.407.870

1.407.870

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

2.8 H.500

1.908.600

2.351.500

2.170.900

1.323,549

847.351

1.323.549

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

59

11

Asociații si fundații

).500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

l.000.000

500.000

l.000.000

59

12

Susținerea cultelor

62.000

22.000

52,000

52.000

15.600

36.400

15.600

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

1.249.500

386.600

799.500

618.900

307.949

310,951

307.949

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.639.870

9.050.970

15.442.870

7.641.578

3.744.871

3.896.707

434.365

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

15.639.870

9.050.970

15.442.870

7.641.578

3.744.871

3.896.707

434,365

71

01

Active fixe

13.760.870

8,671.970

13.563.870

6.215.852

3.741.624

2.474.228

434.365

71

01

01

Construcții

620.000

70.000

620.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

100,860

100.860

100.860

63.242

14.697

48.545

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

13.040.010

8.501.110

12.843.010

6.152.610

3.726.927

2.425.683

434.365

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.879.000

379.000

1,879.000

1.425.726

3.247

1.422.479

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-247.480

-247.480

-257.108

-257.108

-257.108

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-247.480

-247.480

-257.108

-257.108

-257.108

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•247.480

-247.480

-257.108

-257.108

-257.108

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-247.480

-247.480

-257.108

-257.108

-257.108

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

31.697.080

16.735.190

20.920.927

12.160.422

10.176.815

1.983.607

10.246,552

01

CHELTUIELI CURENTE

29.906.470

16.114.250

19,334.076

12.138.963

10.168.352

1.970.61!

10.112.892

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.111.120

6.024.060

5.5S3.576

5.583.576

5.530.518

53.05S

5,240.129

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

7.142.240

4.710.000

4.378.981

4.378.981

4.338.918

40.063

4.109.720

10

01

01

Salarii de baza

6.636.000

4.384.000

4.190.008

4.190.008

4.170.798

19,210

3.908.388

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

60.000

35.000

26.453

26.453

26.453

28.405

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

1.000

1.000

38

38

38

38

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

1.000

1.000

1,000

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

444.240

289.000

161.482

161.482

141.629

19.853

172.889

10

03

Contribuții

1.968.880

1.314.060

1.204,595

1.204.595

1.191.600

12.995

1.130.409

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.484.660

990.750

913,416

913.416

906.173

7.243

858.503

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

35.430

23.100

17.664

17.664

17.187

477

17.218

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

380.410

252.800

228.816

228.816

225.642

3.174

213.582

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10.930

7.190

6.637

6.637

6,536

101

6.194

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

57.450

40.220

38,062

38.062

36.062

2,000

34.912

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.982.000

2.582.500

2.147.766

2.120.766

2.045.887

74.879

2.015.032

20

01

Bunuri si servicii

962.500

698.000

519.050

492.050

457.408

34.642

445.719

20

01

01

Furnituri de birou

36.000

34.000

8.788

8.788

8.650

138

14.072

20

01

02

Materiale pentru curățenie

31.000

23.000

9.597

9.597

8.846

751

16.901

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

263.500

222.000

227.920

207.920

197,152

10.768

174.407

20

01

04

Apa, canal si salubritate

32.000

20.000

25.075

18.075

14.207

3.868

14.126

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internei

61.000

41,000

27.720

27.720

26,701

1.019

25.459

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

caracter funcțional

25.000

19.000

5.794

5.794

4.019

1.775

10.337

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

514.000

339.000

214.156

214.156

197.833

16.323

190.417

20

02

Reparații curente

23.000

19.000

7.526

7.526

5.259

2.267

5.428

20

03

Hrana

420.000

275.000

266.97!

266.971

265.464

1.507

265.464

20

03

01

Hrana pentru oameni

420.000

275.000

266.971

266.971

265.464

1.507

265.464

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

2.000

1.395

1.395

1.395

1.395

20

04

01

Medicamente

1.000

1.000

424

424

424

424

20

04

02

Materiale sanitare

1.000

i.000

971

971

971

971

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.500

8.500

2.154

2.154

1,680

474

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

1.000

1.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

7.500

7.500

2.154

2.154

1.680

474

20

06

Deplasări, detasari, transferări

1.000

1.000

703

703

703

703

20

06

01

Deplasări in teme, detasari, transferări

1.000

1.000

703

703

703

703

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

3.000

3.000

110

110

110

110

20

12

Consultanta si expertiza

1.000

1.000

20

13

Pregătire profesionala

6.000

6.000

3.202

3.202

3.202

3.202

20

14

Proiecția muncii

2.000

2.000

471

471

471

471

20

30

Alte cheltuieli

2.553.000

1.567.000

1.346.184

1.346.184

1.310.195

35.989

1.292.540

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.553.000

1.567.000

1.346.184

1.346.1S4

1,310.195

35.989

1.292.540

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.000

23.500

23.800

20.500

20.500

22.566

51

01

Transferuri curente

47.000

23.500

23.800

20.500

20.500

22.566

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

47.000

23.500

23.800

20.500

20.500

22.566

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

3.

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

9.097.650

4.260.490

9.076.851

1.912.038

69.364

L842.674

39.478

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.069.650

4.232.490

9.069.650

i.904.837

62.163

1.842.674

28.677

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.827.820

1.330.820

2.827.820

123.330

54.870

68.460

21.384

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

fi.173.100

2.873.100

fi. 173.100

1.779.174

4.960

1.774.214

4.960

56

01

03

Cheltuieli nceligibile*)

68.730

28.570

68.730

2.333

2.333

2.333

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

28.000

28.000

7.201

7.201

7.201

10.801

56

02

02

Finanțarea externa ncrambursabila

28.000

28.000

7.201

7.201

7.201

10.801

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

7.368.700

2.973.700

2.394.314

2.394.314

2.394.314

2.687.918

57

02

Ajutoare sociale

7.368.700

2.973.700

2.394.314

2.394.314

2.394.314

2.687.918

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

7.368.700

2.973.700

2.394.314

2.394.314

2.394.314

2.687.918

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

300.000

250.000

107.769

107.769

107.769

107.769

59

11

Asociații si fundații

300.000

250.000

107.769

107.769

107.769

107.769

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.791.780

622.110

1.591.780

26.388

13.392

12.996

133.660

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCiARE

1.791.780

622.110

1.591.780

26.388

13.392

12.996

133.660

71

01

Active fixe

1.476.780

507.110

1.476.780

14.000

13.392

608

130.859

71

01

01

Construcții

6.497

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

93.418

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

7,861

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.476.780

507.110

1,476.780

14.000

13.392

608

23.083

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

315.000

115.000

115.000

12.388

12.388

2.801

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.170

-1.170

-4.929

-4.929

-4.929

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.170

-1.170

-4.929

-4.929

-4.929

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.170

-1.170

-4.929

-4.929

-4.929

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1,170

-1.170

-4.929

-4.929

-4.929

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

D4.193.4K0

49.255.440

79.509.887

31,856.704

22.875.137

8.981.567

24.986.648

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

S4.387.4S0

42.292.640

71.S69.325

24.248.7S4

17.063.627

7.185.157

19.557.754

01

CHELTUIELI CURENTE

67.568.970

31.712.230

56.419.922

17.742.795

12.920.387

4.822.40S

12.982.947

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.530.180

1.858.600

3.530.180

3.526.380

1.690,049

1.836.331

1.777.209

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.777.590

1.470.500

2.777.590

2.773.790

1.333.886

1.439.904

1.398.278

10

01

01

Salarii de baza

2.573.590

1.336.000

2.573.590

2.573.590

1.210.739

1.362.S51

1.285.363

10

01

06

Alte sporuri

3.873

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

4.000

2.500

4.000

4.000

202

3.798

-1.018

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.000

2.000

4.000

2(10

143

57

143

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

196.000

130.000

196.000

196.000

122.802

73.198

109.917

10

03

Contribuții

752.590

388.100

752.590

752.590

356.163

396.427

378.931

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

560.420

290.000

560.420

560.420

271.289

289.13!

288.874

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

14.340

7.700

14.340

14.340

6.481

7.859

6.902

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

J

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

sanatatc

149.350

75.000

149.350

149.350

67.429

81.921

71.792

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.480

2,800

4.480

4.480

1.155

3.325

1.394

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

24.000

12,600

24.000

24.000

9.809

14.191

9.969

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12,840.220

8,360.000

10.235.533

9.796.638

7.588.117

2.208.521

7.173.510

20

01

Bunuri si servicii

11.295.000

7.221.000

8.926.370

8.566.234

6,611.193

1.955.041

6.218.868

20

01

01

Furnituri de birou

31.000

17.000

31.000

18.995

16.689

2.306

16.523

20

01

02

Materiale pentru curățenie

33.000

19.000

31.500

25.500

18.160

7.340

26.946

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

5.342.000

2.952.000

3.395.500

3.287.683

2.740.278

547.405

2.932.825

20

01

04

Apa, canal si salubritate

270.000

180.000

253.330

230.341

166.422

63.919

146.933

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

260.000

150.000

260.000

154.785

136.800

17.985

135.852

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

400.000

300.000

400.000

322.598

246.142

76.456

284.814

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.959.000

3.603.000

4.555.040

4.526.332

3.286.702

1.239.630

2.674.975

20

02

Reparații curente

400.000

250.000

353.695

325.965

132.754

193.211

131.172

20

05

Bunuri denatura obiectelor de inventar

35.000

20.000

35.000

18.481

17.903

578

520

20

05

30

Alte obiecte de inventar

35.000

20,000

35.000

18.481

17.903

578

520

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

14.000

9.000

6.000

6.000

2.497

3.503

973

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

9.000

6.000

6.000

6.000

2,497

3.503

97.3

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

3.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

8.000

10.000

7.111

4.827

2.284

4.992

20

13

Pregătire profesionala

9.000

3.000

9.000

600

600

600

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

J

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

14

Proiecția muncii

S.000

4.000

8.000

4.000

4.000

4.034

20

30

Alte cheltuieli

1.069.220

845.000

887.468

868.247

814.343

53.904

812.351

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.069.220

845.000

887.468

868.247

814.343

53.904

812.351

40

TITLUL IV SUBVENȚII

2.000,000

970.000

1.000.000

1.000,000

628.145

371.855

735.070

40

30

Alte subvenții

2.000.000

970.000

1.000.000

l.000.000

628.145

371.855

735.070

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.994.000

5.574.000

2.329.680

2.329.680

2.329.680

2.664.991

55

01

A. Transferuri in tenie

7.994.000

5.574.000

2.329.680

2.329.680

2.329.680

2.664.991

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de

stat

7.994.000

5.574.000

2.329.680

2.329.680

2.329.680

2.628.145

55

01

18

Alte transferuri curente interne

36.846

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

39.0S4.580

13.794.5S0

38.285.530

57.098

53.062

4.036

833

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

38.584.580

13.294.580

37.785.530

57.098

53.062

4.036

833

56

01

01

Finanțarea naționala*)

16.212.250

5.352.250

15.769.670

57.098

53.062

4.036

833

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

22.321.330

7.R91.330

22.012.860

56

01

03

Cheltuieli neclîgibile*)

51.000

51.000

3.000

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Partcneriat(ENP)

500.000

500.000

500.000

56

08

01

Finanțare naționala

500.000

500.000

500.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

2.119.990

1.155.050

1.038.999

1.032.999

631.334

401.665

631.334

59

11

Asociații si fundații

1.984.490

1.067.250

903.499

903.499

571.434

332.065

571.434

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cullural

135.500

87.S00

135.500

129,500

59.900

69.600

59.900

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

V

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.371.480

12.133.380

17.002.370

8.058.956

5.696.207

2.362.749

6.574.807

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

18.371.480

12.133.380

17.002.370

8.058.956

5.696.207

2.362.749

6.574.807

71

01

Active fixe

17.308.480

11.870.380

16.439.370

8.009.765

5.647.017

2.362.748

6.365.688

71

01

01

Construcții

733.000

733.000

733.000

730.800

619.516

111.284

71

01

02

MasinL echipamente si mijloace de

transport

250.000

125.000

250.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

395.100

395.100

395.100

58.144

49.470

8.674

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

15.930.380

10.617.280

15.061.270

7.220.821

4.978,031

2.242.790

6.365.688

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.063.000

263.000

563.000

49.191

49.190

1

209.119

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE iN ANUL CURENT

-1.552.970

-1.552.970

-J.552.967

-1.552.067

-1.552.967

85

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.552.970

-1.552.970

-1.552.967

-1.552.967

-1.552.967

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-1.552.970

-1.552.970

-1.552.967

-1.552.967

-1.552.967

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SE)

-1.535.830

-1.535.830

-1.535.830

-1.535.S30

-1.535.830

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-17.140

-17.140

-17.137

-17.137

-17.137

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

29.81)6.000

6.962.800

7.640.562

7.607.920

5.811.510

1.796.410

5.428.894

01

CHELTUIELI CURENTE

29.7S6.000

6.952.800

7.620.562

7.595.920

5.811.510

(.784.410

5.428.894

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000.000

5.997.800

7.44S.306

7.423.664

5.639.254

1.784.410

5.256.638

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

X.

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

10.000.000

5.997.800

7.448.306

7.423.664

5.639.254

1.784.410

5.256.638

20

01

04

Apa, canal si salubritate

9.950.000

5.947.800

7.448.217

7.423.575

5.639.165

1.784.410

5.256.638

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

50.000

50.000

89

89

89

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

t9.7S6.000

955.000

172.256

172.256

172.256

172.256

55

01

A. Transferuri interne

19.786.000

955.000

172.256

172.256

172.256

172.256

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

19.786.000

955.000

172.256

172.256

172.256

172.256

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

10.000

20.000

12.000

12.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

10.000

20.000

12.000

12.000

71

01

Active fixe

20.000

10.000

20.000

12.000

12.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

20.000

10.000

20.000

12.000

12.000

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

153.191.520

96.009.970

111.744.542

73.301.337

43.948.093

29.353.244

50.332.735

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

14,684.380

6.310.380

14.676.522

6.141.497

4.250.213

1.891.2S4

988.567

01

CHELTUIELI CURENTE

14.6S4.3S0

6.310.380

14.6SO.5SO

6.145.555

4.254.271

1.891.284

988.567

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

14,684.380

6.310.3S0

14.680,580

6.145.555

4.254.271

1.891.284

988.567

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

13.441.110

5.067.110

13.437.310

5.302.274

3.410.992

1.891.282

2.93rt

56

01

01

Finanțarea naționala*)

9.878,350

4.40S.350

9.878.350

4.989.138

3.115.751

1.873.387

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

3.458.960

604.960

3.458.960

288.136

288.136

2.936

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

103.800

53.800

100.000

25.000

7.105

17.895

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Parleneriat(ENP)

1.243,270

1.243.270

1.243.270

843.281

843.279

2

985.631

56

08

01

Finanțare naționala

919.470

919.470

919.470

519.481

519.479

2

480.134

56

08

02

Finanțarea externa nerambursabila

323.800

323.800

323.800

323.800

323.800

505.497

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.058

-4.058

-4.058

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.058

-4.058

-4,058

85

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-4.058

-4.058

-4.058

85

01

02

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-4.058

-4,058

-4.058

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

37.540.000

24.615.000

16.478.076

16.420.856

16.420.856

18.523.770

01

CHELTUIELI CURENTE

37.440.000

24.515.000

16.378.076

16.378.076

16.378.076

18.523.770

40

TITLUL IV SUBVENȚII

30.000.000

20.600.000

14.883,678

14.883.678

14.883.678

14.883.678

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.000.000

9.100.000

8.223.678

8.223.678

8.223.678

8.223.678

40

20

Subvenții pentru compensarea

creșterilor neprevizionate ale

preturilor Ia combustibili

20.000.000

11.500.000

6.660.000

6.660,000

6.660.000

6.660.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.305,000

3.915.000

1.494.398

1.494.398

1.494.398

3.640.092

55

01

A. Transferuri interne

7.365.000

3.915.000

1.494.398

1.494.398

1.494.398

3.640.092

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

X

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

stat

7.365,000

3.915.000

1.494.398

1.494.398

1.494.398

3.640.092

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

75.000

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

75.000

56

01

01

Finanțarea naționala*)

75.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000

100.000

100.000

42.780

42.780

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

100.000

100.000

100.000

42.780

42.780

71

01

Active fixe

100.000

100.000

100.000

42.780

42.780

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

100.000

100.000

100.000

42.780

42.780

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

15.690

15.690

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.690

15.690

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

15.690

15.690

72

01

Active financiare

15.690

15.690

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

15.690

15.690

8402

TRANSPORTURI

100.951.450

65.06S.900

80.589.944

50.738.984

23.277.024

27.461.960

30.820,398

01

CHELTUIELI CURENTE

56.036.890

37.580.560

44.969.040

33.185.251

14.793.714

18.391.537

23.810.764

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21,030.000

14.129.000

20.500.000

20.370.000

3.514.569

16.855.431

3.532.596

20

01

Bunuri si servicii

30.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

30.000

20

02

Reparații curente

>1,000.000

14.129.0011

20.500.000

20.370.000

3.514.569

16.855.431

3.532.596

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alb nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

40

TITLUL IV SUBVENȚII

16.600.000

8.100.000

8.392.150

7.792.150

7.792.150

7,863.028

40

03

Subvenții pentnt acoperirea diferentelor

de preț si tarif

16.600.000

8.100.000

8.392.150

7.792,150

7.792.150

7.863.028

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.530.000

450.000

450.000

450.000

450.000

12.109.519

55

01

A. Transferuri interne

2.530.000

450.000

450.000

450.000

450.000

12.109.519

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stai

2.530.000

450.000

450.000

450.000

450.000

12.109.519

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

15.876.890

14.901.560

15.626.890

4.573.101

3.036.995

1.536.106

305.621

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

15.S76.800

14.901.560

15.626.890

4.573.101

3.036.995

1.536.106

305.621

56

01

01

Finanțarea naționala*)

3.870.600

3.124.600

3,624.600

820.846

509.777

311.069

9.777

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

11.476.960

11,476.960

11.476.960

3.404.331

2,231.374

1.172.957

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

525.330

300.000

525.330

347.924

295.844

52.080

295.844

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

31.907.340

23.616.790

31.907.340

13.840.169

4.769.746

9.070.423

7.009.634

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

31.907.340

23.616.790

31.907.340

13.840.169

4.769.746

9.070.423

7.009.634

71

01

Active fixe

31.907.340

23.616.790

31.907.340

13.840.169

4.769.746

9.070.423

7.009.634

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

31,907.340

23.616.790

31.907.340

13.840.169

4.769.746

9.070.423

7.009.634

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14,800.920

5.665.250

5.507.263

5.507.26.3

5.507.263

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.800.920

5.665.250

5.507.263

5.507.26.3

5.507.263

81

02

Rambursări de credite interne

14,800.920

5.665.250

5.507.263

5.507.263

5.507.263

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice ini cm e locale

14.800.920

5.665.250

5.507.263

5.507.263

5.507.263


Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Credite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3


Angajamente


bugetare


IN ANUL CURENT


-1.793.700


-1.793.700


Angajamente


legale


Plăti


efectuate-1.793.699


-1.793.699


Angajamcnte


legale de plătit


Cheltuieli


efective-1.793.699


9802


85


85

01

85

01

01

85

01

02


Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


-1.793.700


-1.793.699


-1.793.699


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent


Plăti efectuate in anii prcccdcnti si


recuperate in anui curent (SF)


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SD)


EXCEDENT-1.793.700


-1.793.700


-1.793.700


-1.757.310


-36.389


-1.793.699


-1.793.699


-1.757.310


-1.757.310


-36.389


-36.389


-41.548.550


-41.548.550


71.557.033


-71.557.033Conducătorul compartimentului financiar-contabilPag- 1        - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

X

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5006

CREDITE EXTERNE

20.691,560

20.691.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

17.200.000

17.200.000

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

17.200.000

17.200.000

8406

TRANSPORTURI

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

03

Transport rutier

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

02

Transport in comun

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa 1

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator56

01

56

01

01

56

01

03

70

71

71

01

71

01

30Credite de angajamentCredite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3


Angajamente


bugetare


Angajamente


legale


Plăti


efectuate


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective17.200.000


17.200.000


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


17.200.000


17.200.000


17.200.000


17.200.000


17.200.000


15.X60.000


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.56017.200.000


17.200.000


17.200.000


15.K60.000


1.340.000


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560


3.491.560

3.491.560

3,491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560


Conducătorul compartimentuluiPag. 1        - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

21.000.000

21.000.000

21.000.00D

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

8407

TRANSPORTURI

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

03

Transport rutier

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

03

Străzi

21.000.000

21.000,000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296


Pag. 2        - lei-


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

ah nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.290

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.290

71

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCIARE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

8407

TRANSPORTURI

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

71

01

Active fixe

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.091

7.409.296

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

21.000.000

21.000.000

21.000.000

10.441.094

3.420.003

7.021.09!

7.409.296

BIHOR

Pag. 1     - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi , bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURi

237.330.790

129.084.850

126.929.933

30.533.012

96.396.921

87.881.851

74.758

38.973.324

0002

I. VENITURI CURENTE

19S.36S.320

111.016.710

117.125.974

30.543.804

86.582.170

79,874.472

70.970

37.180,532

2900

C. VENITURI NEFISCALE

198.36R.320

111.016.710

1)7.125.974

30.543.804

86.582.170

79.874.472

70.970

37.180.532

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.118.240

651.350

414.550

34.982

379.568

399.694

14.856

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.118.240

651.350

414.550

34.982

379.568

399.694

14.856

05

Venituri din concesiuni si închirieri

852.480

485.590

338.214

34.982

303.232

323.358

14.856

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

99.760

99.760

10.700

10.700

10.700

3010

50

Alte venituri din proprietate

166.000

66.000

65*636

65.636

65.636

3300

10

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

197.250.080

110.365.360

116.711.424

30.508.822

86.202.602

79.474.778

70.970

37.165.676

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

196.238.600

109.453.280

115.865.396

30.508.822

85.356.574

78.563.267

65.101

37.237.028

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

1.484.110

869.880

437.826

29.948

407.878

437.826

08

Venituri din prestări de servicii

3.023.300

1.351.360

1.595.109

189.814

1.405.295

1.316.979

278.130

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

2.747.750

1.603.600

1.094.632

67.427

1.027.205

1.094.632

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

228.860

115.860

50.973

1.700

49.273

50.123

850

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

720.000

610.000

580.972

580.972

100.31(1

480.662

3310

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatatc

149.446.420

82.347.890

97.119.401

30.049.086

67.070.315

61.338.252

3.174

35.777.975

3310

30

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile de sanataie publica din sume

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care;

din anii precedcntî

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

alocate de ai bugetul de stat

19.939.800

11.701.300

9.588.315

9.588.315

9.588.315

3310

31

Venituri din contractele inclieiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

6.144.000

3.658.000

300.000

300.000

300.000

3310

32

Venituri din contractele inclieiate cu

instituțiile de medicina legala

2.700.000

1.620.000

1.190.504

1.190.504

1.190.504

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activiiati

9.804.360

5.575.390

3.907.664

170.847

3.736.817

3.146.326

61.927

699.411

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

1.011.480

912.080

846.028

846.028

911.511

5.869

-71.352

3710

01

Donații si sponsorizări

1.011.480

912.080

807.082

807.082

872.565

5.869

-71.352

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-1.469.980

-781.480

38.946

38.946

38.946

3710

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.469.980

781.480

3900

10

II. VENITURI DIN CAPITAL

115.520

115.520

8.972

6.805

2.167

7.856

1.116

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

115.520

115.520

8.972

6.805

2.167

7.856

1.116

50

Alte venituri din valoarea unor bunuri

115.520

i 15.520

8.972

6.805

2.167

7.856

LI 16

4100

10

IV. SUBVENȚII

3S.712.450

17.818.120

9.712.495

-17.597

9.730.092

7.920.093

726

1.791.676

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

23.250

23.250

-1.354

-17.597

16.243

-1.354

39

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

23.250

23.250

-1.354

-17.597

16.243

-1.354

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

38.689.200

17.794.870

9.713.849

9,713.849

7.920.093

726

1.793.030

Pag. 3     - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de incasat

Total, din care;

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4310

09

Subvenții pentru instituții publice

8.450.200

5.341.870

6.796.849

6.796.849

5.003.819

1.793.030

10

Subvenții din bugetele iocale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

80.000

80.000

80.000

80.000

79.859

141

4310

14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capitai din domeniul sanatatii

2.290,000

2.015.000

67.000

67.000

67.000

4310

16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatale

25.174.000

8.663.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4310

16

01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

14.793.000

5.450.000

4310

16

02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

10.381.000

3.213.000

1.500.000

1.500.000

1,500.000

4310

17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in

sanatate

2.695.000

1.695,000

1.270.000

1.270.000

1.269.415

585

4310

17

01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

si echipamentelor de comunicații in

urgenta in sanatate

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.269,415

585

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicatorPrevederi bugetare anuale aprobate (a finele perioadei de raportare
Sume din veniturile proprii ale Minis


terului Sanatatii către bugetele locale


pentru finanțarea altor investiții in


sanalalc


1.425.000


4510


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN


CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI


134.500


4510


01


01


Fondul european de Dezvoltare Regionala


Sume primite iu contul plăților


efectuate in anul curent


(34.500


14.400


4510


01


02


Sume primite in contul plăților


efectuate in anii anteriori


425.000

134.500

134.500

14.400

120.100

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

82.402

82.492

82.492

82.492

82.492

82.492

Încasări realizateStingeri pe alte cai decât incasari79.430


70.430


79.430


Drepturi constatate de încasat3.062


3.062


3.062/

ConducatConducătorul compartimentului finanmar-contabilBIHOR

Pag. 1         - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

246,1-16.540

137.604.850

184.543.603

111.725.548

90.448.479

21.277,069

92.166.241

5510

TRANZACTE PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6,000

4.000

6.000

1.546

1.546

1.446

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.512.100

1.806.330

1.157.774

1,157.774

1.157.774

1.213.457

03

Ordine publica

2.512.100

1.806.330

1.157.774

1.157.774

1.157.774

1.213.457

04

Politia comunitara

2.512.100

1.806.330

1.157.774

1.157.774

1.157.774

1.213.457

6510

INVATAMANT

15.532.260

8.862.790

4.558.024

4.558.024

4.558.024

4.458.296

03

lnvatamant preșcolar si primar

6.898.700

3.743.690

2.164,127

2.164.127

2.164.127

2.150.572

01

lnvatamant preșcolar

6.898.790

3.743.690

2.164.127

2.164.127

2.164.127

2.150.572

04

lnvatamant secundar

2.850.180

1.620.740

670.867

670.867

670.867

634.447

01

lnvatamant secundar inferior

536.380

298.150

90.074

90.074

90.074

43.733

02

lnvatamant secundar superior

2.313.800

1.322.590

580.793

580.793

580.793

590.714

05

lnvatamant postliccal

1.879.770

1.164.840

524.842

524.842

524.842

525.694

11

Servicii auxiliare pentru educație

3.903.520

2.333.520

1.198.188

1.198.188

1.198.188

1.147.583

03

Intentate si cantine pentru elevi

3.243.520

2.003.520

956.365

956.365

956.365

921.313

30

Alte servicii auxiliare

660.000

330.000

241.823

241.823

241.823

226.270

6610

SANATATE

2)9.034.560

121.555.430

173.511.208

100.786.S83

80,438.571

20.348.312

86,267.307

06

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

219.934.560

121.555.430

173.511.208

100,786.883

80.438.571

20.348.312

86.267.307

6610 06

01

Spitale generale

210.934.560

121.555.430

173.511.208

100.786.883

80.438.571

20.348.312

86.267.307

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

8.061,620

5.276.300

5.210.597

5.210.597

4.281.840

928.757

215.011

03

Servicii culturale

958.640

275.820

210.117

210.117

210.117

215.011

06

Case de cultura

958,640

275.820

210.117

210.117

210,117

215.011

05

Servicii recreative si sportive

7.102.980

5.000.480

5.000,480

5.000.480

4.071.723

928.757

01

Sport

7.102.980

5.000.480

5.000.480

5.000.480

4.071.723

928.757

Pag. 2        - lei-

Capi

tal

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SIVANATOARE

160.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

8310 03

Agricultura

100.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

100.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

9810

EXCEDENT

-8.K15.750

-8.520.000

-2.566.628

2.566.628

BIHOR

Pag. 3        - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite dc angajament

Credite

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente

Cheltuieli efective

toi

capitol

ra-graf

pa /

Titlu

ti-col

ne-

at

Denumire indicator

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

legale dc plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

246.1-16.540

137.604.850

184.543.603

111.725.548

90.448.479

21.277.069

92.166.241

01

CHELTUIELI CURENTE

211.901.250

122,479.060

168.121.613

108.065.909

87.176.722

20.889.187

88.710.902

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

120.498.610

68.911.210

97.230,897

56.227.101

55.934.977

292.124

54.595.971

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91.222.890

53.397.100

70.726.966

51.822.871

31.225.808

20.597.063

34.091.253

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.000

4.000

6,000

1.546

1.546

1.446

56

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

157.750

157.750

157.750

14.391

14.391

22.232

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

16.000

9.0(10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

34.245.290

15.125.790

16.421.990

3.659.639

3.271.757

387.882

3.455.339

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

34.245.200

15.125.790

16.421.990

3.659.639

3.271.757

387.882

3.455.339

5510

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Si

ÎMPRUMUTURI

6.000

4.000

6.000

1.546

1.546

1.446

01

CHELTUIELI CURENTE

6.000

4,000

6,000

1.546

1.546

1.446

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.000

4.000

6.000

1.546

1.546

1.446

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.512.100

1.806.330

1.157.774

L 157.774

1.157.774

1.213.457

01

CHELTUIELI CURENTE

2.418.700

1.712.930

1.064.382

1.064.382

1.064.382

1.132.063

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.367.100

834.440

644.069

644.069

644.069

691.426

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.071.650

669,380

511.268

51I.26S

511.268

547.989

10

01

01

Salarii de baza

846.840

532.180

456.846

456.S46

456.846

499.575

10

01

06

Alte sporuri

160.890

95.220

14.299

14.299

14.299

3.873

10

01

13

Indemnizații de delegare

2.000

1.500

104

104

104

104

10

0!

30

Alic drepturi salariaîc in bani

61.920

40.480

40.019

40.019

40.019

44.437

10

03

Contribuții

295.450

165.060

132.801

132.80!

132.801

143.437

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale dc

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa ! Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

\

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

stat

222.470

120.610

103.705

103.705

103.705

111.679

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

5340

3.830

2.283

2.283

2.283

2.471

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

55.620

33.920

25.382

25.382

25.382

27.742

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.930

1.730

1.431

1.4.31

1.431

1.545

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9.090

4.970

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.051.600

878.490

420.313

420.313

420.313

440.637

20

01

Bunuri si servicii

256.3S0

2)5.420

149.17)

149.171

149.171

162.353

20

01

01

Furnituri de birou

12,200

11.700

6.253

6.253

6.253

4.520

20

01

02

Materiale pentru curățenie

840

840

827

827

827

684

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

34.000

26.400

25.513

25.513

25.5(3

25.513

20

01

04

Apa. canal si salubritate

3.720

2.600

2.416

2.416

2.416

2.416

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

81.620

65.760

41.990

41.990

41.990

41.455

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.590

4,590

74

74

74

1.050

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

119.410

103.530

72.098

72.098

72.098

86.715

20

02

Reparații curente

1.709

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

252.630

252,630

4.717

4,717

4.717

7.957

20

05

01

Uniforme si echipament

241.600

241.600

20

05

30

Alte obiecte de inventar

11.030

11.030

4.717

4,717

4.717

7.957

20

06

Deplasări, detasari, transferuri

800

800

527

527

527

527

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

800

800

527

527

527

527

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

14

Protecția muncii

100

100

16

20

30

Alte cheltuieli

541.690

409.540

265.898

265.898

265.898

268.075

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

541.690

409.540

265.898

265.898

265.898

268.075

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

93.400

93.400

93.392

93.392

93.392

81.394

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

93.400

93.400

93.392

93.392

93.392

81.394

71

01

Active fixe

93.400

93.400

93.392

93.392

93.392

81.394

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

66.264

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

9.522

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

93.400

93.400

93.392

93.392

93.392

5.608

6510

INVATAMANT

15.532.260

8.862.790

4.558.024

4.558.024

4.558.024

4.458.296

01

CHELTUIELI CURENTE

1S.2S9.760

8.682.790

4.556.024

4.556.024

4.556.024

4.443.687

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.691.960

944.980

365.824

365.824

365.824

331.586

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.275.650

714.170

2S9.354

289.354

289.354

259.942

10

01

01

Salarii de baza

392.420

203.840

88.778

88,778

88.778

72.891

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

79.500

42.000

3,944

3.944

3.944

3.944

10

01

11

Fond aferent plătii eu ora

405.230

240.480

97.302

97.302

97.302

93.845

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

299.500

165.000

85.161

85.161

85.161

77.730

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

99.000

62.S5O

14.169

14.169

14.169

11.532

10

03

Contribuții

416.310

23O.SIO

76.470

76.470

76.470

71.644

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

279.500

155.090

58.136

58.136

58.136

54.124

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

18.110

10.660

1.358

I.35S

1.358

1.264

zr~'x


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanalaie

82.550

44.150

14.562

14.562

14.562

13.536

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

16.270

9.610

620

620

620

588

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

19.880

11,300

1.794

1.794

1.794

2.132

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

13.581.800

7.728.810

4.190.200

4.190.200

4.190.200

4.111.012

20

01

Bunuri si servicii

2.711.600

1.584.740

620,979

620.979

620.979

566.802

20

01

01

Furnituri de birou

57.600

32.600

5.352

5.352

5.352

5.531

20

01

02

Materiale pentru curățenie

148.600

89.430

6.174

6.174

6.174

9.685

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

59.000

30.000

20

01

04

Apa, canal si salubritate

31.000

16.000

2.504

2.504

2.504

2.504

20

01

05

Carburanți si lubrifianli

5.000

2.500

1.413

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

62.900

35.400

12.350

12.350

12.350

10.828

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

106.420

59.980

36.331

36.33!

36,331

29,639

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.241.080

1.318.830

558.268

558.268

558.268

507.202

20

02

Reparații curente

15.000

10,060

20

03

Hrana

9.356.770

5.184.170

3.167,096

3.167.096

3.167.096

3.169.43!

20

03

01

Hrana pentru oameni

9.356,770

5.184.170

3.167.096

3.167.096

3.167.096

3.169.431

20

04

Medicamente si materiale sanitare

29,500

14.000

20

04

01

Medicamente

29,500

14.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

795.850

524,670

226.290

226.290

226.290

14.749

20

05

01

Uniforme si echipament

30.300

20.000

14.179

14.179

14.179

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Arti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pal

92.000

62.000

17.700

17.700

17.700

20

05

30

Alte obiecte de inventar

673.550

442.670

194.4) l

194.411

194.411

14.749

20

06

Deplasări, detasari, transferări

5.000

3.500

343

343

343

343

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

5.000

3.500

343

343

343

343

20

09

Materiale de laborator

75

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

28.500

15.000

436

436

436

20

13

Pregătire profesionala

23.000

15.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

14

Protecția muncii

6.000

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

20

30

Alte cheltuieli

610,580

375.230

172.056

172.056

172.056

356.612

20

30

02

Protocol si reprezentare

to.ooo

10.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri st sers'icîi

600.580

365.230

172.056

172.056

172.056

356.612

56

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.089

56

18

Programul Norvegian pentru Creștere

Economica si Dezvoltare Durabila

1.089

56

18

03

Cheltuieli ncciigibilc

1.089

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

16.000

9.000

59

01

Burse

16.000

9.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

242.500

180.000

2,000

2.000

2.000

14.609

71

TITLUL X ACTIVE NEFIN ANCJ ARE

242.500

180.000

2.000

2.000

2.000

14.609

71

01

Active fixe

242.500

180.000

2.000

2.000

2.000

14.609

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

40.000

40.000

2.000

2.000

2.000

4.310

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

15.000

15.000

10.069

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

187.500

125.000

230

6610

SANATATE

2i9.034.560

121.555.430

173.511.208

100.786.883

80.438.571

20.348.312

86.267.307

01

CHELTUIELI CURENTE

186.085.170

106.713.040

157.184.610

97.222.636

77.262.206

19.960.430

82.907.971

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

116.932.550

66.848.520

95.940.531

54.936.735

54.713.543

223.192

53.539.240

10

01

Cheltuieli salariale in bani

86.111.210

49.759.960

71.042.212

40.408.336

40.408,336

39.426.833

10

01

01

Salarii de baza

57.833.760

33.956.400

47.897.951

27.798.393

27.798.393

26.958.996

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

11.281.610

6.194.000

9.027.502

5.375.099

5.375.099

5.599.678

10

01

06

Alte sporuri

7.092.000

4.022.000

5.237.971

3.414.389

3.414.389

.3.218.746

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.970.760

1.702.000

2.456.070

891.718

891.718

850.242

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

4.300.430

2.442.000

3.827.578

1.901.361

1.901.361

1.963.629

10

01

13

Indemnizații de delegare

39.000

22.000

27.494

2.398

2.398

2.696

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

2.593.650

1.421.560

2.567.646

1.024.978

1.024.978

832.S46

10

02

Cheltuieli salariale in natura

5.864.270

3.135.980

4.4X6.529

2.908.2 II

2.685.019

223.192

2.782.710

10

02

01

Tichete de masa

5.864.270

3.135.980

4.4S6.529

2.908.211

2.685.019

223.192

2.782.710

10

03

Contribuții

24.957.070

13.952.580

20.411.790

11.620.188

11.620.188

11.329.697

10

03

01

Contribuții dc asigurări sociale de

stat

18.709.750

10.372.310

15.255.338

8.883.688

8.883.688

8.640.343

10

03

02

Contribuții de asigurări dc șomaj

454.160

254.400

371.857

201.999

201.999

196.549

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

4.641.560

2.622.000

3.818.057

2.108.218

2.108.218

2.049.584

10

03

04

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

258,300

146.000

207.965

114.021

114.021

108.297

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

893.300

557.870

758.573

312.262

312.262

334.924

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.994.870

39.706.770

61.086.329

42.271.510

22.534.272

19.737.238

29.347.588

20

01

Bunuri si servicii

18.301.170

10.566.280

14.876.834

9.878.167

7.701.777

2.176.390

8.251.553

20

01

01

Furnituri de birou

305.800

168.700

250.718

127.848

73.410

54.438

141.894

20

01

02

Materiale pentru curățenie

628.870

334.700

502.682

346.717

235.109

111.608

216.337

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

6.630.950

3.731.930

5.121.642

3.321.137

3.299.747

21.390

3.114.366

20

01

04

Apa, cana) si salubritate

1.424.320

767.100

1.120.604

738.365

605.664

132.701

649.108

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

283.000

163.000

237.158

90.468

77.968

12.500

112.265

20

01

06

Piese de schimb

118.600

74.700

102.080

48.828

19.712

29.116

29.220

20

01

07

Transport

165.000

94.000

126.322

64,726

32.670

32.056

53.673

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

416.340

221.680

335.578

197.660

181.208

16.452

184.562

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5.304.860

3.383.210

4.656.349

3.131.633

1.932.832

1.198.801

2.353.280

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.023.430

1.627.260

2.423.70]

1.810.785

1.243.457

567.328

1.396.848

20

02

Reparații curente

697.000

519.670

663.277

368.952

322.854

46.098

227.936

20

03

Hrana

5.172.520

2.714.000

4.187.090

3.009.659

1.947.417

1.062.242

2.211.022

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.172.520

2.714.000

4.187.090

3.009.659

1.947.417

1.062.242

2,211.022

20

04

Medicamente si materiale sanitare

40.425.840

23.330.200

37.411.573

27.555.525

11.496.108

16.059.417

17.497.295

20

04

01

Medicamente

27.080.310

15.720.600

25.427.082

20.314.309

7.479.208

12.835.101

11.910.198

20

04

02

Materiale sanitare

7.810.400

4.363.730

7.090.048

3.744.343

1.960.444

1.783.899

3.137.648

20

04

03

Reactivi

4.297.650

2.598.040

3.747.935

2.937.776

1.774.518

1.163.258

2.046.706

20

04

04

Dezinfectau ti

1.237.480

647.830

1.146.508

559.097

281.938

277.159

402.743

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.800.120

1.007.540

1.552.703

569.034

443.60!

125.433

95.679

20

05

01

Uniforme si echipament

266.000

197.600

251.000

16.S93

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

209.270

105.560

169.270

56.686

45.843

10.843

35.789

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.324.850

704.380

1.132.433

512.348

397.758

114.590

42.997

20

06

Deplasări, detasari, transferări

131.750

62.550

103.476

29.982

29.982

30.072

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

101.750

48.550

73.476

28.726

28.726

28.816

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

14.000

30.000

1.256

1.256

1.256

20

09

Materiale de laborator

346.770

200,380

301.185

156.50.3

74.947

81.556

139.402

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

16,000

8.000

6.250

900

900

650

20

12

Consultanta si expertiza

65.000

38.500

65.000

27.256

24,556

2.700

27.256

20

13

Pregătire profesionala

139.560

78.220

110,733

60.067

60.067

60.067

20

14

Protecția muncii

119.000

74.000

94.570

62.642

46.078

16.564

39.167

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

3.500

1.920

3.500

220

220

220

20

30

Alte cheltuieli

1.776.640

1.105.510

1.710.138

552.603

385.765

166.838

767.269

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

107.900

70.540

107,900

53.262

14.864

38.398

53.262

20

30

04

Chirii

687.000

371.000

665.223

311.433

200.868

110.565

255.584

20

30

30

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

981.740

663.970

937.015

187.908

170.033

17.875

458.423

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

157.750

157.750

157.750

14.391

14.39!

21.143

56

0)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

157.750

157.750

157.750

14.391

14.391

21.143

56

01

01

Finanțarea naționala*)

23.250

23.250

23.250

-65.039

-65.039

21.143

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

134.500

134.500

134.500

79,430

79.430

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.849.390

14.842.390

16.326.598

3.564.247

3.176.365

387.882

3.359.336

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

33.S49.390

14.842.390

16.326.598

3.564.247

3.176.365

387.882

3.359.336

71

01

Active fixe

20.397.390

9.203.390

6.002.567

1.859.791

1.563.222

296.569

3.112.312

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

18.433.100

8.299.100

5.913.869

1.772.493

1.487.979

284.514

3.043.674

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

140.000

80,000

11.836

11.836

7.067

4.769

43.944

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.824,290

824.290

76.862

75.462

68,176

7.286

24.694

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

13.452.000

5.639.000

10.324.031

1.704.456

1.613.143

91.313

247,024

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

8.(161.620

5.276.300

5.210.597

5.210.597

4.281.840

928.757

215.011

01

CHELTUIELI CURENTE

8.001.620

5.266.300

5.210.597

5.210.597

4.281.840

928.757

2)5.011

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

507.000

283.270

280.473

280.473

211.541

68.932

33.719

10

01

Cheltuieli salariate in bani

398.500

217.300

215.012

215.012

165.944

49.068

25.841

10

01

01

Salarii de baza

303.300

159.100

159.100

159.100

131.410

27.690

21.839

10

01

06

Alte sporuri

9.000

6.000

6.000

6.000

4.385

1.615

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitații

52.000

28.000

2S.OOO

28.000

25.051

2.949

10

01

13

Indemnizații de delegate

4.500

3.500

3.000

3.000

39

2.961

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

29.700

20.700

18.9)2

18.912

5.059

13,853

4.002

10

03

Contribuții

108.500

65.970

65.461

65.46!

45.597

19.864

7.878

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

82.650

47.000

46.617

46.617

34.574

12.043

5.942

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.280

2,140

2.136

2.136

8.32

1.304

120

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19.920

13.500

13.407

13.407

8.644

4.763

1.486

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii-ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

l

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.170

1.090

1.071

1.071

28)

790

87

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.48(1

2.240

2.230

2.230

1.266

964

243

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.494.620

4.983.030

4.930.124

4.930.124

4.070.299

859.825

181.292

20

01

Bunuri si servicii

6.510.580

4.698.530

4.684.932

4.684.932

3.853.913

831.019

29.821

20

01

01

Furnituri de birou

6.000

3.500

3.220

3.220

1.670

1.550

153

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.000

500

9

20

01

03

încălzit, iluminat si forța molrica

39.400

31.000

22.069

22.069

20.192

1.877

19.069

20

01

04

Apa, canal si salubritate

8.750

5.750

4.178

4.178

1.410

2.768

1.178

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36.350

17.500

16.707

16.707

14.235

2.472

2.961

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.043.980

4.439.7S0

4.438.480

4.438.480

3.643.778

794.702

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

375.100

200.500

200.278

200.278

172.628

27.650

6.451

20

02

Reparații curente

52.540

10,000

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

38.000

15.000

2.220

2.220

2.171

49

20

05

30

Alte obiecte de inventar

38.000

15.000

2.220

2,220

2.17!

49

20

06

Deplasați, detasari, transferări

22.000

11.000

9.855

9.855

2.865

6.990

855

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

17,000

8.000

6.855

6.855

2.865

3.990

855

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

20

13

Pregătire profesionala

13.000

11.000

7.000

7.000

4.000

3.000

4.000

20

30

Alte cheltuieli

858.500

237.500

226.117

226.117

207.350

18.767

146.616

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

858.500

237.500

226,117

226.117

207.350

18.767

146.616

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.000

10.000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa !

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=S-6

8

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCJARE

60.000

10.000

71

01

Active fixe

60.000

10.000

71

01

01

Construcții

60.000

10.000

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

100.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

01

CHELTUIELI CURENTE

100.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

100,000

100,000

100.000

10.724

10.724

10.724

20

01

Bunuri si servicii

100.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

100.000

100.000

100.000

10.724

10.724

10.724

9810

EXCEDENT

-8.815.750

-8.520.000

-2.566.628

2.566.628

Conducatorul irfstitutiei f -DConducătorul compartimentului financiar-contabil . r